Elgg  Version 3.0
fa.php
Go to the documentation of this file.
1 <?php
2 
3 return array(
8  'item:site:site' => 'Site',
9  'collection:site:site' => 'Sites',
10  'index:content' => '<p>Welcome to your Elgg site.</p><p><strong>Tip:</strong> Many sites use the <code>activity</code> plugin to place a site activity stream on this page.</p>',
11 
16  'login' => "ورود",
17  'loginok' => "شما وارد سیستم شده اید",
18  'loginerror' => "امکان ورود شما نیست. لطفا ورودی ها را کنترل کنید و دوباره سعی کنید.",
19  'login:empty' => "نام کاربری/ایمیل و کلمه عبور اجباری هستند",
20  'login:baduser' => "امکان بارگزاری اطلاعات کاربری شما نیست.",
21  'auth:nopams' => "خطای داخلی. هیچ متدی برای ورود کاربر نصب نشده است.",
22 
23  'logout' => "خروج",
24  'logoutok' => "شما از سیستم خارج شده اید.",
25  'logouterror' => "امکان خروج شما نیست. لطفا دوباره سعی کنید.",
26  'session_expired' => "نشست کاربری شما باطل شده است. لطفا صفحه را <a href='javascript:location.reload(true)'>بارگزاری مجدد</a> کنید.",
27  'session_changed_user' => "شما به عنوان یک کاربر دیگر وارد سیستم شده اید. باید صفحه را <a href='javascript:location.reload(true)'>بارگزاری مجدد</a> کنید.",
28 
29  'loggedinrequired' => "برای مشاهده صفحه درخواست شده باید وارد شوید.",
30  'loggedoutrequired' => "You must be logged out to view the requested page.",
31  'adminrequired' => "برای مشاهده این صفحه شما باید مدیر سیستم باشید.",
32  'membershiprequired' => "برای مشاهده این صفحه شما باید عضو این گروه باشید.",
33  'limited_access' => "شما مجوز دسترسی به این صفحه را ندارید.",
34  'invalid_request_signature' => "آدرس این صفحه منقضی شده یا نامعتبر است",
35 
40  'exception:title' => "خطای مهلک.",
41  'exception:contact_admin' => 'خطای غیرقابل برگشتی رخ داده است. با مدیر سیستم تماس بگیرید و این اطلاعات را در اختیار وی قرار دهید:',
42 
43  'actionundefined' => "فعالیت مورد درخواست (%s) در این سیستم تعریف نشده است.",
44  'actionnotfound' => "فایل فعالیت برای %s پیدا نشد.",
45  'actionloggedout' => "متاسفانه برای انجام این عملیات باید وارد سیستم شده باشید.",
46  'actionunauthorized' => 'شما مجوز انجام این عملیات را ندارید.',
47 
48  'ajax:error' => 'در حال ارسال درخواست آجاکسی خطای ناخواسته ای رخ داد. ممکن است که ارتباط با سرور قطع شده باشد.',
49  'ajax:not_is_xhr' => 'شما نمی توانید به نمایه های آجاکسی به صورت مستقیم دسترسی داشته باشید.',
50 
51  'PluginException:MisconfiguredPlugin' => "%s (guid: %s)یک پلاگین تنظیم نشده است. و غیرفعال می باشد. لطفا در صفحه ویکی Elgg به دنبال علت باشید. (http://learn.elgg.org/)",
52  'PluginException:CannotStart' => '%s (guid: %s) امکان شروع شدن ندارد و غیرفعال شده است. به علت: %s',
53  'PluginException:InvalidID' => "%s یک کد پلاگین نامعتبر است.",
54  'PluginException:InvalidPath' => "%s یک مسیر پلاگین نامعتبر است.",
55  'PluginException:InvalidManifest' => 'فایل مانیفست برای پلاگین %s معتبر نیست.',
56  'PluginException:InvalidPlugin' => '%s یک پلاگین معتبر نیست.',
57  'PluginException:InvalidPlugin:Details' => '%s یک پلاگین معتبر نیست. %s',
58  'PluginException:NullInstantiated' => 'پلاگین Elgg نمی تواند مقدار تهی یا خالی باشد. شما باید یک GUID یا یک کد پلاگین و یا یک مسیر کامل را وارد کنید.',
59  'ElggPlugin:MissingID' => 'کد پلاگین پیدا نشد (guid %s)',
60  'ElggPlugin:NoPluginPackagePackage' => 'بسته پلاگین Elgg برای کد پلاگین %s ناشناخته است (guid %s)',
61  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:MissingFile' => 'فایل درخواست شده %s پیدا نشد.',
62  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:InvalidId' => 'پوشه پلاگین بای به %s تغییر نام پیدا کند تا با کد پلاگین که در فایل مانیفست مشخص شده مطابق شود.',
63  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:InvalidDependency' => 'فایل مانیفست نوع داده وابسته نامعتبر دارد "%s"',
64  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:InvalidProvides' => 'فایل مانیفست نوع داده نامعتبر دارد "%s"',
65  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:CircularDep' => 'یک %s وابستگی %s در پلاگین %s وجود دارد. پلاگین نمی تواند با تامین کننده هایش مغایرت داشته باشد.',
66  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:ConflictsWithPlugin' => 'تداخل با پلاگین: %s',
67  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:UnreadableConfig' => 'فایل پلاگین "elgg-plugin.php" موجود هست ولی قابل خواندن نیست',
68  'ElggPlugin:Error' => 'Plugin error',
69  'ElggPlugin:Error:ID' => 'Error in plugin "%s"',
70  'ElggPlugin:Error:Path' => 'Error in plugin path "%s"',
71  'ElggPlugin:Error:Unknown' => 'Undefined plugin error',
72  'ElggPlugin:Exception:CannotIncludeFile' => 'امکان استفاده از %s برای پلاگین %s (guid: %s ) در %s نیست.',
73  'ElggPlugin:Exception:IncludeFileThrew' => 'خطای %s برای پلاگین %s (guid: %s) در %s رخ داد.',
74  'ElggPlugin:Exception:CannotRegisterViews' => 'امکان باز کردن پوشه نمایه های پلاگین %s (guid: %s) در %s نیست.',
75  'ElggPlugin:Exception:NoID' => 'هیچ کدی برای پلاگین با guid: %s نیست.',
76  'ElggPlugin:Exception:InvalidPackage' => 'Package cannot be loaded',
77  'ElggPlugin:Exception:InvalidManifest' => 'Plugin manifest is missing or invalid',
78  'PluginException:NoPluginName' => "نام پلاگین پیدا نشد",
79  'PluginException:ParserError' => 'خطا: با استفاده از واسط نسخه %s امکان پردازش فایل مانیفست پلاگین %s نیست.',
80  'PluginException:NoAvailableParser' => 'هیچ مفسری برای واسط نسخه %s برای فایل مانیفست پلاگین %sیافت نشد.',
81  'PluginException:ParserErrorMissingRequiredAttribute' => "مقدار خصیصه الزامی %s در فایل مانیفست پلاگین %s یافت نشد",
82  'ElggPlugin:InvalidAndDeactivated' => '%sیک پلاگین نامعتبر یا غیرفعال است.',
83  'ElggPlugin:activate:BadConfigFormat' => 'فایل پلاگین "elgg-plugin.php" آرایه مورد نظر را برنگرداند',
84  'ElggPlugin:activate:ConfigSentOutput' => 'خروجی فایل "elgg-plugin.php"',
85 
86  'ElggPlugin:Dependencies:Requires' => 'نیازمندی ها',
87  'ElggPlugin:Dependencies:Suggests' => 'پیشنهادات',
88  'ElggPlugin:Dependencies:Conflicts' => 'ناسازگاریها',
89  'ElggPlugin:Dependencies:Conflicted' => 'ناسازگار است',
90  'ElggPlugin:Dependencies:Provides' => 'فراهم میکند',
91  'ElggPlugin:Dependencies:Priority' => 'اولویت',
92 
93  'ElggPlugin:Dependencies:Elgg' => 'نسخه Elgg',
94  'ElggPlugin:Dependencies:PhpVersion' => 'نسخه PHP',
95  'ElggPlugin:Dependencies:PhpExtension' => 'افزونه PHP : %s',
96  'ElggPlugin:Dependencies:PhpIni' => 'تنظیمان php ini : %s',
97  'ElggPlugin:Dependencies:Plugin' => 'پلاگین: %s',
98  'ElggPlugin:Dependencies:Priority:After' => 'بعد از %s',
99  'ElggPlugin:Dependencies:Priority:Before' => 'قبل از %s',
100  'ElggPlugin:Dependencies:Priority:Uninstalled' => '%sنصب نشده است',
101  'ElggPlugin:Dependencies:Suggests:Unsatisfied' => 'موجود نیست',
102 
103  'ElggPlugin:Dependencies:ActiveDependent' => 'پلاگین های دیگری در لیست %s به عنوان پیش نیاز ها آمده اند. شما باید ابتدا پلاگین های زیر را غیرفعال کنید:%s',
104 
105  'ElggMenuBuilder:Trees:NoParents' => 'زیرمنوهایی وجود دارند که هیچ منوی بالاتری ندارند',
106  'ElggMenuBuilder:Trees:OrphanedChild' => 'زیرمنوی ]%s[ بدون منوی %s می باشد.',
107  'ElggMenuBuilder:Trees:DuplicateChild' => 'منوی %s بیش از یک بار ثبت شده است',
108 
109  'RegistrationException:EmptyPassword' => 'کلمه عبور نباید خالی باشد',
110  'RegistrationException:PasswordMismatch' => 'کلمه عبور باید مطابقت داشته باشد',
111  'LoginException:BannedUser' => 'ورود شما به این سایت منع شده است.',
112  'LoginException:UsernameFailure' => 'امکان ورود شما نیست. لطفا نام کاربری/ایمیل و کلمه عبور خود را چک کنید.',
113  'LoginException:PasswordFailure' => 'امکان ورود شما نیست. لطفا کلمه عبور و نام کاربری/ایمیل خود را چک کنید.',
114  'LoginException:AccountLocked' => 'حساب کاربری شما به خاطر چندین بار ورود ناموفق قفل شده است.',
115  'LoginException:ChangePasswordFailure' => 'پسورد فعلی مطابقت ندارد',
116  'LoginException:Unknown' => 'به خاطر خطای ناشناخته ای امکان ورود شما به سیستم نیست',
117 
118  'UserFetchFailureException' => 'امکان بررسی دسترسی کاربر [%s] نیست، چون این کاربر وجود ندارد.',
119 
120  'PageNotFoundException' => 'The page you are trying to view does not exist or you do not have permissions to view it',
121  'EntityNotFoundException' => 'The content you were trying to access has been removed or you do not have permissions to access it.',
122  'EntityPermissionsException' => 'You do not have sufficient permissions for this action.',
123  'GatekeeperException' => 'You do not have permissions to view the page you are trying to access',
124  'BadRequestException' => 'Bad request',
125  'ValidationException' => 'Submitted data did not meet the requirements, please check your input.',
126  'LogicException:InterfaceNotImplemented' => '%s must implement %s',
127 
128  'deprecatedfunction' => 'هشدار: این این کد از تابع منسوخ %s استفاده میکند و با این نسخه از Elgg سازگاری ندارد.',
129 
130  'pageownerunavailable' => 'هشدار: صاحب این صفحه %d در دسترس نیست.',
131  'viewfailure' => 'خطای داخلی در نمایه %sبه وجود آمد',
132  'view:missing_param' => "پارامتر اجباری %s از نمایه %s موجود نیست",
133  'changebookmark' => 'لطفا گزیده تان برای این صفحه را تغییر دهید',
134  'noaccess' => 'محتوایی که شما قصد نمایش آن را دایرد حذف شده و یا شما اجازه نمایش آن را ندارید.',
135  'error:missing_data' => 'در داده های درخواست شما موارد اجباری یافت نشد.',
136  'save:fail' => 'در ذخیره داده های شما مشکلی پیش آمد',
137  'save:success' => 'داده شما ذخیره شد',
138 
139  'forward:error' => 'Sorry. An error occurred while redirecting to you to another site.',
140 
141  'error:default:title' => 'متاسفم',
142  'error:default:content' => 'متاسفم.... مشکلی پیش آمده',
143  'error:400:title' => 'درخواست اشتباه',
144  'error:400:content' => 'متاسفانه درخواست نامعتبر یا ناقص است.',
145  'error:403:title' => 'ممنوع',
146  'error:403:content' => 'متاسفانه شما اجازه دسترسی به صفحه درخواستی را ندارید.',
147  'error:404:title' => 'صفحه یافت نشد',
148  'error:404:content' => 'متاسفانه امکان یافتن صفحه مورد نظر شما نیست.',
149 
150  'upload:error:ini_size' => 'فایلی که قصد بارگزاری آن رادارید خیلی بزرگ است',
151  'upload:error:form_size' => 'فایلی که سعی کردید بارگزاری کنید خیلی بزرگ است',
152  'upload:error:partial' => 'بارگزاری فایل تکمیل نشد.',
153  'upload:error:no_file' => 'هیچ فایلی انتخاب نشده است',
154  'upload:error:no_tmp_dir' => 'امکان ذخیره فایل بارگزاری شده نیست.',
155  'upload:error:cant_write' => 'امکان ذخیره فایل بارگزاری شده نیست.',
156  'upload:error:extension' => 'امکان ذخیره فایل بارگزاری شده نیست.',
157  'upload:error:unknown' => 'بارگزاری فایل با شکست مواجه شد.',
158 
162  'table_columns:fromView:admin' => 'مدیر',
163  'table_columns:fromView:banned' => 'ممنوع شده',
164  'table_columns:fromView:container' => 'ظرف',
165  'table_columns:fromView:excerpt' => 'توضیحات',
166  'table_columns:fromView:link' => 'نام/عنوان',
167  'table_columns:fromView:icon' => 'آیکن',
168  'table_columns:fromView:item' => 'آیتم',
169  'table_columns:fromView:language' => 'زبان',
170  'table_columns:fromView:owner' => 'صاحب',
171  'table_columns:fromView:time_created' => 'زمان ایجاد',
172  'table_columns:fromView:time_updated' => 'زمان بروزرسانی',
173  'table_columns:fromView:user' => 'کاربر',
174 
175  'table_columns:fromProperty:description' => 'توضیحات',
176  'table_columns:fromProperty:email' => 'ایمیل',
177  'table_columns:fromProperty:name' => 'نام',
178  'table_columns:fromProperty:type' => 'نوع',
179  'table_columns:fromProperty:username' => 'نام کاربری',
180 
181  'table_columns:fromMethod:getSubtype' => 'نوع زیرمجموعه',
182  'table_columns:fromMethod:getDisplayName' => 'نام/عنوان',
183  'table_columns:fromMethod:getMimeType' => 'نوع MIME',
184  'table_columns:fromMethod:getSimpleType' => 'نوع',
185 
190  'name' => "نام قابل نمایش",
191  'email' => "آدرس ایمیل",
192  'username' => "نام کاربری",
193  'loginusername' => "نام کاربری یا ایمیل",
194  'password' => "کلمه عبور",
195  'passwordagain' => "کلمه عبور (تکرار مجدد)",
196  'admin_option' => "این کاربر مدیر است؟",
197  'autogen_password_option' => "کلمه عبور امن به صورت خودکار تولید شود؟",
198 
203  'access:label:private' => "Private",
204  'access:label:logged_in' => "Logged in users",
205  'access:label:public' => "Public",
206  'access:label:logged_out' => "Logged out users",
207  'access:label:friends' => "Friends",
208  'access' => "دسترسی",
209  'access:overridenotice' => "نکته: به خاطر قوانین گروه، این محتوا فقط در دسترس اعضای گروه است.",
210  'access:limited:label' => "محدود",
211  'access:help' => "سطح دسترسی",
212  'access:read' => "مجوز دسترسی برای خواندن",
213  'access:write' => "مجوز دسترسی برای نوشتن",
214  'access:admin_only' => "فقط مدیر",
215  'access:missing_name' => "نام سطح دسترس موجود نیست.",
216  'access:comments:change' => "این بحث فقط برای مخاطبین قابل نمایش است. دقت کنید که برای چه کسی به اشتراک می گذارید.",
217 
222  'dashboard' => "داشبورد",
223  'dashboard:nowidgets' => "داشبورد به شما اجازه مشاهده فعالیت و محتوای سایتتان را میدهد.",
224 
225  'widgets:add' => 'افزود ابزارک',
226  'widgets:add:description' => "برای افزودن ابزارک روی دکمه آن کلیک کنید.",
227  'widgets:position:fixed' => '(موقعیت ثابت در صفحه)',
228  'widget:unavailable' => 'شما این ابزارک را قبلا اضافه کرده اید',
229  'widget:numbertodisplay' => 'تعداد موارد قابل نمایش',
230 
231  'widget:delete' => 'حذف thoughtful',
232  'widget:edit' => 'شخصی سازی این ابزارک',
233 
234  'widgets' => "ابزار ها",
235  'widget' => "ابزارک",
236  'item:object:widget' => "ابزار ها",
237  'collection:object:widget' => 'Widgets',
238  'widgets:save:success' => "ابزارک با موفقیت ذخیره شد",
239  'widgets:save:failure' => "امکان ذخیره سازی ابزارک نیست",
240  'widgets:add:success' => "ابزارک با موفقیت افزوده شد",
241  'widgets:add:failure' => "امکان افزودن ابزارک نبود.",
242  'widgets:move:failure' => "امکان ذخیره سازی مکان ابزارک جدید نبود.",
243  'widgets:remove:failure' => "امکان حذف این ابزارک نیست",
244  'widgets:not_configured' => "This widget is not yet configured",
245 
250  'group' => "گروه",
251  'item:group' => "گروهها",
252  'collection:group' => 'Groups',
253  'item:group:group' => "Group",
254  'collection:group:group' => 'Groups',
255  'groups:tool_gatekeeper' => "The requested functionality is currently not enabled in this group",
256 
261  'user' => "کاربر",
262  'item:user' => "کاربران",
263  'collection:user' => 'Users',
264  'item:user:user' => 'User',
265  'collection:user:user' => 'Users',
266 
267  'friends' => "دوستان",
268  'collection:friends' => 'Friends\' %s',
269 
270  'avatar' => 'شکلک',
271  'avatar:noaccess' => "شما امکان ویرایش شکلک این کاربر را ندارید",
272  'avatar:create' => 'شکلک خود را ایجاد نمایید',
273  'avatar:edit' => 'ویرایش شکلک',
274  'avatar:upload' => 'بارگزاری شکلک جدید',
275  'avatar:current' => 'شکلک فعلی',
276  'avatar:remove' => 'حذف شکلک شما و تنظیم آیکن پیش فرض',
277  'avatar:crop:title' => 'ابزار برش شکلک',
278  'avatar:upload:instructions' => "شکلک شما در داخل سایت نمایش داده می شود. هرموقع که خواستید می توانید آن را تغییر دهید. (فایل های با فرمت: GIF, JPG یا PNG قابل قبول هستند).",
279  'avatar:create:instructions' => 'با کلیک کردن و رسم مربع می توانید قسمت قابل برش شکلک خود را انتخاب نمایید. در قسمت سمت راست نیز پیش نمایش را مشاهده می کنید. بر روی دکمه "ایجاد شکلک" شکل برش زده انتخاب خواهد شد. نسخه برش زده شده به عنوان شکلک شما در داخل سایت نمایش داده خواهد شد.',
280  'avatar:upload:success' => 'شکلک با موفقیت بارگزاری شد',
281  'avatar:upload:fail' => 'بارگزاری شکلک شکست خورد',
282  'avatar:resize:fail' => 'تغییر اندازه شکلک شکست خورد.',
283  'avatar:crop:success' => 'برش شکلک با موفقیت انجام شد',
284  'avatar:crop:fail' => 'برش شکلک با شکست مواجه شد',
285  'avatar:remove:success' => 'شکلک با موفقیت حذف شد',
286  'avatar:remove:fail' => 'خذف شکلک ما مشکل مواجه شد',
287 
288  'action:user:validate:already' => "%s was already validated",
289  'action:user:validate:success' => "%s has been validated",
290  'action:user:validate:error' => "An error occurred while validating %s",
291 
295  'feed:rss' => 'خوراک RSS این صفحه',
296  'feed:rss:title' => 'RSS feed for this page',
300  'link:view' => 'مشاهده لینک',
301  'link:view:all' => 'مشاهده همه',
302 
303 
307  'river' => "رود",
308  'river:user:friend' => "%s is now a friend with %s",
309  'river:update:user:avatar' => '%s یک شکلک جدید دارد',
310  'river:noaccess' => 'شما مجوز ویرایش این مورد را ندارید',
311  'river:posted:generic' => '%s منتشر شد',
312  'riveritem:single:user' => 'یک کاربر',
313  'riveritem:plural:user' => 'تعدادی از کاربران',
314  'river:ingroup' => 'در گروه %s',
315  'river:none' => 'هیچ فعالیتی نیست',
316  'river:update' => 'برای %s بروزرسانی شد',
317  'river:delete' => 'حذف این فعالیت',
318  'river:delete:success' => 'مورد حذف شد',
319  'river:delete:fail' => 'امکان حذف این مورد نیست',
320  'river:delete:lack_permission' => 'شما مجوز حذف این فعالیت را ندارید',
321  'river:can_delete:invaliduser' => 'امکان بررسی قابلیت حذف برای کاربر [%s] وجود ندارد چون کاربر موجود نیست.',
322  'river:subject:invalid_subject' => 'کاربر نامعتبر',
323  'activity:owner' => 'مشاهده فعالیت',
324 
325 
326 
330  'notifications:usersettings' => "تنظیمات اعلان ها",
331  'notification:method:email' => 'ایمیل',
332 
333  'notifications:usersettings:save:ok' => "تنظیمات اعلان ها با موفقیت ذخیره شد",
334  'notifications:usersettings:save:fail' => "در ذخیره تنظیمات اعلان ها مشکلی به وجود آمده است",
335 
336  'notification:subject' => 'اعلان های %s',
337  'notification:body' => 'مشاهده فعالیت جدید در %s',
338 
343  'search' => "جستجو",
344  'searchtitle' => "جستجو: %s",
345  'users:searchtitle' => "جستجوی کاربران: %s",
346  'groups:searchtitle' => "جستجو گروهها: %s",
347  'advancedsearchtitle' => "%s نتیجه منطبق با %s",
348  'notfound' => "هیچ نتیجه ای یافت نشد",
349  'next' => "بعدی",
350  'previous' => "قبلی",
351 
352  'viewtype:change' => "تغییر نوع لیست",
353  'viewtype:list' => "نمایش لیستی",
354  'viewtype:gallery' => "گالری",
355 
356  'tag:search:startblurb' => "آیتمهایی با برچسب شبیه: %s",
357 
358  'user:search:startblurb' => "کاربرانی شبیه: %s",
359  'user:search:finishblurb' => "برای مشاهده بیشتر اینجا را کلیک کنید",
360 
361  'group:search:startblurb' => "گروههای شبیه:%s",
362  'group:search:finishblurb' => "برای مشاهده بیشتر اینجا را کلیک کنید",
363  'search:go' => 'برو',
364  'userpicker:only_friends' => 'فقط دوستان',
365 
370  'account' => "حساب کاربری",
371  'settings' => "تنظیمات",
372  'tools' => "ابزارها",
373  'settings:edit' => 'ویرایش تنظیمات',
374 
375  'register' => "ثبت نام",
376  'registerok' => "شما با موفقیت در %s ثبت شدید",
377  'registerbad' => "ثبت نام شما به دلیل یک خطای ناشناخته با شکست مواجه شد.",
378  'registerdisabled' => "ثبت نام توسط مدیر سیستم غیرفعال شده است.",
379  'register:fields' => 'همه فیلدها اجباری هستند',
380 
381  'registration:noname' => 'Display name is required.',
382  'registration:notemail' => 'ظاهرا آدرس ایمیلی که شما معرفی کرده اید معتبر نیست.',
383  'registration:userexists' => 'نام کاربری موجود هست',
384  'registration:usernametooshort' => 'نام کاربری شما باید حداقل %u کاراکتر باشد.',
385  'registration:usernametoolong' => 'نام کاربری شما خیلی طولانی هست. باید حداکثر %u کاراکتر باشد.',
386  'registration:passwordtooshort' => 'کلمه عبور باید حداقل %u کاراکتر باشد.',
387  'registration:dupeemail' => 'این آدرس ایمیل قبلا عضو شده است.',
388  'registration:invalidchars' => 'متاسفم، نام کاربری حاوی کاراکتر %s می باشد که نامعتبر هست. کاراکترهای معتبر به این صورت هستند: %s',
389  'registration:emailnotvalid' => 'متاسفانه آدرس ایمیل شما توسط سیستم معتبر شناخته نشد',
390  'registration:passwordnotvalid' => 'متاسفانه کلمه عبور شما توسط سیستم معتبر شناخته نشد',
391  'registration:usernamenotvalid' => 'متاسفانه کلمه عبور توسط سیستم معتبر شناخته نشد',
392 
393  'adduser' => "افزودن کاربر",
394  'adduser:ok' => "شما با موفقیت یک کاربر جدید اضافه کردید",
395  'adduser:bad' => "امکان ایجاد این کاربر نیست.",
396 
397  'user:set:name' => "تنظیمات نام حساب کاربری",
398  'user:name:label' => "نام قابل نمایش",
399  'user:name:success' => "نام با موفقیت تغییر پیدا کرد",
400  'user:name:fail' => "امکان تغییر نام نیست",
401  'user:username:success' => "Successfully changed username on the system.",
402  'user:username:fail' => "Could not change username on the system.",
403 
404  'user:set:password' => "کلمه عبور حساب کاربری",
405  'user:current_password:label' => 'کلمه عبور فعلی',
406  'user:password:label' => "کلمه عبور جدید",
407  'user:password2:label' => "تکرار کلمه عبور",
408  'user:password:success' => "کلمه عبور تغییر کرد",
409  'user:password:fail' => "امکان تغییر کلمه عبور نیست.",
410  'user:password:fail:notsame' => "کلمه عبور و تکرار آن مطابقت ندارد",
411  'user:password:fail:tooshort' => "کلمه عبور خیلی کوتاه است",
412  'user:password:fail:incorrect_current_password' => 'کلمه عبور فعلی اشتباه وارد شده است',
413  'user:changepassword:unknown_user' => 'کاربر نامعتبر',
414  'user:changepassword:change_password_confirm' => 'این کلمه عبور را تغییر خواهد داد',
415 
416  'user:set:language' => "تنظیمات زبان",
417  'user:language:label' => "زبان",
418  'user:language:success' => "تنظیمات زبان بروزرسانی شد",
419  'user:language:fail' => "تنظیمات زبان ذخیره نشد",
420 
421  'user:username:notfound' => 'کاربر %s پیدا نشد',
422  'user:username:help' => 'Please be aware that changing a username will change all dynamic user related links',
423 
424  'user:password:lost' => 'فراموشی کلمه عبور',
425  'user:password:hash_missing' => 'Regretfully, we must ask you to reset your password. We have improved the security of passwords on the site, but were unable to migrate all accounts in the process.',
426  'user:password:changereq:success' => 'ایمیل حاوی کلمه عبور جدید با موفقیت ارسال شد',
427  'user:password:changereq:fail' => 'امکان درخواست کلمه عبور جدید نیست',
428 
429  'user:password:text' => 'برای درخواست کلمه عبور جدید نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را وارد کنید و دکمه درخواست را کلیک کنید',
430 
431  'user:persistent' => 'مرا به یاد بیاور',
432 
433  'walled_garden:home' => 'Home',
434 
438  'menu:page:header:administer' => 'مدیریت',
439  'menu:page:header:configure' => 'تنظیم',
440  'menu:page:header:develop' => 'توسعه',
441  'menu:page:header:information' => 'Information',
442  'menu:page:header:default' => 'سایر',
443 
444  'admin:view_site' => 'مشاهده سایت',
445  'admin:loggedin' => 'وارد شده به عنوان %s',
446  'admin:menu' => 'منو',
447 
448  'admin:configuration:success' => "تنظیمات شما ذخیره شد",
449  'admin:configuration:fail' => "امکان ذخیره تنظیمات شما نیست",
450  'admin:configuration:dataroot:relative_path' => 'امکان تنظیم "%s" به عنوان مسیر ذخیره داده ها نیست، مسیر باید مطلق باشد',
451  'admin:configuration:default_limit' => 'تعداد موارد نمایش در یک صفحه باید حداقل 1 باشد',
452 
453  'admin:unknown_section' => 'قسمت مدیریت معتبر نیست.',
454 
455  'admin' => "مدیران",
456  'admin:header:release' => "Elgg release: %s",
457  'admin:description' => "پنل مدیریت به شما اجازه کنترل همه جوانب سیستم را می دهد. از تنظیمات کاربران گرفته تا رفتار پلاگین ها. یکی از موارد زیر را جهت شروع انتخاب نمایید",
458 
459  'admin:performance' => 'Performance',
460  'admin:performance:label:generic' => 'Generic',
461  'admin:performance:generic:description' => 'Below is a list of performance suggestions / values which could help in tuning your website',
462  'admin:performance:simplecache' => 'Simplecache',
463  'admin:performance:simplecache:settings:warning' => "It's recommended you configure the simplecache setting in the settings.php.
464 Configuring simplecache in the settings.php file improves caching performance.
465 It allows Elgg to skip connecting to the database when serving cached JavaScript and CSS files",
466  'admin:performance:systemcache' => 'Systemcache',
467  'admin:performance:apache:mod_cache' => 'Apache mod_cache',
468  'admin:performance:apache:mod_cache:warning' => 'The mod_cache module provides HTTP-aware caching schemes. This means that the files will be cached according
469 to an instruction specifying how long a page can be considered "fresh".',
470  'admin:performance:php:open_basedir' => 'PHP open_basedir',
471  'admin:performance:php:open_basedir:not_configured' => 'No limitations have been set',
472  'admin:performance:php:open_basedir:warning' => 'A small amount of open_basedir limitations are in effect, this could impact performance.',
473  'admin:performance:php:open_basedir:error' => 'A large amount of open_basedir limitations are in effect, this will probably impact performance.',
474  'admin:performance:php:open_basedir:generic' => 'With open_basedir every file access will be checked against the list of limitations. Since Elgg has a lot of
475 file access this will negatively impact performance. Also PHPs opcache can no longer cache file paths in memory and has to resolve this upon every access.',
476 
477  'admin:statistics' => 'آمار',
478  'admin:server' => 'Server',
479  'admin:cron' => 'Cron',
480  'admin:cron:record' => 'آخرین cron job ها',
481  'admin:cron:period' => 'دوره زمانی اجرای cron',
482  'admin:cron:friendly' => 'آخرین اجرای موفق',
483  'admin:cron:date' => 'تاریخ و زمان',
484  'admin:cron:msg' => 'پیام',
485  'admin:cron:started' => 'فعالیت زمانبندی شده "%s" در %s شروع شد',
486  'admin:cron:started:actual' => 'Cron interval "%s" started processing at %s',
487  'admin:cron:complete' => 'فعالیت زمانبندی شده "%s" در %s تمام شد',
488 
489  'admin:appearance' => 'نحوه نمایش',
490  'admin:administer_utilities' => 'ابزار',
491  'admin:develop_utilities' => 'ابزار',
492  'admin:configure_utilities' => 'ابزار',
493  'admin:configure_utilities:robots' => 'Robots.txt',
494 
495  'admin:users' => "کاربران",
496  'admin:users:online' => 'آنلاین ها',
497  'admin:users:newest' => 'جدیدترین',
498  'admin:users:admins' => 'مدیران',
499  'admin:users:searchuser' => 'Search user to make them admin',
500  'admin:users:existingadmins' => 'List of existing admins',
501  'admin:users:add' => 'افزودن کاربر جدید',
502  'admin:users:description' => "این قسمت مدیریت به شما اجازه کنترل تنظیمات سایتتان را میدهد. یکی از موارد زیر را جهت شروع انتخاب نمایید",
503  'admin:users:adduser:label' => "برای افزودن کاربر جدید اینجا کلیک کنید..",
504  'admin:users:opt:linktext' => "تنظیمات کاربران",
505  'admin:users:opt:description' => "تنظیمات کاربران و اطلاعات حساب کاربری",
506  'admin:users:find' => 'جستجو',
507  'admin:users:unvalidated' => 'Unvalidated',
508  'admin:users:unvalidated:no_results' => 'No unvalidated users.',
509  'admin:users:unvalidated:registered' => 'Registered: %s',
510  'admin:users:unvalidated:change_email' => 'Change e-mail address',
511  'admin:users:unvalidated:change_email:user' => 'Change e-mail address for: %s',
512 
513  'admin:configure_utilities:maintenance' => 'Maintenance mode',
514  'admin:upgrades' => 'ارتقاء ها',
515  'admin:upgrades:finished' => 'Completed',
516  'admin:upgrades:db' => 'Database upgrades',
517  'admin:upgrades:db:name' => 'Upgrade name',
518  'admin:upgrades:db:start_time' => 'Start time',
519  'admin:upgrades:db:end_time' => 'End time',
520  'admin:upgrades:db:duration' => 'Duration',
521  'admin:upgrades:menu:pending' => 'Pending upgrades',
522  'admin:upgrades:menu:completed' => 'Completed upgrades',
523  'admin:upgrades:menu:db' => 'Database upgrades',
524  'admin:upgrades:menu:run_single' => 'Run this upgrade',
525  'admin:upgrades:run' => 'Run upgrades now',
526  'admin:upgrades:error:invalid_upgrade' => 'Entity %s does not exist or not a valid instance of ElggUpgrade',
527  'admin:upgrades:error:invalid_batch' => 'Batch runner for the upgrade %s (%s) could not be instantiated',
528  'admin:upgrades:completed' => 'Upgrade "%s" completed at %s',
529  'admin:upgrades:completed:errors' => 'Upgrade "%s" completed at %s but encountered %s errors',
530  'admin:upgrades:failed' => 'Upgrade "%s" failed',
531  'admin:action:upgrade:reset:success' => 'Upgrade "%s" was reset',
532 
533  'admin:settings' => 'تنظیمات',
534  'admin:settings:basic' => 'تنظیمات اولیه',
535  'admin:settings:advanced' => 'تنظیمات پیشرفته',
536  'admin:settings:users' => 'Users',
537  'admin:site_settings' => "Site Settings",
538  'admin:site:description' => "این قسمت مدیریت به شما اجازه کنترل تنظیمات عمومی سایتتان را میدهد. یکی از موارد زیر را جهت شروع انتخاب نمایید",
539  'admin:site:opt:linktext' => "تنظیمات سایت",
540  'admin:settings:in_settings_file' => 'این مورد در php.ini تنظیم شده است',
541 
542  'site_secret:current_strength' => 'امنیت کلید',
543  'site_secret:strength:weak' => "ضعیف",
544  'site_secret:strength_msg:weak' => "شدیدا پیشنهاد می شود که کلید امنیتی سایتتان را مجددا تولید کنید",
545  'site_secret:strength:moderate' => "متوسط",
546  'site_secret:strength_msg:moderate' => "شدیدا پیشنهاد می شود که برای امنیت بیشتر کلید امنیتی سایتتان را مجددا تولید کنید",
547  'site_secret:strength:strong' => "قوی",
548  'site_secret:strength_msg:strong' => "کلید امنیتی شما در حال حاضر به اندازه کافی قوی هست. نیاز به تولید مجدد آن نیست.",
549 
550  'admin:dashboard' => 'داشبورد',
551  'admin:widget:online_users' => 'کاربران آنلاین',
552  'admin:widget:online_users:help' => 'لیست کاربرانی که هم اکنون در سایت هستن',
553  'admin:widget:new_users' => 'کاربران جدید',
554  'admin:widget:new_users:help' => 'لیست جدیدترین کاربران',
555  'admin:widget:banned_users' => 'کاربران اخراج شده',
556  'admin:widget:banned_users:help' => 'لیست کاربران اخراج شده',
557  'admin:widget:content_stats' => 'آمار محتوا',
558  'admin:widget:content_stats:help' => 'محتوای تولید شده توسط کاربرانتان را ردگیری کنید',
559  'admin:widget:cron_status' => 'وضعیت cron',
560  'admin:widget:cron_status:help' => 'نمایش وضعیت آخرین اجرای cron job',
561  'admin:statistics:numentities' => 'Content Statistics',
562  'admin:statistics:numentities:type' => 'Content type',
563  'admin:statistics:numentities:number' => 'Number',
564  'admin:statistics:numentities:searchable' => 'Searchable entities',
565  'admin:statistics:numentities:other' => 'Other entities',
566 
567  'admin:widget:admin_welcome' => 'خوش آمدید',
568  'admin:widget:admin_welcome:help' => "توضیح مختصری برای محیط مدیریت Elgg",
569  'admin:widget:admin_welcome:intro' =>
570 'به Elgg خوش آمدید. هم اکنون شما به داشبورد مدیریت نگاه میکنید. این داشبورد برای بررسی رخدادهای سایت کاربرد دارد.',
571 
572  'admin:widget:admin_welcome:admin_overview' =>
573 "Navigation for the administration area is provided by the menu to the right. It is organized into
574 three sections:
575  <dl>
576  <dt>Administer</dt><dd>Basic tasks like managing users, monitoring reported content and activating plugins.</dd>
577  <dt>Configure</dt><dd>Occasional tasks like setting the site name or configuring settings of a plugin.</dd>
578  <dt>Information</dt><dd>Information about your site like statistics.</dd>
579  <dt>Develop</dt><dd>For developers who are building plugins or designing themes. (Requires a developer plugin.)</dd>
580  </dl>
581 ",
582 
583  // argh, this is ugly
584  'admin:widget:admin_welcome:outro' => '<br/>حتما از منابعی که در پایین صفحه لینک شده اند استفاده کنید و از Elgg متشکر باشید!',
585 
586  'admin:widget:control_panel' => 'پنل مدیریت',
587  'admin:widget:control_panel:help' => "اجازه دسترسی راحت به تنظیمات کلی را می دهد",
588 
589  'admin:cache:flush' => 'خالی کردن کش',
590  'admin:cache:flushed' => "کش سایت خالی شد",
591 
592  'admin:footer:faq' => 'سوالات متداول مدیریت',
593  'admin:footer:manual' => 'راهنمای مدیریت',
594  'admin:footer:community_forums' => 'فاروم جامعه Elgg',
595  'admin:footer:blog' => 'وبلاگ Elgg',
596 
597  'admin:plugins:category:all' => 'همه پلاگین ها',
598  'admin:plugins:category:active' => 'پلاگین های فعال',
599  'admin:plugins:category:inactive' => 'پلاگین های غیرفعال',
600  'admin:plugins:category:admin' => 'مدیر',
601  'admin:plugins:category:bundled' => 'متصل',
602  'admin:plugins:category:nonbundled' => 'غیرمتصل',
603  'admin:plugins:category:content' => 'محتوا',
604  'admin:plugins:category:development' => 'توسعه',
605  'admin:plugins:category:enhancement' => 'پیشرفت',
606  'admin:plugins:category:api' => 'سرویس/واسط',
607  'admin:plugins:category:communication' => 'ارتباط',
608  'admin:plugins:category:security' => 'امنیت و هرزنامه',
609  'admin:plugins:category:social' => 'اجتماعی',
610  'admin:plugins:category:multimedia' => 'چندرسانه ای',
611  'admin:plugins:category:theme' => 'تم ها',
612  'admin:plugins:category:widget' => 'ابزار ها',
613  'admin:plugins:category:utility' => 'ابزار',
614 
615  'admin:plugins:markdown:unknown_plugin' => 'پلاگین ناشناخته',
616  'admin:plugins:markdown:unknown_file' => 'فایل ناشناخته',
617 
618  'admin:notices:delete_all' => 'Dismiss all %s notices',
619  'admin:notices:could_not_delete' => 'امکان حذف اعلان نیست',
620  'item:object:admin_notice' => 'اعلان مدیر',
621  'collection:object:admin_notice' => 'Admin notices',
622 
623  'admin:options' => 'گزینه های مدیر',
624 
625  'admin:security' => 'Security',
626  'admin:security:information' => 'Information',
627  'admin:security:information:description' => 'On this page you can find a list of security recommendations.',
628  'admin:security:information:https' => 'Is the website protected by HTTPS',
629  'admin:security:information:https:warning' => "It's recommended to protect your website using HTTPS, this helps protect data
630 (eg. passwords) from being sniffed over the internet connection.",
631  'admin:security:information:wwwroot' => 'Website main folder is writable',
632  'admin:security:information:wwwroot:error' => "It's recommended that you install Elgg in a folder which isn't writable by your webserver.
633 Malicious visitors could place unwanted code in your website.",
634  'admin:security:information:validate_input' => 'Input validation',
635  'admin:security:information:validate_input:error' => "Some plugin has disabled the input validation on your website, this will allow users to
636 submit potentially harmfull content (eg. cross-site-scripting, etc)",
637  'admin:security:information:password_length' => 'Minimal password length',
638  'admin:security:information:password_length:warning' => "It's recommended to have a minimal password length of at least 6 characters.",
639  'admin:security:information:username_length' => 'Minimal username length',
640  'admin:security:information:username_length:warning' => "It's recommended to have a minimal username length of at least 4 characters.",
641  'admin:security:information:php:session_gc' => "PHP session cleanup",
642  'admin:security:information:php:session_gc:chance' => "Cleanup chance: %s%%",
643  'admin:security:information:php:session_gc:lifetime' => "Session lifetime %s seconds",
644  'admin:security:information:php:session_gc:error' => "It's recommended to set 'session.gc_probability' and 'session.gc_divisor' in your PHP settings, this will cleanup
645 expired sessions from your database and not allow users to reuse old sessions.",
646 
647  'admin:security:settings' => 'Settings',
648  'admin:security:settings:description' => 'On this page you can configure some security features. Please read the settings carefully.',
649  'admin:security:settings:label:hardening' => 'Hardening',
650  'admin:security:settings:label:notifications' => 'Notifications',
651  'admin:security:settings:label:site_secret' => 'Site secret',
652 
653  'admin:security:settings:notify_admins' => 'Notify all site administrators when an admin is added or removed',
654  'admin:security:settings:notify_admins:help' => 'This will send out a notification to all site administrators that one of the admins added/removed a site administrator.',
655 
656  'admin:security:settings:notify_user_admin' => 'Notify the user when the admin role is added or removed',
657  'admin:security:settings:notify_user_admin:help' => 'This will send a notification to the user that the admin role was added to/removed from their account.',
658 
659  'admin:security:settings:notify_user_ban' => 'Notify the user when their account gets (un)banned',
660  'admin:security:settings:notify_user_ban:help' => 'This will send a notification to the user that their account was (un)banned.',
661 
662  'admin:security:settings:notify_user_password' => 'Notify the user when they change their password',
663  'admin:security:settings:notify_user_password:help' => 'This will send a notification to the user when they change their password.',
664 
665  'admin:security:settings:protect_upgrade' => 'Protect upgrade.php',
666  'admin:security:settings:protect_upgrade:help' => 'This will protect upgrade.php so you require a valid token or you\'ll have to be an administrator.',
667  'admin:security:settings:protect_upgrade:token' => 'In order to be able to use the upgrade.php when logged out or as a non admin, the following URL needs to be used:',
668 
669  'admin:security:settings:protect_cron' => 'Protect the /cron URLs',
670  'admin:security:settings:protect_cron:help' => 'This will protect the /cron URLs with a token, only if a valid token is provided will the cron execute.',
671  'admin:security:settings:protect_cron:token' => 'In order to be able to use the /cron URLs the following tokens needs to be used. Please note that each interval has its own token.',
672  'admin:security:settings:protect_cron:toggle' => 'Show/hide cron URLs',
673 
674  'admin:security:settings:disable_password_autocomplete' => 'Disable autocomplete on password fields',
675  'admin:security:settings:disable_password_autocomplete:help' => 'Data entered in these fields will be cached by the browser. An attacker who can access the victim\'s browser could steal this information. This is especially important if the application is commonly used in shared computers such as cyber cafes or airport terminals. If you disable this, password management tools can no longer autofill these fields. The support for the autocomplete attribute can be browser specific.',
676 
677  'admin:security:settings:email_require_password' => 'Require password to change email address',
678  'admin:security:settings:email_require_password:help' => 'When the user wishes to change their email address, require that they provide their current password.',
679 
680  'admin:security:settings:session_bound_entity_icons' => 'Session bound entity icons',
681  'admin:security:settings:session_bound_entity_icons:help' => 'Entity icons can be session bound by default. This means the URLs generated also contain information about the current session.
682 Having icons session bound makes icon urls not shareable between sessions. The side effect is that caching of these urls will only help the active session.',
683 
684  'admin:security:settings:site_secret:intro' => 'Elgg uses a key to create security tokens for various purposes.',
685  'admin:security:settings:site_secret:regenerate' => "Regenerate site secret",
686  'admin:security:settings:site_secret:regenerate:help' => "Note: Regenerating your site secret may inconvenience some users by invalidating tokens used in \"remember me\" cookies, e-mail validation requests, invitation codes, etc.",
687 
688  'admin:site:secret:regenerated' => "Your site secret has been regenerated",
689  'admin:site:secret:prevented' => "The regeneration of the site secret was prevented",
690 
691  'admin:notification:make_admin:admin:subject' => 'A new site administrator was added to %s',
692  'admin:notification:make_admin:admin:body' => 'Hi %s,
693 
694 %s made %s a site administrator of %s.
695 
696 To view the profile of the new administrator, click here:
697 %s
698 
699 To go to the site, click here:
700 %s',
701 
702  'admin:notification:make_admin:user:subject' => 'You were added as a site administator of %s',
703  'admin:notification:make_admin:user:body' => 'Hi %s,
704 
705 %s made you a site administrator of %s.
706 
707 To go to the site, click here:
708 %s',
709  'admin:notification:remove_admin:admin:subject' => 'A site administrator was removed from %s',
710  'admin:notification:remove_admin:admin:body' => 'Hi %s,
711 
712 %s removed %s as a site administrator of %s.
713 
714 To view the profile of the old administrator, click here:
715 %s
716 
717 To go to the site, click here:
718 %s',
719 
720  'admin:notification:remove_admin:user:subject' => 'You were removed as a site administator from %s',
721  'admin:notification:remove_admin:user:body' => 'Hi %s,
722 
723 %s removed you as site administrator of %s.
724 
725 To go to the site, click here:
726 %s',
727  'user:notification:ban:subject' => 'Your account on %s was banned',
728  'user:notification:ban:body' => 'Hi %s,
729 
730 Your account on %s was banned.
731 
732 To go to the site, click here:
733 %s',
734 
735  'user:notification:unban:subject' => 'Your account on %s is no longer banned',
736  'user:notification:unban:body' => 'Hi %s,
737 
738 Your account on %s is no longer banned. You can use the site again.
739 
740 To go to the site, click here:
741 %s',
742 
743  'user:notification:password_change:subject' => 'Your password has been changed!',
744  'user:notification:password_change:body' => "Hi %s,
745 
746 Your password on '%s' has been changed! If you made this change than you're all set.
747 
748 If you didn't make this change, please reset your password here:
749 %s
750 
751 Or contact a site administrator:
752 %s",
753 
758  'plugins:disabled' => 'به خاطر اینکه فایلی با نام "disabled" در پوشه ماژول ها هست امکان بارگزاری پلاگین ها نیست.',
759  'plugins:settings:save:ok' => "تنظیمات برای پلاگین %s با موفقیت ذخیره شد",
760  'plugins:settings:save:fail' => "برای ذخیره تنظیمات پلاگین %s مشکلی به وجود آمد",
761  'plugins:usersettings:save:ok' => "تنظیمات کاربر برای پلاگین %s با موفقیت ذخیره شد",
762  'plugins:usersettings:save:fail' => "برای ذخیره تنظیمات کاربر برای پلاگین %s مشکلی به وجود آمده است.",
763  'item:object:plugin' => 'پلاگین ها',
764  'collection:object:plugin' => 'Plugins',
765 
766  'admin:plugins' => "پلاگین ها",
767  'admin:plugins:activate_all' => 'فعالسازی همه',
768  'admin:plugins:deactivate_all' => 'غیرفعال کردن همه',
769  'admin:plugins:activate' => 'فعال کرد',
770  'admin:plugins:deactivate' => 'غیرفعال کرد',
771  'admin:plugins:description' => "این پنل مدیریت به شما اجازه کنترل و تنظیم ابزار نصب شده روی سایتتان را می دهد",
772  'admin:plugins:opt:linktext' => "تنظیم ابزار",
773  'admin:plugins:opt:description' => "تنظیم ابزار نصب شده روی سایت",
774  'admin:plugins:label:id' => "شناسه",
775  'admin:plugins:label:name' => "نام",
776  'admin:plugins:label:author' => "نویسنده",
777  'admin:plugins:label:copyright' => "حقوق مولف",
778  'admin:plugins:label:categories' => 'دسته بندی ها',
779  'admin:plugins:label:licence' => "مجوزها",
780  'admin:plugins:label:website' => "URL",
781  'admin:plugins:label:info' => "اطلاعات",
782  'admin:plugins:label:files' => "فایلها",
783  'admin:plugins:label:resources' => "منابع",
784  'admin:plugins:label:screenshots' => "تصاویر",
785  'admin:plugins:label:repository' => "کد",
786  'admin:plugins:label:bugtracker' => "گزارش مشکل",
787  'admin:plugins:label:donate' => "کمک مالی",
788  'admin:plugins:label:moreinfo' => 'اطلاعات بیشتر',
789  'admin:plugins:label:version' => 'نسخه',
790  'admin:plugins:label:location' => 'مکانمکان',
791  'admin:plugins:label:contributors' => 'مولفان',
792  'admin:plugins:label:contributors:name' => 'نام',
793  'admin:plugins:label:contributors:email' => 'ایمیل',
794  'admin:plugins:label:contributors:website' => 'وبسایت',
795  'admin:plugins:label:contributors:username' => 'نام کاربری در جامعه',
796  'admin:plugins:label:contributors:description' => 'شرح',
797  'admin:plugins:label:dependencies' => 'پیش نیازها',
798  'admin:plugins:label:missing_dependency' => 'Missing dependency [%s].',
799 
800  'admin:plugins:warning:unmet_dependencies' => 'این پلاگین پیش نیازهایی دار که در حال حاضر موجود نسیتند و نمی تواند فعال شود. پیش نیاز ها را در قسمت اطلاعات بیشتر چک کنید',
801  'admin:plugins:warning:invalid' => 'این پلاگین نامعتبر هست: %s',
802  'admin:plugins:warning:invalid:check_docs' => 'آدرس <a href="http://learn.elgg.org/en/stable/appendix/faqs.html">مستندات Elgg</a> را برای رفع خطا چک کنید.',
803  'admin:plugins:cannot_activate' => 'امکان فعالسازی نیست',
804  'admin:plugins:cannot_deactivate' => 'امکان غیرفعال کردن نیست',
805  'admin:plugins:already:active' => 'پلاگین (ها)ی انتخاب شده هم اکنون فعال هستند.',
806  'admin:plugins:already:inactive' => 'پلاگین (ها) ی انتخاب شده هم اکنون غیرفعال هستند.',
807 
808  'admin:plugins:set_priority:yes' => "مرتب شد %s.",
809  'admin:plugins:set_priority:no' => "امکان مرتبسازی %s نیست",
810  'admin:plugins:set_priority:no_with_msg' => "امکان مرتب سازی %s نیست. خطا:%s",
811  'admin:plugins:deactivate:yes' => "%s غیرفعال شد",
812  'admin:plugins:deactivate:no' => "امکان غیرفعالسازی %s نیست",
813  'admin:plugins:deactivate:no_with_msg' => "امکان غیرفعالسازی %s نیست. علت: %s",
814  'admin:plugins:activate:yes' => "%s فعال شد.",
815  'admin:plugins:activate:no' => "امکان فعالسازی %s نیست",
816  'admin:plugins:activate:no_with_msg' => "امکان فعالسازی %s نیست. علت:%s",
817  'admin:plugins:categories:all' => 'همه دسته بندی ها',
818  'admin:plugins:plugin_website' => 'وبسایت پلاگین',
819  'admin:plugins:author' => '%s',
820  'admin:plugins:version' => 'نسخه %s',
821  'admin:plugin_settings' => 'تنظیمات پلاگین',
822  'admin:plugins:warning:unmet_dependencies_active' => 'این پلاگین فعال شده است ولی همه پیش نیازهای آن درسیستم موجود نیست. ممکن است در استفاده از آن با مشکل مواجه شوید. برای مشاهده جزئیات قسمت "اطلاعات بیشتر" را کلیک کنید.',
823 
824  'admin:plugins:dependencies:type' => 'نوع',
825  'admin:plugins:dependencies:name' => 'نامنا',
826  'admin:plugins:dependencies:expected_value' => 'مقدار مورد نظر',
827  'admin:plugins:dependencies:local_value' => 'مقدار واقعی',
828  'admin:plugins:dependencies:comment' => 'دیدگاه',
829 
830  'admin:statistics:description' => "این یک دید کلی از آمار سایت شماست. برای مشاهده آمار جزئی تر، ویژگی مدیریت حرفه ای نیز موجود است",
831  'admin:statistics:opt:description' => "نمایش اطلاعات آمار در مورد کاربران و قسمت های سایت شما",
832  'admin:statistics:opt:linktext' => "مشاهده آمار",
833  'admin:statistics:label:user' => "User statistics",
834  'admin:statistics:label:numentities' => "موجودیت های سایت",
835  'admin:statistics:label:numusers' => "تعداد کاربران",
836  'admin:statistics:label:numonline' => "تعداد کاربران آنلاین",
837  'admin:statistics:label:onlineusers' => "کاربرانی که هم اکنون آنلاینند",
838  'admin:statistics:label:admins'=>"مدیرها",
839  'admin:statistics:label:version' => "نسخه Elgg",
840  'admin:statistics:label:version:release' => "نسخه",
841  'admin:statistics:label:version:version' => "نسخه",
842  'admin:statistics:label:version:code' => "Code Version",
843 
844  'admin:server:label:elgg' => 'Elgg',
845  'admin:server:label:requirements' => 'Requirements',
846  'admin:server:label:php' => 'PHP',
847  'admin:server:label:phpinfo' => 'Show PHPInfo',
848  'admin:server:label:web_server' => 'وب سرور',
849  'admin:server:label:server' => 'سرور',
850  'admin:server:label:log_location' => 'محل ثبت لاگ',
851  'admin:server:label:php_version' => 'نسخه PHP',
852  'admin:server:label:php_version:required' => 'Elgg requires a minimal PHP version of 7.1',
853  'admin:server:label:php_ini' => 'آدرس فایل php.ini',
854  'admin:server:label:php_log' => 'لاگ php',
855  'admin:server:label:mem_avail' => 'حافظه موجود',
856  'admin:server:label:mem_used' => 'حافظه استفاده شده',
857  'admin:server:error_log' => "لاگ خطای وب سرور",
858  'admin:server:label:post_max_size' => 'بیشترین اندازه درخواست POST',
859  'admin:server:label:upload_max_filesize' => 'حداکثر حجم قابل بارگزاری',
860  'admin:server:warning:post_max_too_small' => '(نکته: مقدار post_max_size باید بیشتر از این مقدار باشد تا از بارگزاری فایل پشتیبانی شود)',
861  'admin:server:label:memcache' => 'Memcache',
862  'admin:server:memcache:inactive' => '
863  Memcache is not setup on this server or it has not yet been configured in Elgg config.
864  For improved performance, it is recommended that you enable and configure memcache (or redis).
865 ',
866 
867  'admin:server:label:redis' => 'Redis',
868  'admin:server:redis:inactive' => '
869  Redis is not setup on this server or it has not yet been configured in Elgg config.
870  For improved performance, it is recommended that you enable and configure redis (or memcache).
871 ',
872 
873  'admin:server:label:opcache' => 'OPcache',
874  'admin:server:opcache:inactive' => '
875  OPcache is not available on this server or it has not yet been enabled.
876  For improved performance, it is recommended that you enable and configure OPcache.
877 ',
878 
879  'admin:server:requirements:php_extension' => "PHP extension: %s",
880  'admin:server:requirements:php_extension:required' => "This PHP extension is required for the correct operation of Elgg",
881  'admin:server:requirements:php_extension:recommended' => "This PHP extension is recommended for the optimal operation of Elgg",
882  'admin:server:requirements:rewrite' => ".htaccess rewrite rules",
883  'admin:server:requirements:rewrite:fail' => "Check your .htaccess for the correct rewrite rules",
884 
885  'admin:server:requirements:database:server' => "Database server",
886  'admin:server:requirements:database:server:required' => "Elgg requires MySQL v5.5.3 or higher for its database",
887  'admin:server:requirements:database:client' => "Database client",
888  'admin:server:requirements:database:client:required' => "Elgg requires pdo_mysql to connect to the database server",
889 
890  'admin:user:label:search' => "جستجوی کاربران:",
891  'admin:user:label:searchbutton' => "جستجو",
892 
893  'admin:user:ban:no' => "امکان اخراج کاربر نیست",
894  'admin:user:ban:yes' => "کاربر اخراج شد",
895  'admin:user:self:ban:no' => "شما نمی توانید خودتان را اخراج کنید",
896  'admin:user:unban:no' => "امکان رفع اخراج کاربر نیست",
897  'admin:user:unban:yes' => "کاربر رفع اخراج شد",
898  'admin:user:delete:no' => "امکان حذف کاربر نیست",
899  'admin:user:delete:yes' => "کاربر %s حذف شد",
900  'admin:user:self:delete:no' => "شما نمی تواید خودتان را حذف کنید",
901 
902  'admin:user:resetpassword:yes' => "کلمه عبور تغییر کرد، به کاربر اطلاع رسانی شد",
903  'admin:user:resetpassword:no' => "امکان بازنشانی کلمه عبور نیست",
904 
905  'admin:user:makeadmin:yes' => "اکنون این کاربر مدیر است",
906  'admin:user:makeadmin:no' => "امکان مدیر شدن این کاربر نیست",
907 
908  'admin:user:removeadmin:yes' => "کاربر دیگر مدیر نیست",
909  'admin:user:removeadmin:no' => "امکان حذف دسترسی مدیر از این کاربر نیست",
910  'admin:user:self:removeadmin:no' => "شما نمی توانید مجوز مدیریت خودتان را حذف کنید",
911 
912  'admin:configure_utilities:menu_items' => 'Menu Items',
913  'admin:menu_items:configure' => 'تنظیم موارد منوی اصلی',
914  'admin:menu_items:description' => 'انتخاب کنید که کدام منو به عنوان لینکهای برگزیده نمایش داده شود. موارد استفاده نشده به عنوان "بیشتر" آورده خواهند شد.',
915  'admin:menu_items:hide_toolbar_entries' => 'آیا میخواهید این لینکها را از نوار ابزار حذف کنید؟',
916  'admin:menu_items:saved' => 'موارد منو ذخیره شد',
917  'admin:add_menu_item' => 'افزودن یک آیتم خصوصی سازی شده به منو',
918  'admin:add_menu_item:description' => 'نام نمایش و آدرس را پر کنید که منوی شخصی سازی شده به منوی شما اضافه شود',
919 
920  'admin:configure_utilities:default_widgets' => 'Default Widgets',
921  'admin:default_widgets:unknown_type' => 'نوع ابزارک ناشناخته است',
922  'admin:default_widgets:instructions' => 'Add, remove, position, and configure default widgets for the selected widget page.
923 These changes will only affect new users on the site.',
924 
925  'admin:robots.txt:instructions' => "ویرایش فایل robots.txt این سایت",
926  'admin:robots.txt:plugins' => "پلاگین ها به فایل robots.txt اضافه می شوند",
927  'admin:robots.txt:subdir' => "فایل robots.txt کرا نخواهند کرد، به خاطر اینکه Elgg در یک زیرپوشه نصب شده است",
928  'admin:robots.txt:physical' => "فایل robots.txt شما کار نخواهد کرد به این خاطر که از قبل یک فایل موجود هست.",
929 
930  'admin:maintenance_mode:default_message' => 'سایت در دست تعمیر است',
931  'admin:maintenance_mode:instructions' => 'Maintenance mode should be used for upgrades and other large changes to the site.
932  When it is on, only admins can log in and browse the site.',
933  'admin:maintenance_mode:mode_label' => 'حالت نگهداری سایت',
934  'admin:maintenance_mode:message_label' => 'پیامی که در هنگام تعمیرات سایت به کاربران نشان داده می شود',
935  'admin:maintenance_mode:saved' => 'تنظیمات حالت دردست تعمیر ذخیره شد',
936  'admin:maintenance_mode:indicator_menu_item' => 'سایت در درست تعمیر است',
937  'admin:login' => 'ورود مدیر',
938 
943  'usersettings:description' => "پنل مدیریت کاربران به شما اجازه کنترل همه اطلاعات شخصی را می دهد. از تنظیمات کاربران گرفته تا رفتار پلاگین ها. یکی از موارد زیر را جهت شروع انتخاب نمایید",
944 
945  'usersettings:statistics' => "آمار شما",
946  'usersettings:statistics:opt:description' => "نمایش اطلاعات آمار در مورد کاربران و قسمت های سایت شما",
947  'usersettings:statistics:opt:linktext' => "آمار حساب کاربری",
948 
949  'usersettings:statistics:login_history' => "تاریخچه ورود",
950  'usersettings:statistics:login_history:date' => "تاریخ",
951  'usersettings:statistics:login_history:ip' => "آدرس IP",
952 
953  'usersettings:user' => "تنظیمات %s",
954  'usersettings:user:opt:description' => "این به شما اجازه کنترل تنظیمات کاربر را می دهد",
955  'usersettings:user:opt:linktext' => "تغییر تنظیمات شما",
956 
957  'usersettings:plugins' => "ابزارها",
958  'usersettings:plugins:opt:description' => "تنظیم ابزارهای فعال",
959  'usersettings:plugins:opt:linktext' => "تنظیم ابزارها",
960 
961  'usersettings:plugins:description' => "این پنل مدیریت به شما اجازه کنترل و تنظیم اطلاعات شخصی برای ابزارهایی که توسط مدیر روی سایت نصب شده را می دهد",
962  'usersettings:statistics:label:numentities' => "محتوای شما",
963 
964  'usersettings:statistics:yourdetails' => "جزئیات شما",
965  'usersettings:statistics:label:name' => "نام کامل",
966  'usersettings:statistics:label:email' => "ایمیل",
967  'usersettings:statistics:label:membersince' => "عضو از",
968  'usersettings:statistics:label:lastlogin' => "آخرین ورود",
969 
974  'river:all' => 'همه فعالیت های سایت',
975  'river:mine' => 'فعالیت های من',
976  'river:owner' => 'فعالیت های %s',
977  'river:friends' => 'فعالیت دوستان',
978  'river:select' => 'نماش %s',
979  'river:comments:more' => '+%u بیشتر',
980  'river:comments:all' => 'نمایش همه %u دیدگاه',
981  'river:generic_comment' => 'دیدگاههای %s%s',
982 
987  'icon:size' => "اندازه آیکن",
988  'icon:size:topbar' => "ستون بالا",
989  'icon:size:tiny' => "ریز",
990  'icon:size:small' => "کوچک",
991  'icon:size:medium' => "متوسط",
992  'icon:size:large' => "بزرگ",
993  'icon:size:master' => "خیلی بزرگ",
994 
995  'entity:edit:icon:file:label' => "Upload a new icon",
996  'entity:edit:icon:file:help' => "Leave blank to keep current icon.",
997  'entity:edit:icon:remove:label' => "Remove icon",
998 
1003  'save' => "ذخیره",
1004  'save_go' => "Save, and go to %s",
1005  'reset' => 'بازنشانی',
1006  'publish' => "انتشار",
1007  'cancel' => "کنسل",
1008  'saving' => "درحال ذخیره سازی",
1009  'update' => "بروزرسانی",
1010  'preview' => "پیش نمایش",
1011  'edit' => "ویرایش",
1012  'delete' => "حذف",
1013  'accept' => "پذیرش",
1014  'reject' => "رد",
1015  'decline' => "مخالفت",
1016  'approve' => "تایید",
1017  'activate' => "فعالسازی",
1018  'deactivate' => "غیرفعالسازی",
1019  'disapprove' => "عدم تایید",
1020  'revoke' => "لغو کردن",
1021  'load' => "بارگیری",
1022  'upload' => "بارگزاری",
1023  'download' => "دانلود",
1024  'ban' => "ممنوع کردن",
1025  'unban' => "لغو ممنوعیت",
1026  'banned' => "ممنوع شده",
1027  'enable' => "فعال",
1028  'disable' => "غیرفعال",
1029  'request' => "درخواست",
1030  'complete' => "کامل کرد",
1031  'open' => 'باز کردن',
1032  'close' => 'بست',
1033  'hide' => 'مخفی کردن',
1034  'show' => 'نمایش',
1035  'reply' => "پاسخ",
1036  'more' => 'بیشتر',
1037  'more_info' => 'اطلاعات بیشتر',
1038  'comments' => 'نظر',
1039  'import' => 'درونگذاری',
1040  'export' => 'استخراج',
1041  'untitled' => 'بدون عنوان',
1042  'help' => 'راهنما',
1043  'send' => 'ارسال',
1044  'post' => 'ارسال',
1045  'submit' => 'ارسال',
1046  'comment' => 'دیدگاه',
1047  'upgrade' => 'ارتقا',
1048  'sort' => 'مرتبسازی',
1049  'filter' => 'فیلتر',
1050  'new' => 'جدید',
1051  'add' => 'افزودن',
1052  'create' => 'ایجاد',
1053  'remove' => 'حذف',
1054  'revert' => 'برگشت',
1055  'validate' => 'Validate',
1056  'read_more' => 'Read more',
1057 
1058  'site' => 'سایت',
1059  'activity' => 'فعالیت',
1060  'members' => 'اعضا',
1061  'menu' => 'منو',
1062 
1063  'up' => 'بالا',
1064  'down' => 'پایین',
1065  'top' => 'بالاترین',
1066  'bottom' => 'انتها',
1067  'right' => 'راست',
1068  'left' => 'چپ',
1069  'back' => 'برگشت',
1070 
1071  'invite' => "دعوت کرد",
1072 
1073  'resetpassword' => "بازنشانی کلمه عبور",
1074  'changepassword' => "تغییر کلمه عبور",
1075  'makeadmin' => "تعیین به عنوان مدیر",
1076  'removeadmin' => "حذف مدیر",
1077 
1078  'option:yes' => "بلی",
1079  'option:no' => "خیر",
1080 
1081  'unknown' => 'ناشناخته',
1082  'never' => 'هرگز',
1083 
1084  'active' => 'فعالسازی',
1085  'total' => 'جمع کل',
1086  'unvalidated' => 'Unvalidated',
1087  'disabled' => 'Disabled',
1088 
1089  'ok' => 'تایید',
1090  'any' => 'هرچیز',
1091  'error' => 'خطا',
1092 
1093  'other' => 'سایر',
1094  'options' => 'گزینه ها',
1095  'advanced' => 'پیشرفته',
1096 
1097  'learnmore' => "برای یادگیری بیشتر اینجا را کلیک کنید",
1098  'unknown_error' => 'خطای ناشناخته',
1099 
1100  'content' => "مختوا",
1101  'content:latest' => 'آخرین فعالیت',
1102  'content:latest:blurb' => 'یا، اینجا را کلیک کنید تا آخرین فعالیت ها در داخل سایت را مشاهده کنید',
1103 
1104  'link:text' => 'مشاهده لینک',
1105 
1110  'question:areyousure' => 'آیا مطمئنید؟',
1111 
1116  'status' => 'وضعیت',
1117  'status:unsaved_draft' => 'پیش نویس ذخیره نشده',
1118  'status:draft' => 'پیش نویس',
1119  'status:unpublished' => 'منتشر نشده',
1120  'status:published' => 'منتشرشده',
1121  'status:featured' => 'ویژه',
1122  'status:open' => 'باز کردن',
1123  'status:closed' => 'بسته',
1124  'status:enabled' => 'Enabled',
1125  'status:disabled' => 'Disabled',
1126  'status:unavailable' => 'Unavailable',
1127 
1132  'sort:newest' => 'جدیدترین',
1133  'sort:popular' => 'رایج',
1134  'sort:alpha' => 'به ترتیب حروف الفبا',
1135  'sort:priority' => 'اولویت',
1136 
1141  'title' => "عنوان",
1142  'description' => "شرح",
1143  'tags' => "برچسب ها",
1144  'all' => "همه",
1145  'mine' => "مال من",
1146 
1147  'by' => 'توسط',
1148  'none' => 'هیچ',
1149 
1150  'annotations' => "تفسیر",
1151  'relationships' => "روابط",
1152  'metadata' => "ابر داده ها",
1153  'tagcloud' => "برچسب ابر",
1154 
1155  'on' => 'در',
1156  'off' => 'خاموش',
1157 
1158  'number_counter:separatorr' => ".",
1159  'number_counter:view:thousand' => "%sK",
1160  'number_counter:view:million' => "%sM",
1161  'number_counter:view:billion' => "%sB",
1162  'number_counter:view:trillion' => "%sT",
1163 
1168  'edit:this' => 'ویرایش این',
1169  'delete:this' => 'حذف این',
1170  'comment:this' => 'دیدگاه در این',
1171 
1176  'deleteconfirm' => "آیا مطمئنید که میخواهید این آیتم را حذف کنید؟",
1177  'deleteconfirm:plural' => "آیا مطمئنید که میخواهید این آیتم ها را حذف کنید؟",
1178  'fileexists' => "A file has already been uploaded. To replace it, select a new one below",
1179  'input:file:upload_limit' => 'Maximum allowed file size is %s',
1180 
1185  'useradd:subject' => 'حساب کاربری ساخته شد',
1186  'useradd:body' => '%s,
1187 
1188 A user account has been created for you at %s. To log in, visit:
1189 
1190 %s
1191 
1192 And log in with these user credentials:
1193 
1194 Username: %s
1195 Password: %s
1196 
1197 Once you have logged in, we highly recommend that you change your password.',
1198 
1203  'systemmessages:dismiss' => "برای پنهان کردن کلیک کنید",
1204 
1205 
1209  'messages:title:success' => 'Success',
1210  'messages:title:error' => 'Error',
1211  'messages:title:warning' => 'Warning',
1212  'messages:title:help' => 'Help',
1213  'messages:title:notice' => 'Notice',
1214 
1219  'importsuccess' => "ورود داده ها با موفقیت انجام شد",
1220  'importfail' => "ورود داده ها از OpenDD با شکست مواجه شد",
1221 
1226  'input:date_format' => 'Y-m-d',
1227  'input:date_format:datepicker' => 'yy-mm-dd', // jQuery UI datepicker format
1228  'input:time_format' => 'g:ia',
1229 
1230  'friendlytime:justnow' => "هم اکنون",
1231  'friendlytime:minutes' => "%s دقیقه پیش",
1232  'friendlytime:minutes:singular' => "یک دقیقه پیش",
1233  'friendlytime:hours' => "%s ساعت پیش",
1234  'friendlytime:hours:singular' => "یک ساعت پیش",
1235  'friendlytime:days' => " %s روز پیش",
1236  'friendlytime:days:singular' => "دیروز",
1237  'friendlytime:date_format' => 'j F Y @ g:ia',
1238  'friendlytime:date_format:short' => 'j M Y',
1239 
1240  'friendlytime:future:minutes' => "تا %s دقیقه",
1241  'friendlytime:future:minutes:singular' => "تا یک دقیقه",
1242  'friendlytime:future:hours' => "تا %s ساعت",
1243  'friendlytime:future:hours:singular' => "تا یک ساعت",
1244  'friendlytime:future:days' => "تا %s روز",
1245  'friendlytime:future:days:singular' => "فردا",
1246 
1247  'date:month:01' => 'ژانویه %s',
1248  'date:month:02' => 'فوریه %s',
1249  'date:month:03' => 'مارس %s',
1250  'date:month:04' => 'آوریل %s',
1251  'date:month:05' => 'می %s',
1252  'date:month:06' => 'ژوئن',
1253  'date:month:07' => 'جولای %s',
1254  'date:month:08' => 'آگوست %s',
1255  'date:month:09' => 'سپتامبر %s',
1256  'date:month:10' => 'اکتبر %s',
1257  'date:month:11' => 'نوامبر %s',
1258  'date:month:12' => 'دسامبر %s',
1259 
1260  'date:month:short:01' => 'ژانویه %s',
1261  'date:month:short:02' => 'فوریه %s',
1262  'date:month:short:03' => 'مارس %s',
1263  'date:month:short:04' => 'آوریل %s',
1264  'date:month:short:05' => 'می %s',
1265  'date:month:short:06' => 'ژوئن %s',
1266  'date:month:short:07' => 'جولای %s',
1267  'date:month:short:08' => 'آگوست %s',
1268  'date:month:short:09' => 'سپتامبر %s',
1269  'date:month:short:10' => 'اکتبر %s',
1270  'date:month:short:11' => 'نوامبر %s',
1271  'date:month:short:12' => 'دسامبر %s',
1272 
1273  'date:weekday:0' => 'یکشنبه',
1274  'date:weekday:1' => 'دوشنبه',
1275  'date:weekday:2' => 'سه شنبه',
1276  'date:weekday:3' => 'چهارشنبه',
1277  'date:weekday:4' => 'پنج شنبه',
1278  'date:weekday:5' => 'جمعه',
1279  'date:weekday:6' => 'شنبه',
1280 
1281  'date:weekday:short:0' => 'یکشنبه',
1282  'date:weekday:short:1' => 'دوشنبه',
1283  'date:weekday:short:2' => 'سه شنبه',
1284  'date:weekday:short:3' => 'چهارشنبه',
1285  'date:weekday:short:4' => 'پنج شنبه',
1286  'date:weekday:short:5' => 'جمعه',
1287  'date:weekday:short:6' => 'شنبه',
1288 
1289  'interval:minute' => 'هر دقیقه',
1290  'interval:fiveminute' => 'هر پنج دقیقه',
1291  'interval:fifteenmin' => 'هر پانزده دقیقه',
1292  'interval:halfhour' => 'هر نیم ساعت',
1293  'interval:hourly' => 'ساعتی',
1294  'interval:daily' => 'روزانه',
1295  'interval:weekly' => 'هفتگی',
1296  'interval:monthly' => 'ماهانه',
1297  'interval:yearly' => 'سالانه',
1298 
1303  'installation:sitename' => "نام سایت شما:",
1304  'installation:sitedescription' => "توضیح مختصر از سایت (اختیاری):",
1305  'installation:sitedescription:help' => "With bundled plugins this appears only in the description meta tag for search engine results.",
1306  'installation:wwwroot' => "آدرس سایت:",
1307  'installation:path' => "مسیر کامل نصب Elgg :",
1308  'installation:dataroot' => "مسیر کامل پوشه داده ها:",
1309  'installation:dataroot:warning' => "شما باید این پوشه را دستی ایجاد کنید. و باید در مسیری بجز مسیر نصب Elgg باشد.",
1310  'installation:sitepermissions' => "مجوزهای دسترسی پیشفرض",
1311  'installation:language' => "زبان پیش فرض سایت شما:",
1312  'installation:debug' => "کنترل حجم داده هایی که در سرور لاگ می شوند.",
1313  'installation:debug:label' => "سطح لاگ:",
1314  'installation:debug:none' => 'لاگ نکن (پیشنهاد می شود)',
1315  'installation:debug:error' => 'فقط خطاهای بحرانی را لاگ کن',
1316  'installation:debug:warning' => 'فقط خطاها و هشدارها را لاگ کن',
1317  'installation:debug:notice' => 'همه خطاها ، هشدارها و اعلان ها را لاگ کن',
1318  'installation:debug:info' => 'همه چیز را لاگ کن',
1319 
1320  // Walled Garden support
1321  'installation:registration:description' => 'ثبت نام کاربران به صورت پیش فرض فعال است. در صورتی که نمیخواهید افراد در سایتتان ثبت نام کنند این گزینه را غیرفعال کنید.',
1322  'installation:registration:label' => 'اجازه ثبت نام به کاربران جدید',
1323  'installation:walled_garden:description' => 'با فعال کردن این گزینه افرادی که عضو سایت شما نیستند امکان مشاهده سایت شما را نخواهند داشت و فقط صفحات عمومی را خواهند دید (مانند ثبت نام و ورود)',
1324  'installation:walled_garden:label' => 'محدود کردن صفحات به کاربران وارد شده',
1325 
1326  'installation:view' => "نمایه پیش فرص سایتتان را انتخاب کنید، در صورت عدم انتخاب نمایه پیش فرض نمایش داده خواهد شد (می توانید حالت پیش فرض را نگه دارید)",
1327 
1328  'installation:siteemail' => "ایمیل سایت (برای ارسال ایمیل های سیستمی استفاده میشود)",
1329  'installation:siteemail:help' => "Warning: Do no use an email address that you may have associated with other third-party services, such as ticketing systems, that perform inbound email parsing, as it may expose you and your users to unintentional leakage of private data and security tokens. Ideally, create a new dedicated email address that will serve only this website.",
1330  'installation:default_limit' => "تعداد پیش فرض موارد قابل نمایش در صفحه",
1331 
1332  'admin:site:access:warning' => "این تنظیمات حریم شخصی است که به کاربران هنگام ایجاد محتوای جدید پیشنهاد داده می شود. تغییر دادن آن مجوز دسترسی به محتوا را تغییر نخواهد داد.",
1333  'installation:allow_user_default_access:description' => "فعال کردن این مورد به کاربران اجاده میدهد که تنظیمان حریم شخصی پیشنهادی خودشان را در مقابل پیشنهاد سیستم استفاده کنند.",
1334  'installation:allow_user_default_access:label' => "اجازه دادن دسترسی پیشفرض کاربر",
1335 
1336  'installation:simplecache:description' => "ابزار SIMPLE CACHE سرعت سیستم شما را با کش کردن موارد ایستا مانند CSS و JAVASCRIPT ها بالا می برد.",
1337  'installation:simplecache:label' => "استفاده از SIMPLE CACHE (پیشنهاد می شود)",
1338 
1339  'installation:cache_symlink:description' => "لینک اتصال به پوشه کش، به سرور اجازه می دهد که محتوای ایستای سایت را در آن ذخیره کندکه باعث بالارفتن کارایی سایت می شود.",
1340  'installation:cache_symlink:label' => "استفاده از لینک پوشه کش (پیشنهاد می شود)",
1341  'installation:cache_symlink:warning' => "لینک پوشه کش برقرار شد. اگر به هر دلیلی خواستید این لینک را حذف کنید، کل پوشه را از سرور خود حذف نمایید.",
1342  'installation:cache_symlink:paths' => 'لینک درست فعال شده باید به این لینک باشد: <i>%s</i> to <i>%s</i>',
1343  'installation:cache_symlink:error' => "به خاطر تنظیمات سرور شما امکان برقرار کردن لینک پوشه کش نیست. لطفا به مستنداد فعالسازی لینک مراجعه نمایید.",
1344 
1345  'installation:minify:description' => "ابزار SIMPLE CACHE همچنین با فشرده سازی JAVASCRIPT و CSS ها کارایی و سرعت را بالا می برد ( برای این کار این ابزار باید فعال باشد)",
1346  'installation:minify_js:label' => "JAVASCRIPT را فشرده کن (پیشنهاد می شود)",
1347  'installation:minify_css:label' => "CSS را فشرده کن (پیشنهاد می شود)",
1348 
1349  'installation:htaccess:needs_upgrade' => "شما باید فایل .htaccess خود را بروزرسانی کنید که مسیر درج شده در پارامترهای GET به __elgg_uri تغییر کند (شما می توانید از فایل install/config/htaccess.dist به عنوان نمونه استفاده کنید)",
1350  'installation:htaccess:localhost:connectionfailed' => "Elgg نمی تواند به خودش متصل شود تا مسیرها را تست کند. ابتاد مطمئن شوید که curl روی سرور شما نصب شده است و آدرس آی پی سرور در فایروال محدود نشده است.",
1351 
1352  'installation:systemcache:description' => "کش سیستم زمان بارگیری Elgg را با کش کردن داده ها پایین می آورد.",
1353  'installation:systemcache:label' => "استفاده از کش سیستم (پیشنهاد می شود)",
1354 
1355  'admin:legend:system' => 'سیستم',
1356  'admin:legend:caching' => 'کش',
1357  'admin:legend:content' => 'Content',
1358  'admin:legend:content_access' => 'دسترس محتوا',
1359  'admin:legend:site_access' => 'دسترسی سایت',
1360  'admin:legend:debug' => 'رفع خطا و لاگ',
1361 
1362  'config:users:can_change_username' => "Allow users to change their username",
1363  'config:users:can_change_username:help' => "If not allowed only admins can change a users username",
1364  'config:remove_branding:label' => "Remove Elgg branding",
1365  'config:remove_branding:help' => "Throughout the site there are various links and logo's that show this site is made using Elgg. If you remove the branding consider donating on https://elgg.org/about/supporters",
1366  'config:disable_rss:label' => "Disable RSS feeds",
1367  'config:disable_rss:help' => "Disable this to no longer promote the availability of RSS feeds",
1368  'config:friendly_time_number_of_days:label' => "Number of days friendly time is presented",
1369  'config:friendly_time_number_of_days:help' => "You can configure how many days the friendly time notation is used. After the set amount of days the friendly time will change into a regular date format. Setting this to 0 will disable the friendly time format.",
1370 
1371  'upgrading' => 'ارتقاء..',
1372  'upgrade:core' => 'نسخه Elgg شما ارتقاء یافت',
1373  'upgrade:unlock' => 'ارتقاء را فعال ک',
1374  'upgrade:unlock:confirm' => "بانک اطلاعاتی برای یک ارتقاء دیگر قفل شده است. اجرای چندین ارتقا به صورت همزمان خطرناک است. فقط در صورتی که ارتقاء دیگری در حال انجام نیست ادامه دهید. بازکردن قفل بانک اطلاعاتی؟؟",
1375  'upgrade:terminated' => 'Upgrade has been terminated by an event handler',
1376  'upgrade:locked' => "امکان ارتقاء نیست. یک ارتقاء دیگر درحال اجراست. برای حذف قفل ارتقاء از قسمت مدیریت اقدام کنید",
1377  'upgrade:unlock:success' => "قفل ارتقاء با موفقیت برداشته شد",
1378  'upgrade:unable_to_upgrade' => 'امکان ارتقاء نیست',
1379  'upgrade:unable_to_upgrade_info' => 'This installation cannot be upgraded because legacy views
1380 were detected in the Elgg core views directory. These views have been deprecated and need to be
1381 removed for Elgg to function correctly. If you have not made changes to Elgg core, you can
1382 simply delete the views directory and replace it with the one from the latest
1383 package of Elgg downloaded from <a href="https://elgg.org">elgg.org</a>.<br /><br />
1384 
1385 If you need detailed instructions, please visit the <a href="http://learn.elgg.org/en/stable/admin/upgrading.html">
1386 Upgrading Elgg documentation</a>. If you require assistance, please post to the
1387 <a href="https://elgg.org/discussion/all">Community Support Forums</a>.',
1388 
1389  'update:oauth_api:deactivated' => 'واسط OAuth (درگذشته با نام OAuth Lib شناخته میشد) در حین ارتقاء غیرفعال شد. لطفا در صورت نیاز آن را به صورت دستی فعال کنید.',
1390  'upgrade:site_secret_warning:moderate' => "بهتر است که کلید امنیتی سایتتان را دوباره تولید کنید تا امنیت آن بالا رود. در قسمت تنظیمات پیشرفته این کار را انجام دهید",
1391  'upgrade:site_secret_warning:weak' => "شدیدا پیشنهاد می شود که کلید امنیتی سایتتان را دوباره تولید کنید تا امنیت آن بالا رود. در قسمت تنظیمات پیشرفته این کار را انجام دهید",
1392 
1393  'deprecated:function' => '%s() از رده خارج شده و جایگزین آن %s() می باشد.',
1394 
1395  'admin:pending_upgrades' => 'این سایت نیاز به چندین مورد ارتقاء دارد و به توجه سریع شما نیاز دارد',
1396  'admin:view_upgrades' => 'مشاهده ارتقاء های مورد نیاز',
1397  'item:object:elgg_upgrade' => 'ارتقاءهای سایت',
1398  'collection:object:elgg_upgrade' => 'Site upgrades',
1399  'admin:upgrades:none' => 'نسخه شما بروز است',
1400 
1401  'upgrade:item_count' => 'اینجا %s مورد هست که نیاز به ارتقاء دارد',
1402  'upgrade:warning' => 'هشدار: در سایتهای بزرگ این ارتقاء ممکن است زمان زیادی طول بکشد',
1403  'upgrade:success_count' => 'ارتقاء یافت',
1404  'upgrade:error_count' => 'خطاها:',
1405  'upgrade:finished' => 'ارتقاء پایان یافت',
1406  'upgrade:finished_with_errors' => 'ارتقاء پایان یافت و چندین خطا رخ داد. صفحه را رفرش کنید و سعی کنید که دوباره عملیات ارتقاء را انجام دهید. اگر خطا مجددا رخ داد لاگ سرور را برای خطاهای احتمالی بررسی کنید. شما میتوانید در <a href="http://community.elgg.org/groups/profile/179063/elgg-technical-support">گروه پشتیبانی فنی Elgg</a> به دنبال راه حل و راهنمایی برای رفع خطایتان باشید.',
1407  'upgrade:should_be_skipped' => 'No items to upgrade',
1408  'upgrade:count_items' => '%d items to upgrade',
1409 
1410  // Strings specific for the database guid columns reply upgrade
1411  'admin:upgrades:database_guid_columns' => 'چیدن ستون های GUID بانک اطلاعاتی',
1412 
1417  'welcome' => "خوش آمدید",
1418  'welcome:user' => '%s خوش آمدید',
1419 
1424  'email:from' => 'از',
1425  'email:to' => 'به',
1426  'email:subject' => 'موضوع',
1427  'email:body' => 'بدنه',
1428 
1429  'email:settings' => "تنظیمات ایمیل",
1430  'email:address:label' => "آدرس ایمیل",
1431  'email:address:password' => "Password",
1432  'email:address:password:help' => "In order to be able to change your email address you need to provide your current password.",
1433 
1434  'email:save:success' => "آدرس ایمیل جدید ذخیره شد. درخواست تایید ارسال شد",
1435  'email:save:fail' => "آدرس ایمیل جدید ذخیره نشد.",
1436  'email:save:fail:password' => "The password doesn't match your current password, could not change your email address",
1437 
1438  'friend:newfriend:subject' => "%s شما را به عنوان دوست انتخاب کرده است!",
1439  'friend:newfriend:body' => "%s has made you a friend!
1440 
1441 To view their profile, click here:
1442 
1443 %s",
1444 
1445  'email:changepassword:subject' => "کلمه عبور تغییر کرد!",
1446  'email:changepassword:body' => "Hi %s,
1447 
1448 Your password has been changed.",
1449 
1450  'email:resetpassword:subject' => "کلمه عبور بازنشانی شد",
1451  'email:resetpassword:body' => "Hi %s,
1452 
1453 Your password has been reset to: %s",
1454 
1455  'email:changereq:subject' => "درخواست تغییر کلمه عبور",
1456  'email:changereq:body' => "Hi %s,
1457 
1458 Somebody (from the IP address %s) has requested a password change for this account.
1459 
1460 If you requested this, click on the link below. Otherwise ignore this email.
1461 
1462 %s",
1463 
1468  'default_access:settings' => "سطح دسترسی پیش فرض شما",
1469  'default_access:label' => "سطح دسترسی پیش فرض",
1470  'user:default_access:success' => "سطح دسترسی پیش فرض جدید ذخیره شد.",
1471  'user:default_access:failure' => "سطح دسترسی جدید امکان ذخیره شدن ندارد.",
1472 
1477  'comments:count' => "%sدیدگاه",
1478  'item:object:comment' => 'نظر',
1479  'collection:object:comment' => 'Comments',
1480 
1481  'river:object:default:comment' => '%s commented on %s',
1482 
1483  'generic_comments:add' => "دیدگاهی بگذارید",
1484  'generic_comments:edit' => "ویرایش دیدگاه",
1485  'generic_comments:post' => "ارسال دیدگاه",
1486  'generic_comments:text' => "دیدگاه",
1487  'generic_comments:latest' => "آخرین دیدگاهها",
1488  'generic_comment:posted' => "دیدگاه شما با موفقیت ارسال شد",
1489  'generic_comment:updated' => "دیدگاه با موفقیت بروزرسانی شد.",
1490  'entity:delete:object:comment:success' => "The comment was successfully deleted.",
1491  'generic_comment:blank' => "متاسفانه شما باید در دیدگاهتان چیزی بنویسید تا امکان ذخیره شدن داشته باشد.",
1492  'generic_comment:notfound' => "متاسفانه دیدگاه مشخص شده پیدا نشد.",
1493  'generic_comment:notfound_fallback' => "متاسفانه دیدگاه مورد نظر شما پیدا نشد. اما شما به صفحه ای که دیدگاه از آنجا ثبت شده هدایت می شوید.",
1494  'generic_comment:failure' => "در حین ذخیره دیدگاه خطای ناخواسته ای رخ داد.",
1495  'generic_comment:none' => 'هیچ دیدگاهی نیست',
1496  'generic_comment:title' => 'دیدگاههای %s',
1497  'generic_comment:on' => '%s در %s',
1498  'generic_comments:latest:posted' => 'منتشر کرد',
1499 
1500  'generic_comment:notification:owner:subject' => 'You have a new comment!',
1501  'generic_comment:notification:owner:summary' => 'You have a new comment!',
1502  'generic_comment:notification:owner:body' => "You have a new comment on your item \"%s\" from %s. It reads:
1503 
1504 %s
1505 
1506 To reply or view the original item, click here:
1507 %s
1508 
1509 To view %s's profile, click here:
1510 %s",
1511 
1512  'generic_comment:notification:user:subject' => 'A new comment on: %s',
1513  'generic_comment:notification:user:summary' => 'A new comment on: %s',
1514  'generic_comment:notification:user:body' => "A new comment was made on \"%s\" by %s. It reads:
1515 
1516 %s
1517 
1518 To reply or view the original item, click here:
1519 %s
1520 
1521 To view %s's profile, click here:
1522 %s",
1523 
1528  'byline' => 'توسط %s',
1529  'byline:ingroup' => 'در گروه%s',
1530  'entity:default:missingsupport:popup' => 'این مورد به صورت صحیح قابل نمایش نمی باشد. این ممکن است به خاطر این باشد که نیاز به پشتیبانی از پلاگینی هست که دیگر در سیستم نصب نیست.',
1531 
1532  'entity:delete:item' => 'آیتم',
1533  'entity:delete:item_not_found' => 'مورد یافت نشد',
1534  'entity:delete:permission_denied' => 'شما مجوز پاک کردن این مورد را ندارید',
1535  'entity:delete:success' => 'مورد %s حذف شد',
1536  'entity:delete:fail' => 'امکان حذف %s نیست',
1537 
1538  'entity:can_delete:invaliduser' => 'امکان چک تابع canDelete برای کاربر user_guid [%s] نیست. به خاطر اینکه کاربر موجود نیست.',
1539 
1544  'actiongatekeeper:missingfields' => 'قسمت __token یا __ts فرم موجود نیست.',
1545  'actiongatekeeper:tokeninvalid' => "صفحه ای که در حال استفاده آن بودید منقضی شده است.لطفا مجدد تلاش کنید.",
1546  'actiongatekeeper:timeerror' => 'صفحه ایک ه در حال استفاده آن بودید منقضی شده است. لطفا صفحه را رفرش و سعی مجدد کنید.',
1547  'actiongatekeeper:pluginprevents' => 'متاسفانه فرم شما امکان ارسال ندارد. به خاطر یک خطای ناشناخته',
1548  'actiongatekeeper:uploadexceeded' => 'اندازه فایل(های) بارگزاری شده از حد مجاز که توسط مدیر سیستم تنظیم شده است، فراتر است.',
1549  'actiongatekeeper:crosssitelogin' => "متاسفانه امکان ورود از دامین دیگر موجود نیست. لطفا مجدد سعی کنید.",
1550 
1555  'word:blacklist' => 'و،همان، پس از آن، اما، او، او، او را، او را، یکی، نه، نیز، در مورد، در حال حاضر، از این رو، با این حال، هنوز هم، به همین ترتیب، در غیر این صورت، بنابراین، برعکس، به جای، در نتیجه، علاوه بر این، با این حال، به جای آن، در عین حال، بر این اساس، این، به نظر می رسد، چه، که، که، هر کس، هر کس',
1556 
1561  'tag_names:tags' => 'برچسب ها',
1562 
1567  'js:security:token_refresh_failed' => 'امکان اتصال %s نیست. شما ممکن است در ذخیره محتوا به مشکل بخورد.لطفا صفحه را رفرش کنید.',
1568  'js:security:token_refreshed' => 'ارتباط با %s بازیابی شد.',
1569  'js:lightbox:current' => "تصویر %s از %s",
1570 
1574  'elgg:powered' => "نیروگرفته توسط Elgg",
1575 
1580  "aa" => "Afar",
1581  "ab" => "Abkhazian",
1582  "af" => "Afrikaans",
1583  "am" => "Amharic",
1584  "ar" => "Arabic",
1585  "as" => "Assamese",
1586  "ay" => "Aymara",
1587  "az" => "Azerbaijani",
1588  "ba" => "Bashkir",
1589  "be" => "Byelorussian",
1590  "bg" => "Bulgarian",
1591  "bh" => "Bihari",
1592  "bi" => "Bislama",
1593  "bn" => "Bengali; Bangla",
1594  "bo" => "Tibetan",
1595  "br" => "Breton",
1596  "ca" => "Catalan",
1597  "cmn" => "Mandarin Chinese", // ISO 639-3
1598  "co" => "Corsican",
1599  "cs" => "Czech",
1600  "cy" => "Welsh",
1601  "da" => "Danish",
1602  "de" => "German",
1603  "dz" => "Bhutani",
1604  "el" => "Greek",
1605  "en" => "English",
1606  "eo" => "Esperanto",
1607  "es" => "Spanish",
1608  "et" => "Estonian",
1609  "eu" => "Basque",
1610  "eu_es" => "Basque (Spain)",
1611  "fa" => "Persian",
1612  "fi" => "Finnish",
1613  "fj" => "Fiji",
1614  "fo" => "Faeroese",
1615  "fr" => "French",
1616  "fy" => "Frisian",
1617  "ga" => "Irish",
1618  "gd" => "Scots / Gaelic",
1619  "gl" => "Galician",
1620  "gn" => "Guarani",
1621  "gu" => "Gujarati",
1622  "he" => "Hebrew",
1623  "ha" => "Hausa",
1624  "hi" => "Hindi",
1625  "hr" => "Croatian",
1626  "hu" => "Hungarian",
1627  "hy" => "Armenian",
1628  "ia" => "Interlingua",
1629  "id" => "Indonesian",
1630  "ie" => "Interlingue",
1631  "ik" => "Inupiak",
1632  //"in" => "Indonesian ",
1633  "is" => "Icelandic",
1634  "it" => "Italian",
1635  "iu" => "Inuktitut",
1636  "iw" => "Hebrew (obsolete)",
1637  "ja" => "Japanese",
1638  "ji" => "Yiddish (obsolete)",
1639  "jw" => "Javanese",
1640  "ka" => "Georgian",
1641  "kk" => "Kazakh",
1642  "kl" => "Greenlandic",
1643  "km" => "Cambodian",
1644  "kn" => "Kannada",
1645  "ko" => "Korean",
1646  "ks" => "Kashmiri",
1647  "ku" => "Kurdish",
1648  "ky" => "Kirghiz",
1649  "la" => "Latin",
1650  "ln" => "Lingala",
1651  "lo" => "Laothian",
1652  "lt" => "Lithuanian",
1653  "lv" => "Latvian/Lettish",
1654  "mg" => "Malagasy",
1655  "mi" => "Maori",
1656  "mk" => "Macedonian",
1657  "ml" => "Malayalam",
1658  "mn" => "Mongolian",
1659  "mo" => "Moldavian",
1660  "mr" => "Marathi",
1661  "ms" => "Malay",
1662  "mt" => "Maltese",
1663  "my" => "Burmese",
1664  "na" => "Nauru",
1665  "ne" => "Nepali",
1666  "nl" => "Dutch",
1667  "no" => "Norwegian",
1668  "oc" => "Occitan",
1669  "om" => "(Afan) Oromo",
1670  "or" => "Oriya",
1671  "pa" => "Punjabi",
1672  "pl" => "Polish",
1673  "ps" => "Pashto / Pushto",
1674  "pt" => "Portuguese",
1675  "pt_br" => "Portuguese (Brazil)",
1676  "qu" => "Quechua",
1677  "rm" => "Rhaeto-Romance",
1678  "rn" => "Kirundi",
1679  "ro" => "Romanian",
1680  "ro_ro" => "Romanian (Romania)",
1681  "ru" => "Russian",
1682  "rw" => "Kinyarwanda",
1683  "sa" => "Sanskrit",
1684  "sd" => "Sindhi",
1685  "sg" => "Sangro",
1686  "sh" => "Serbo-Croatian",
1687  "si" => "Singhalese",
1688  "sk" => "Slovak",
1689  "sl" => "Slovenian",
1690  "sm" => "Samoan",
1691  "sn" => "Shona",
1692  "so" => "Somali",
1693  "sq" => "Albanian",
1694  "sr" => "Serbian",
1695  "sr_latin" => "Serbian (Latin)",
1696  "ss" => "Siswati",
1697  "st" => "Sesotho",
1698  "su" => "Sundanese",
1699  "sv" => "Swedish",
1700  "sw" => "Swahili",
1701  "ta" => "Tamil",
1702  "te" => "Tegulu",
1703  "tg" => "Tajik",
1704  "th" => "Thai",
1705  "ti" => "Tigrinya",
1706  "tk" => "Turkmen",
1707  "tl" => "Tagalog",
1708  "tn" => "Setswana",
1709  "to" => "Tonga",
1710  "tr" => "Turkish",
1711  "ts" => "Tsonga",
1712  "tt" => "Tatar",
1713  "tw" => "Twi",
1714  "ug" => "Uigur",
1715  "uk" => "Ukrainian",
1716  "ur" => "Urdu",
1717  "uz" => "Uzbek",
1718  "vi" => "Vietnamese",
1719  "vo" => "Volapuk",
1720  "wo" => "Wolof",
1721  "xh" => "Xhosa",
1722  //"y" => "Yiddish",
1723  "yi" => "Yiddish",
1724  "yo" => "Yoruba",
1725  "za" => "Zuang",
1726  "zh" => "Chinese",
1727  "zh_hans" => "Chinese Simplified",
1728  "zu" => "Zulu",
1729 
1730  "field:required" => 'الزامی',
1731 
1732  "core:upgrade:2017080900:title" => "Alter database encoding for multi-byte support",
1733  "core:upgrade:2017080900:description" => "Alters database and table encoding to utf8mb4, in order to support multi-byte characters such as emoji",
1734 
1735  "core:upgrade:2017080950:title" => "Update default security parameters",
1736  "core:upgrade:2017080950:description" => "Installed Elgg version introduces additional security parameters. It is recommended that your run this upgrade to configure the defaults. You can later update these parameters in your site settings.",
1737 
1738  "core:upgrade:2017121200:title" => "Create friends access collections",
1739  "core:upgrade:2017121200:description" => "Migrates the friends access collection to an actual access collection",
1740 
1741  "core:upgrade:2018041800:title" => "Activate new plugins",
1742  "core:upgrade:2018041800:description" => "Certain core features have been extracted into plugins. This upgrade activates these plugins to maintain compatibility with third-party plugins that maybe dependant on these features",
1743 
1744  "core:upgrade:2018041801:title" => "Delete old plugin entities",
1745  "core:upgrade:2018041801:description" => "Deletes entities associated with plugins removed in Elgg 3.0",
1746 
1747  "core:upgrade:2018061401:title" => "Migrate cron log entries",
1748  "core:upgrade:2018061401:description" => "Migrate the cron log entries in the database to the new location.",
1749 );