Elgg  Version 3.0
fa.php
Go to the documentation of this file.
1 <?php
2 
3 return array(
8  'item:site:site' => 'Site',
9  'collection:site:site' => 'Sites',
10  'index:content' => '<p>Welcome to your Elgg site.</p><p><strong>Tip:</strong> Many sites use the <code>activity</code> plugin to place a site activity stream on this page.</p>',
11 
16  'login' => "ورود",
17  'loginok' => "شما وارد سیستم شده اید",
18  'loginerror' => "امکان ورود شما نیست. لطفا ورودی ها را کنترل کنید و دوباره سعی کنید.",
19  'login:empty' => "نام کاربری/ایمیل و کلمه عبور اجباری هستند",
20  'login:baduser' => "امکان بارگزاری اطلاعات کاربری شما نیست.",
21  'auth:nopams' => "خطای داخلی. هیچ متدی برای ورود کاربر نصب نشده است.",
22 
23  'logout' => "خروج",
24  'logoutok' => "شما از سیستم خارج شده اید.",
25  'logouterror' => "امکان خروج شما نیست. لطفا دوباره سعی کنید.",
26  'session_expired' => "نشست کاربری شما باطل شده است. لطفا صفحه را <a href='javascript:location.reload(true)'>بارگزاری مجدد</a> کنید.",
27  'session_changed_user' => "شما به عنوان یک کاربر دیگر وارد سیستم شده اید. باید صفحه را <a href='javascript:location.reload(true)'>بارگزاری مجدد</a> کنید.",
28 
29  'loggedinrequired' => "برای مشاهده صفحه درخواست شده باید وارد شوید.",
30  'loggedoutrequired' => "You must be logged out to view the requested page.",
31  'adminrequired' => "برای مشاهده این صفحه شما باید مدیر سیستم باشید.",
32  'membershiprequired' => "برای مشاهده این صفحه شما باید عضو این گروه باشید.",
33  'limited_access' => "شما مجوز دسترسی به این صفحه را ندارید.",
34  'invalid_request_signature' => "آدرس این صفحه منقضی شده یا نامعتبر است",
35 
40  'exception:title' => "خطای مهلک.",
41  'exception:contact_admin' => 'خطای غیرقابل برگشتی رخ داده است. با مدیر سیستم تماس بگیرید و این اطلاعات را در اختیار وی قرار دهید:',
42 
43  'actionundefined' => "فعالیت مورد درخواست (%s) در این سیستم تعریف نشده است.",
44  'actionnotfound' => "فایل فعالیت برای %s پیدا نشد.",
45  'actionloggedout' => "متاسفانه برای انجام این عملیات باید وارد سیستم شده باشید.",
46  'actionunauthorized' => 'شما مجوز انجام این عملیات را ندارید.',
47 
48  'ajax:error' => 'در حال ارسال درخواست آجاکسی خطای ناخواسته ای رخ داد. ممکن است که ارتباط با سرور قطع شده باشد.',
49  'ajax:not_is_xhr' => 'شما نمی توانید به نمایه های آجاکسی به صورت مستقیم دسترسی داشته باشید.',
50 
51  'PluginException:MisconfiguredPlugin' => "%s (guid: %s)یک پلاگین تنظیم نشده است. و غیرفعال می باشد. لطفا در صفحه ویکی Elgg به دنبال علت باشید. (http://learn.elgg.org/)",
52  'PluginException:CannotStart' => '%s (guid: %s) امکان شروع شدن ندارد و غیرفعال شده است. به علت: %s',
53  'PluginException:InvalidID' => "%s یک کد پلاگین نامعتبر است.",
54  'PluginException:InvalidPath' => "%s یک مسیر پلاگین نامعتبر است.",
55  'PluginException:InvalidManifest' => 'فایل مانیفست برای پلاگین %s معتبر نیست.',
56  'PluginException:InvalidPlugin' => '%s یک پلاگین معتبر نیست.',
57  'PluginException:InvalidPlugin:Details' => '%s یک پلاگین معتبر نیست. %s',
58  'PluginException:NullInstantiated' => 'پلاگین Elgg نمی تواند مقدار تهی یا خالی باشد. شما باید یک GUID یا یک کد پلاگین و یا یک مسیر کامل را وارد کنید.',
59  'ElggPlugin:MissingID' => 'کد پلاگین پیدا نشد (guid %s)',
60  'ElggPlugin:NoPluginPackagePackage' => 'بسته پلاگین Elgg برای کد پلاگین %s ناشناخته است (guid %s)',
61  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:MissingFile' => 'فایل درخواست شده %s پیدا نشد.',
62  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:InvalidId' => 'پوشه پلاگین بای به %s تغییر نام پیدا کند تا با کد پلاگین که در فایل مانیفست مشخص شده مطابق شود.',
63  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:InvalidDependency' => 'فایل مانیفست نوع داده وابسته نامعتبر دارد "%s"',
64  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:InvalidProvides' => 'فایل مانیفست نوع داده نامعتبر دارد "%s"',
65  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:CircularDep' => 'یک %s وابستگی %s در پلاگین %s وجود دارد. پلاگین نمی تواند با تامین کننده هایش مغایرت داشته باشد.',
66  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:ConflictsWithPlugin' => 'تداخل با پلاگین: %s',
67  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:UnreadableConfig' => 'فایل پلاگین "elgg-plugin.php" موجود هست ولی قابل خواندن نیست',
68  'ElggPlugin:Error' => 'Plugin error',
69  'ElggPlugin:Error:ID' => 'Error in plugin "%s"',
70  'ElggPlugin:Error:Path' => 'Error in plugin path "%s"',
71  'ElggPlugin:Error:Unknown' => 'Undefined plugin error',
72  'ElggPlugin:Exception:CannotIncludeFile' => 'امکان استفاده از %s برای پلاگین %s (guid: %s ) در %s نیست.',
73  'ElggPlugin:Exception:IncludeFileThrew' => 'خطای %s برای پلاگین %s (guid: %s) در %s رخ داد.',
74  'ElggPlugin:Exception:CannotRegisterViews' => 'امکان باز کردن پوشه نمایه های پلاگین %s (guid: %s) در %s نیست.',
75  'ElggPlugin:Exception:NoID' => 'هیچ کدی برای پلاگین با guid: %s نیست.',
76  'ElggPlugin:Exception:InvalidPackage' => 'Package cannot be loaded',
77  'ElggPlugin:Exception:InvalidManifest' => 'Plugin manifest is missing or invalid',
78  'PluginException:NoPluginName' => "نام پلاگین پیدا نشد",
79  'PluginException:ParserError' => 'خطا: با استفاده از واسط نسخه %s امکان پردازش فایل مانیفست پلاگین %s نیست.',
80  'PluginException:NoAvailableParser' => 'هیچ مفسری برای واسط نسخه %s برای فایل مانیفست پلاگین %sیافت نشد.',
81  'PluginException:ParserErrorMissingRequiredAttribute' => "مقدار خصیصه الزامی %s در فایل مانیفست پلاگین %s یافت نشد",
82  'ElggPlugin:InvalidAndDeactivated' => '%sیک پلاگین نامعتبر یا غیرفعال است.',
83  'ElggPlugin:activate:BadConfigFormat' => 'فایل پلاگین "elgg-plugin.php" آرایه مورد نظر را برنگرداند',
84  'ElggPlugin:activate:ConfigSentOutput' => 'خروجی فایل "elgg-plugin.php"',
85 
86  'ElggPlugin:Dependencies:Requires' => 'نیازمندی ها',
87  'ElggPlugin:Dependencies:Suggests' => 'پیشنهادات',
88  'ElggPlugin:Dependencies:Conflicts' => 'ناسازگاریها',
89  'ElggPlugin:Dependencies:Conflicted' => 'ناسازگار است',
90  'ElggPlugin:Dependencies:Provides' => 'فراهم میکند',
91  'ElggPlugin:Dependencies:Priority' => 'اولویت',
92 
93  'ElggPlugin:Dependencies:Elgg' => 'نسخه Elgg',
94  'ElggPlugin:Dependencies:PhpVersion' => 'نسخه PHP',
95  'ElggPlugin:Dependencies:PhpExtension' => 'افزونه PHP : %s',
96  'ElggPlugin:Dependencies:PhpIni' => 'تنظیمان php ini : %s',
97  'ElggPlugin:Dependencies:Plugin' => 'پلاگین: %s',
98  'ElggPlugin:Dependencies:Priority:After' => 'بعد از %s',
99  'ElggPlugin:Dependencies:Priority:Before' => 'قبل از %s',
100  'ElggPlugin:Dependencies:Priority:Uninstalled' => '%sنصب نشده است',
101  'ElggPlugin:Dependencies:Suggests:Unsatisfied' => 'موجود نیست',
102 
103  'ElggPlugin:Dependencies:ActiveDependent' => 'پلاگین های دیگری در لیست %s به عنوان پیش نیاز ها آمده اند. شما باید ابتدا پلاگین های زیر را غیرفعال کنید:%s',
104 
105  'ElggMenuBuilder:Trees:NoParents' => 'زیرمنوهایی وجود دارند که هیچ منوی بالاتری ندارند',
106  'ElggMenuBuilder:Trees:OrphanedChild' => 'زیرمنوی ]%s[ بدون منوی %s می باشد.',
107  'ElggMenuBuilder:Trees:DuplicateChild' => 'منوی %s بیش از یک بار ثبت شده است',
108 
109  'RegistrationException:EmptyPassword' => 'کلمه عبور نباید خالی باشد',
110  'RegistrationException:PasswordMismatch' => 'کلمه عبور باید مطابقت داشته باشد',
111  'LoginException:BannedUser' => 'ورود شما به این سایت منع شده است.',
112  'LoginException:UsernameFailure' => 'امکان ورود شما نیست. لطفا نام کاربری/ایمیل و کلمه عبور خود را چک کنید.',
113  'LoginException:PasswordFailure' => 'امکان ورود شما نیست. لطفا کلمه عبور و نام کاربری/ایمیل خود را چک کنید.',
114  'LoginException:AccountLocked' => 'حساب کاربری شما به خاطر چندین بار ورود ناموفق قفل شده است.',
115  'LoginException:ChangePasswordFailure' => 'پسورد فعلی مطابقت ندارد',
116  'LoginException:Unknown' => 'به خاطر خطای ناشناخته ای امکان ورود شما به سیستم نیست',
117 
118  'UserFetchFailureException' => 'امکان بررسی دسترسی کاربر [%s] نیست، چون این کاربر وجود ندارد.',
119 
120  'PageNotFoundException' => 'The page you are trying to view does not exist or you do not have permissions to view it',
121  'EntityNotFoundException' => 'The content you were trying to access has been removed or you do not have permissions to access it.',
122  'EntityPermissionsException' => 'You do not have sufficient permissions for this action.',
123  'GatekeeperException' => 'You do not have permissions to view the page you are trying to access',
124  'BadRequestException' => 'Bad request',
125  'ValidationException' => 'Submitted data did not meet the requirements, please check your input.',
126  'LogicException:InterfaceNotImplemented' => '%s must implement %s',
127 
128  'deprecatedfunction' => 'هشدار: این این کد از تابع منسوخ %s استفاده میکند و با این نسخه از Elgg سازگاری ندارد.',
129 
130  'pageownerunavailable' => 'هشدار: صاحب این صفحه %d در دسترس نیست.',
131  'viewfailure' => 'خطای داخلی در نمایه %sبه وجود آمد',
132  'view:missing_param' => "پارامتر اجباری %s از نمایه %s موجود نیست",
133  'changebookmark' => 'لطفا گزیده تان برای این صفحه را تغییر دهید',
134  'noaccess' => 'محتوایی که شما قصد نمایش آن را دایرد حذف شده و یا شما اجازه نمایش آن را ندارید.',
135  'error:missing_data' => 'در داده های درخواست شما موارد اجباری یافت نشد.',
136  'save:fail' => 'در ذخیره داده های شما مشکلی پیش آمد',
137  'save:success' => 'داده شما ذخیره شد',
138 
139  'forward:error' => 'Sorry. An error occurred while redirecting to you to another site.',
140 
141  'error:default:title' => 'متاسفم',
142  'error:default:content' => 'متاسفم.... مشکلی پیش آمده',
143  'error:400:title' => 'درخواست اشتباه',
144  'error:400:content' => 'متاسفانه درخواست نامعتبر یا ناقص است.',
145  'error:403:title' => 'ممنوع',
146  'error:403:content' => 'متاسفانه شما اجازه دسترسی به صفحه درخواستی را ندارید.',
147  'error:404:title' => 'صفحه یافت نشد',
148  'error:404:content' => 'متاسفانه امکان یافتن صفحه مورد نظر شما نیست.',
149 
150  'upload:error:ini_size' => 'فایلی که قصد بارگزاری آن رادارید خیلی بزرگ است',
151  'upload:error:form_size' => 'فایلی که سعی کردید بارگزاری کنید خیلی بزرگ است',
152  'upload:error:partial' => 'بارگزاری فایل تکمیل نشد.',
153  'upload:error:no_file' => 'هیچ فایلی انتخاب نشده است',
154  'upload:error:no_tmp_dir' => 'امکان ذخیره فایل بارگزاری شده نیست.',
155  'upload:error:cant_write' => 'امکان ذخیره فایل بارگزاری شده نیست.',
156  'upload:error:extension' => 'امکان ذخیره فایل بارگزاری شده نیست.',
157  'upload:error:unknown' => 'بارگزاری فایل با شکست مواجه شد.',
158 
162  'table_columns:fromView:admin' => 'مدیر',
163  'table_columns:fromView:banned' => 'ممنوع شده',
164  'table_columns:fromView:container' => 'ظرف',
165  'table_columns:fromView:excerpt' => 'توضیحات',
166  'table_columns:fromView:link' => 'نام/عنوان',
167  'table_columns:fromView:icon' => 'آیکن',
168  'table_columns:fromView:item' => 'آیتم',
169  'table_columns:fromView:language' => 'زبان',
170  'table_columns:fromView:owner' => 'صاحب',
171  'table_columns:fromView:time_created' => 'زمان ایجاد',
172  'table_columns:fromView:time_updated' => 'زمان بروزرسانی',
173  'table_columns:fromView:user' => 'کاربر',
174 
175  'table_columns:fromProperty:description' => 'توضیحات',
176  'table_columns:fromProperty:email' => 'ایمیل',
177  'table_columns:fromProperty:name' => 'نام',
178  'table_columns:fromProperty:type' => 'نوع',
179  'table_columns:fromProperty:username' => 'نام کاربری',
180 
181  'table_columns:fromMethod:getSubtype' => 'نوع زیرمجموعه',
182  'table_columns:fromMethod:getDisplayName' => 'نام/عنوان',
183  'table_columns:fromMethod:getMimeType' => 'نوع MIME',
184  'table_columns:fromMethod:getSimpleType' => 'نوع',
185 
190  'name' => "نام قابل نمایش",
191  'email' => "آدرس ایمیل",
192  'username' => "نام کاربری",
193  'loginusername' => "نام کاربری یا ایمیل",
194  'password' => "کلمه عبور",
195  'passwordagain' => "کلمه عبور (تکرار مجدد)",
196  'admin_option' => "این کاربر مدیر است؟",
197  'autogen_password_option' => "کلمه عبور امن به صورت خودکار تولید شود؟",
198 
203  'access:label:private' => "Private",
204  'access:label:logged_in' => "Logged in users",
205  'access:label:public' => "Public",
206  'access:label:logged_out' => "Logged out users",
207  'access:label:friends' => "Friends",
208  'access' => "دسترسی",
209  'access:overridenotice' => "نکته: به خاطر قوانین گروه، این محتوا فقط در دسترس اعضای گروه است.",
210  'access:limited:label' => "محدود",
211  'access:help' => "سطح دسترسی",
212  'access:read' => "مجوز دسترسی برای خواندن",
213  'access:write' => "مجوز دسترسی برای نوشتن",
214  'access:admin_only' => "فقط مدیر",
215  'access:missing_name' => "نام سطح دسترس موجود نیست.",
216  'access:comments:change' => "این بحث فقط برای مخاطبین قابل نمایش است. دقت کنید که برای چه کسی به اشتراک می گذارید.",
217 
222  'dashboard' => "داشبورد",
223  'dashboard:nowidgets' => "داشبورد به شما اجازه مشاهده فعالیت و محتوای سایتتان را میدهد.",
224 
225  'widgets:add' => 'افزود ابزارک',
226  'widgets:add:description' => "برای افزودن ابزارک روی دکمه آن کلیک کنید.",
227  'widgets:position:fixed' => '(موقعیت ثابت در صفحه)',
228  'widget:unavailable' => 'شما این ابزارک را قبلا اضافه کرده اید',
229  'widget:numbertodisplay' => 'تعداد موارد قابل نمایش',
230 
231  'widget:delete' => 'حذف thoughtful',
232  'widget:edit' => 'شخصی سازی این ابزارک',
233 
234  'widgets' => "ابزار ها",
235  'widget' => "ابزارک",
236  'item:object:widget' => "ابزار ها",
237  'collection:object:widget' => 'Widgets',
238  'widgets:save:success' => "ابزارک با موفقیت ذخیره شد",
239  'widgets:save:failure' => "امکان ذخیره سازی ابزارک نیست",
240  'widgets:add:success' => "ابزارک با موفقیت افزوده شد",
241  'widgets:add:failure' => "امکان افزودن ابزارک نبود.",
242  'widgets:move:failure' => "امکان ذخیره سازی مکان ابزارک جدید نبود.",
243  'widgets:remove:failure' => "امکان حذف این ابزارک نیست",
244  'widgets:not_configured' => "This widget is not yet configured",
245 
250  'group' => "گروه",
251  'item:group' => "گروهها",
252  'collection:group' => 'Groups',
253  'item:group:group' => "Group",
254  'collection:group:group' => 'Groups',
255  'groups:tool_gatekeeper' => "The requested functionality is currently not enabled in this group",
256 
261  'user' => "کاربر",
262  'item:user' => "کاربران",
263  'collection:user' => 'Users',
264  'item:user:user' => 'User',
265  'collection:user:user' => 'Users',
266 
267  'friends' => "دوستان",
268  'collection:friends' => 'Friends\' %s',
269 
270  'avatar' => 'شکلک',
271  'avatar:noaccess' => "شما امکان ویرایش شکلک این کاربر را ندارید",
272  'avatar:create' => 'شکلک خود را ایجاد نمایید',
273  'avatar:edit' => 'ویرایش شکلک',
274  'avatar:upload' => 'بارگزاری شکلک جدید',
275  'avatar:current' => 'شکلک فعلی',
276  'avatar:remove' => 'حذف شکلک شما و تنظیم آیکن پیش فرض',
277  'avatar:crop:title' => 'ابزار برش شکلک',
278  'avatar:upload:instructions' => "شکلک شما در داخل سایت نمایش داده می شود. هرموقع که خواستید می توانید آن را تغییر دهید. (فایل های با فرمت: GIF, JPG یا PNG قابل قبول هستند).",
279  'avatar:create:instructions' => 'با کلیک کردن و رسم مربع می توانید قسمت قابل برش شکلک خود را انتخاب نمایید. در قسمت سمت راست نیز پیش نمایش را مشاهده می کنید. بر روی دکمه "ایجاد شکلک" شکل برش زده انتخاب خواهد شد. نسخه برش زده شده به عنوان شکلک شما در داخل سایت نمایش داده خواهد شد.',
280  'avatar:upload:success' => 'شکلک با موفقیت بارگزاری شد',
281  'avatar:upload:fail' => 'بارگزاری شکلک شکست خورد',
282  'avatar:resize:fail' => 'تغییر اندازه شکلک شکست خورد.',
283  'avatar:crop:success' => 'برش شکلک با موفقیت انجام شد',
284  'avatar:crop:fail' => 'برش شکلک با شکست مواجه شد',
285  'avatar:remove:success' => 'شکلک با موفقیت حذف شد',
286  'avatar:remove:fail' => 'خذف شکلک ما مشکل مواجه شد',
287 
288  'action:user:validate:already' => "%s was already validated",
289  'action:user:validate:success' => "%s has been validated",
290  'action:user:validate:error' => "An error occurred while validating %s",
291 
295  'feed:rss' => 'خوراک RSS این صفحه',
296  'feed:rss:title' => 'RSS feed for this page',
300  'link:view' => 'مشاهده لینک',
301  'link:view:all' => 'مشاهده همه',
302 
303 
307  'river' => "رود",
308  'river:user:friend' => "%s is now a friend with %s",
309  'river:update:user:avatar' => '%s یک شکلک جدید دارد',
310  'river:noaccess' => 'شما مجوز ویرایش این مورد را ندارید',
311  'river:posted:generic' => '%s منتشر شد',
312  'riveritem:single:user' => 'یک کاربر',
313  'riveritem:plural:user' => 'تعدادی از کاربران',
314  'river:ingroup' => 'در گروه %s',
315  'river:none' => 'هیچ فعالیتی نیست',
316  'river:update' => 'برای %s بروزرسانی شد',
317  'river:delete' => 'حذف این فعالیت',
318  'river:delete:success' => 'مورد حذف شد',
319  'river:delete:fail' => 'امکان حذف این مورد نیست',
320  'river:delete:lack_permission' => 'شما مجوز حذف این فعالیت را ندارید',
321  'river:can_delete:invaliduser' => 'امکان بررسی قابلیت حذف برای کاربر [%s] وجود ندارد چون کاربر موجود نیست.',
322  'river:subject:invalid_subject' => 'کاربر نامعتبر',
323  'activity:owner' => 'مشاهده فعالیت',
324 
325 
326 
330  'notifications:usersettings' => "تنظیمات اعلان ها",
331  'notification:method:email' => 'ایمیل',
332 
333  'notifications:usersettings:save:ok' => "تنظیمات اعلان ها با موفقیت ذخیره شد",
334  'notifications:usersettings:save:fail' => "در ذخیره تنظیمات اعلان ها مشکلی به وجود آمده است",
335 
336  'notification:subject' => 'اعلان های %s',
337  'notification:body' => 'مشاهده فعالیت جدید در %s',
338 
343  'search' => "جستجو",
344  'searchtitle' => "جستجو: %s",
345  'users:searchtitle' => "جستجوی کاربران: %s",
346  'groups:searchtitle' => "جستجو گروهها: %s",
347  'advancedsearchtitle' => "%s نتیجه منطبق با %s",
348  'notfound' => "هیچ نتیجه ای یافت نشد",
349  'next' => "بعدی",
350  'previous' => "قبلی",
351 
352  'viewtype:change' => "تغییر نوع لیست",
353  'viewtype:list' => "نمایش لیستی",
354  'viewtype:gallery' => "گالری",
355 
356  'tag:search:startblurb' => "آیتمهایی با برچسب شبیه: %s",
357 
358  'user:search:startblurb' => "کاربرانی شبیه: %s",
359  'user:search:finishblurb' => "برای مشاهده بیشتر اینجا را کلیک کنید",
360 
361  'group:search:startblurb' => "گروههای شبیه:%s",
362  'group:search:finishblurb' => "برای مشاهده بیشتر اینجا را کلیک کنید",
363  'search:go' => 'برو',
364  'userpicker:only_friends' => 'فقط دوستان',
365 
370  'account' => "حساب کاربری",
371  'settings' => "تنظیمات",
372  'tools' => "ابزارها",
373  'settings:edit' => 'ویرایش تنظیمات',
374 
375  'register' => "ثبت نام",
376  'registerok' => "شما با موفقیت در %s ثبت شدید",
377  'registerbad' => "ثبت نام شما به دلیل یک خطای ناشناخته با شکست مواجه شد.",
378  'registerdisabled' => "ثبت نام توسط مدیر سیستم غیرفعال شده است.",
379  'register:fields' => 'همه فیلدها اجباری هستند',
380 
381  'registration:noname' => 'Display name is required.',
382  'registration:notemail' => 'ظاهرا آدرس ایمیلی که شما معرفی کرده اید معتبر نیست.',
383  'registration:userexists' => 'نام کاربری موجود هست',
384  'registration:usernametooshort' => 'نام کاربری شما باید حداقل %u کاراکتر باشد.',
385  'registration:usernametoolong' => 'نام کاربری شما خیلی طولانی هست. باید حداکثر %u کاراکتر باشد.',
386  'registration:passwordtooshort' => 'کلمه عبور باید حداقل %u کاراکتر باشد.',
387  'registration:dupeemail' => 'این آدرس ایمیل قبلا عضو شده است.',
388  'registration:invalidchars' => 'متاسفم، نام کاربری حاوی کاراکتر %s می باشد که نامعتبر هست. کاراکترهای معتبر به این صورت هستند: %s',
389  'registration:emailnotvalid' => 'متاسفانه آدرس ایمیل شما توسط سیستم معتبر شناخته نشد',
390  'registration:passwordnotvalid' => 'متاسفانه کلمه عبور شما توسط سیستم معتبر شناخته نشد',
391  'registration:usernamenotvalid' => 'متاسفانه کلمه عبور توسط سیستم معتبر شناخته نشد',
392 
393  'adduser' => "افزودن کاربر",
394  'adduser:ok' => "شما با موفقیت یک کاربر جدید اضافه کردید",
395  'adduser:bad' => "امکان ایجاد این کاربر نیست.",
396 
397  'user:set:name' => "تنظیمات نام حساب کاربری",
398  'user:name:label' => "نام قابل نمایش",
399  'user:name:success' => "نام با موفقیت تغییر پیدا کرد",
400  'user:name:fail' => "امکان تغییر نام نیست",
401  'user:username:success' => "Successfully changed username on the system.",
402  'user:username:fail' => "Could not change username on the system.",
403 
404  'user:set:password' => "کلمه عبور حساب کاربری",
405  'user:current_password:label' => 'کلمه عبور فعلی',
406  'user:password:label' => "کلمه عبور جدید",
407  'user:password2:label' => "تکرار کلمه عبور",
408  'user:password:success' => "کلمه عبور تغییر کرد",
409  'user:password:fail' => "امکان تغییر کلمه عبور نیست.",
410  'user:password:fail:notsame' => "کلمه عبور و تکرار آن مطابقت ندارد",
411  'user:password:fail:tooshort' => "کلمه عبور خیلی کوتاه است",
412  'user:password:fail:incorrect_current_password' => 'کلمه عبور فعلی اشتباه وارد شده است',
413  'user:changepassword:unknown_user' => 'کاربر نامعتبر',
414  'user:changepassword:change_password_confirm' => 'این کلمه عبور را تغییر خواهد داد',
415 
416  'user:set:language' => "تنظیمات زبان",
417  'user:language:label' => "زبان",
418  'user:language:success' => "تنظیمات زبان بروزرسانی شد",
419  'user:language:fail' => "تنظیمات زبان ذخیره نشد",
420 
421  'user:username:notfound' => 'کاربر %s پیدا نشد',
422  'user:username:help' => 'Please be aware that changing a username will change all dynamic user related links',
423 
424  'user:password:lost' => 'فراموشی کلمه عبور',
425  'user:password:hash_missing' => 'Regretfully, we must ask you to reset your password. We have improved the security of passwords on the site, but were unable to migrate all accounts in the process.',
426  'user:password:changereq:success' => 'ایمیل حاوی کلمه عبور جدید با موفقیت ارسال شد',
427  'user:password:changereq:fail' => 'امکان درخواست کلمه عبور جدید نیست',
428 
429  'user:password:text' => 'برای درخواست کلمه عبور جدید نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را وارد کنید و دکمه درخواست را کلیک کنید',
430 
431  'user:persistent' => 'مرا به یاد بیاور',
432 
433  'walled_garden:home' => 'Home',
434 
438  'menu:page:header:administer' => 'مدیریت',
439  'menu:page:header:configure' => 'تنظیم',
440  'menu:page:header:develop' => 'توسعه',
441  'menu:page:header:information' => 'Information',
442  'menu:page:header:default' => 'سایر',
443 
444  'admin:view_site' => 'مشاهده سایت',
445  'admin:loggedin' => 'وارد شده به عنوان %s',
446  'admin:menu' => 'منو',
447 
448  'admin:configuration:success' => "تنظیمات شما ذخیره شد",
449  'admin:configuration:fail' => "امکان ذخیره تنظیمات شما نیست",
450  'admin:configuration:dataroot:relative_path' => 'امکان تنظیم "%s" به عنوان مسیر ذخیره داده ها نیست، مسیر باید مطلق باشد',
451  'admin:configuration:default_limit' => 'تعداد موارد نمایش در یک صفحه باید حداقل 1 باشد',
452 
453  'admin:unknown_section' => 'قسمت مدیریت معتبر نیست.',
454 
455  'admin' => "مدیران",
456  'admin:description' => "پنل مدیریت به شما اجازه کنترل همه جوانب سیستم را می دهد. از تنظیمات کاربران گرفته تا رفتار پلاگین ها. یکی از موارد زیر را جهت شروع انتخاب نمایید",
457 
458  'admin:statistics' => 'آمار',
459  'admin:server' => 'Server',
460  'admin:cron' => 'Cron',
461  'admin:cron:record' => 'آخرین cron job ها',
462  'admin:cron:period' => 'دوره زمانی اجرای cron',
463  'admin:cron:friendly' => 'آخرین اجرای موفق',
464  'admin:cron:date' => 'تاریخ و زمان',
465  'admin:cron:msg' => 'پیام',
466  'admin:cron:started' => 'فعالیت زمانبندی شده "%s" در %s شروع شد',
467  'admin:cron:started:actual' => 'Cron interval "%s" started processing at %s',
468  'admin:cron:complete' => 'فعالیت زمانبندی شده "%s" در %s تمام شد',
469 
470  'admin:appearance' => 'نحوه نمایش',
471  'admin:administer_utilities' => 'ابزار',
472  'admin:develop_utilities' => 'ابزار',
473  'admin:configure_utilities' => 'ابزار',
474  'admin:configure_utilities:robots' => 'Robots.txt',
475 
476  'admin:users' => "کاربران",
477  'admin:users:online' => 'آنلاین ها',
478  'admin:users:newest' => 'جدیدترین',
479  'admin:users:admins' => 'مدیران',
480  'admin:users:searchuser' => 'Search user to make them admin',
481  'admin:users:existingadmins' => 'List of existing admins',
482  'admin:users:add' => 'افزودن کاربر جدید',
483  'admin:users:description' => "این قسمت مدیریت به شما اجازه کنترل تنظیمات سایتتان را میدهد. یکی از موارد زیر را جهت شروع انتخاب نمایید",
484  'admin:users:adduser:label' => "برای افزودن کاربر جدید اینجا کلیک کنید..",
485  'admin:users:opt:linktext' => "تنظیمات کاربران",
486  'admin:users:opt:description' => "تنظیمات کاربران و اطلاعات حساب کاربری",
487  'admin:users:find' => 'جستجو',
488  'admin:users:unvalidated' => 'Unvalidated',
489  'admin:users:unvalidated:no_results' => 'No unvalidated users.',
490  'admin:users:unvalidated:registered' => 'Registered: %s',
491 
492  'admin:configure_utilities:maintenance' => 'Maintenance mode',
493  'admin:upgrades' => 'ارتقاء ها',
494  'admin:upgrades:finished' => 'Completed',
495  'admin:upgrades:db' => 'Database upgrades',
496  'admin:upgrades:db:name' => 'Upgrade name',
497  'admin:upgrades:db:start_time' => 'Start time',
498  'admin:upgrades:db:end_time' => 'End time',
499  'admin:upgrades:db:duration' => 'Duration',
500  'admin:upgrades:menu:pending' => 'Pending upgrades',
501  'admin:upgrades:menu:completed' => 'Completed upgrades',
502  'admin:upgrades:menu:db' => 'Database upgrades',
503  'admin:upgrades:menu:run_single' => 'Run this upgrade',
504  'admin:upgrades:run' => 'Run upgrades now',
505  'admin:upgrades:error:invalid_upgrade' => 'Entity %s does not exist or not a valid instance of ElggUpgrade',
506  'admin:upgrades:error:invalid_batch' => 'Batch runner for the upgrade %s (%s) could not be instantiated',
507  'admin:upgrades:completed' => 'Upgrade "%s" completed at %s',
508  'admin:upgrades:completed:errors' => 'Upgrade "%s" completed at %s but encountered %s errors',
509  'admin:upgrades:failed' => 'Upgrade "%s" failed',
510  'admin:action:upgrade:reset:success' => 'Upgrade "%s" was reset',
511 
512  'admin:settings' => 'تنظیمات',
513  'admin:settings:basic' => 'تنظیمات اولیه',
514  'admin:settings:advanced' => 'تنظیمات پیشرفته',
515  'admin:settings:users' => 'Users',
516  'admin:site_settings' => "Site Settings",
517  'admin:site:description' => "این قسمت مدیریت به شما اجازه کنترل تنظیمات عمومی سایتتان را میدهد. یکی از موارد زیر را جهت شروع انتخاب نمایید",
518  'admin:site:opt:linktext' => "تنظیمات سایت",
519  'admin:settings:in_settings_file' => 'این مورد در php.ini تنظیم شده است',
520 
521  'site_secret:current_strength' => 'امنیت کلید',
522  'site_secret:strength:weak' => "ضعیف",
523  'site_secret:strength_msg:weak' => "شدیدا پیشنهاد می شود که کلید امنیتی سایتتان را مجددا تولید کنید",
524  'site_secret:strength:moderate' => "متوسط",
525  'site_secret:strength_msg:moderate' => "شدیدا پیشنهاد می شود که برای امنیت بیشتر کلید امنیتی سایتتان را مجددا تولید کنید",
526  'site_secret:strength:strong' => "قوی",
527  'site_secret:strength_msg:strong' => "کلید امنیتی شما در حال حاضر به اندازه کافی قوی هست. نیاز به تولید مجدد آن نیست.",
528 
529  'admin:dashboard' => 'داشبورد',
530  'admin:widget:online_users' => 'کاربران آنلاین',
531  'admin:widget:online_users:help' => 'لیست کاربرانی که هم اکنون در سایت هستن',
532  'admin:widget:new_users' => 'کاربران جدید',
533  'admin:widget:new_users:help' => 'لیست جدیدترین کاربران',
534  'admin:widget:banned_users' => 'کاربران اخراج شده',
535  'admin:widget:banned_users:help' => 'لیست کاربران اخراج شده',
536  'admin:widget:content_stats' => 'آمار محتوا',
537  'admin:widget:content_stats:help' => 'محتوای تولید شده توسط کاربرانتان را ردگیری کنید',
538  'admin:widget:cron_status' => 'وضعیت cron',
539  'admin:widget:cron_status:help' => 'نمایش وضعیت آخرین اجرای cron job',
540  'admin:statistics:numentities' => 'Content Statistics',
541  'admin:statistics:numentities:type' => 'Content type',
542  'admin:statistics:numentities:number' => 'Number',
543  'admin:statistics:numentities:searchable' => 'Searchable entities',
544  'admin:statistics:numentities:other' => 'Other entities',
545 
546  'admin:widget:admin_welcome' => 'خوش آمدید',
547  'admin:widget:admin_welcome:help' => "توضیح مختصری برای محیط مدیریت Elgg",
548  'admin:widget:admin_welcome:intro' =>
549 'به Elgg خوش آمدید. هم اکنون شما به داشبورد مدیریت نگاه میکنید. این داشبورد برای بررسی رخدادهای سایت کاربرد دارد.',
550 
551  'admin:widget:admin_welcome:admin_overview' =>
552 "Navigation for the administration area is provided by the menu to the right. It is organized into
553 three sections:
554  <dl>
555  <dt>Administer</dt><dd>Basic tasks like managing users, monitoring reported content and activating plugins.</dd>
556  <dt>Configure</dt><dd>Occasional tasks like setting the site name or configuring settings of a plugin.</dd>
557  <dt>Information</dt><dd>Information about your site like statistics.</dd>
558  <dt>Develop</dt><dd>For developers who are building plugins or designing themes. (Requires a developer plugin.)</dd>
559  </dl>
560 ",
561 
562  // argh, this is ugly
563  'admin:widget:admin_welcome:outro' => '<br/>حتما از منابعی که در پایین صفحه لینک شده اند استفاده کنید و از Elgg متشکر باشید!',
564 
565  'admin:widget:control_panel' => 'پنل مدیریت',
566  'admin:widget:control_panel:help' => "اجازه دسترسی راحت به تنظیمات کلی را می دهد",
567 
568  'admin:cache:flush' => 'خالی کردن کش',
569  'admin:cache:flushed' => "کش سایت خالی شد",
570 
571  'admin:footer:faq' => 'سوالات متداول مدیریت',
572  'admin:footer:manual' => 'راهنمای مدیریت',
573  'admin:footer:community_forums' => 'فاروم جامعه Elgg',
574  'admin:footer:blog' => 'وبلاگ Elgg',
575 
576  'admin:plugins:category:all' => 'همه پلاگین ها',
577  'admin:plugins:category:active' => 'پلاگین های فعال',
578  'admin:plugins:category:inactive' => 'پلاگین های غیرفعال',
579  'admin:plugins:category:admin' => 'مدیر',
580  'admin:plugins:category:bundled' => 'متصل',
581  'admin:plugins:category:nonbundled' => 'غیرمتصل',
582  'admin:plugins:category:content' => 'محتوا',
583  'admin:plugins:category:development' => 'توسعه',
584  'admin:plugins:category:enhancement' => 'پیشرفت',
585  'admin:plugins:category:api' => 'سرویس/واسط',
586  'admin:plugins:category:communication' => 'ارتباط',
587  'admin:plugins:category:security' => 'امنیت و هرزنامه',
588  'admin:plugins:category:social' => 'اجتماعی',
589  'admin:plugins:category:multimedia' => 'چندرسانه ای',
590  'admin:plugins:category:theme' => 'تم ها',
591  'admin:plugins:category:widget' => 'ابزار ها',
592  'admin:plugins:category:utility' => 'ابزار',
593 
594  'admin:plugins:markdown:unknown_plugin' => 'پلاگین ناشناخته',
595  'admin:plugins:markdown:unknown_file' => 'فایل ناشناخته',
596 
597  'admin:notices:delete_all' => 'Dismiss all %s notices',
598  'admin:notices:could_not_delete' => 'امکان حذف اعلان نیست',
599  'item:object:admin_notice' => 'اعلان مدیر',
600  'collection:object:admin_notice' => 'Admin notices',
601 
602  'admin:options' => 'گزینه های مدیر',
603 
604  'admin:security' => 'Security',
605  'admin:security:settings' => 'Settings',
606  'admin:security:settings:description' => 'On this page you can configure some security features. Please read the settings carefully.',
607  'admin:security:settings:label:hardening' => 'Hardening',
608  'admin:security:settings:label:notifications' => 'Notifications',
609  'admin:security:settings:label:site_secret' => 'Site secret',
610 
611  'admin:security:settings:notify_admins' => 'Notify all site administrators when an admin is added or removed',
612  'admin:security:settings:notify_admins:help' => 'This will send out a notification to all site administrators that one of the admins added/removed a site administrator.',
613 
614  'admin:security:settings:notify_user_admin' => 'Notify the user when the admin role is added or removed',
615  'admin:security:settings:notify_user_admin:help' => 'This will send a notification to the user that the admin role was added to/removed from their account.',
616 
617  'admin:security:settings:notify_user_ban' => 'Notify the user when their account gets (un)banned',
618  'admin:security:settings:notify_user_ban:help' => 'This will send a notification to the user that their account was (un)banned.',
619 
620  'admin:security:settings:protect_upgrade' => 'Protect upgrade.php',
621  'admin:security:settings:protect_upgrade:help' => 'This will protect upgrade.php so you require a valid token or you\'ll have to be an administrator.',
622  'admin:security:settings:protect_upgrade:token' => 'In order to be able to use the upgrade.php when logged out or as a non admin, the following URL needs to be used:',
623 
624  'admin:security:settings:protect_cron' => 'Protect the /cron URLs',
625  'admin:security:settings:protect_cron:help' => 'This will protect the /cron URLs with a token, only if a valid token is provided will the cron execute.',
626  'admin:security:settings:protect_cron:token' => 'In order to be able to use the /cron URLs the following tokens needs to be used. Please note that each interval has its own token.',
627  'admin:security:settings:protect_cron:toggle' => 'Show/hide cron URLs',
628 
629  'admin:security:settings:disable_password_autocomplete' => 'Disable autocomplete on password fields',
630  'admin:security:settings:disable_password_autocomplete:help' => 'Data entered in these fields will be cached by the browser. An attacker who can access the victim\'s browser could steal this information. This is especially important if the application is commonly used in shared computers such as cyber cafes or airport terminals. If you disable this, password management tools can no longer autofill these fields. The support for the autocomplete attribute can be browser specific.',
631 
632  'admin:security:settings:email_require_password' => 'Require password to change email address',
633  'admin:security:settings:email_require_password:help' => 'When the user wishes to change their email address, require that they provide their current password.',
634 
635  'admin:security:settings:session_bound_entity_icons' => 'Session bound entity icons',
636  'admin:security:settings:session_bound_entity_icons:help' => 'Entity icons can be session bound by default. This means the URLs generated also contain information about the current session.
637 Having icons session bound makes icon urls not shareable between sessions. The side effect is that caching of these urls will only help the active session.',
638 
639  'admin:security:settings:site_secret:intro' => 'Elgg uses a key to create security tokens for various purposes.',
640  'admin:security:settings:site_secret:regenerate' => "Regenerate site secret",
641  'admin:security:settings:site_secret:regenerate:help' => "Note: Regenerating your site secret may inconvenience some users by invalidating tokens used in \"remember me\" cookies, e-mail validation requests, invitation codes, etc.",
642 
643  'admin:site:secret:regenerated' => "Your site secret has been regenerated",
644  'admin:site:secret:prevented' => "The regeneration of the site secret was prevented",
645 
646  'admin:notification:make_admin:admin:subject' => 'A new site administrator was added to %s',
647  'admin:notification:make_admin:admin:body' => 'Hi %s,
648 
649 %s made %s a site administrator of %s.
650 
651 To view the profile of the new administrator, click here:
652 %s
653 
654 To go to the site, click here:
655 %s',
656 
657  'admin:notification:make_admin:user:subject' => 'You were added as a site administator of %s',
658  'admin:notification:make_admin:user:body' => 'Hi %s,
659 
660 %s made you a site administrator of %s.
661 
662 To go to the site, click here:
663 %s',
664  'admin:notification:remove_admin:admin:subject' => 'A site administrator was removed from %s',
665  'admin:notification:remove_admin:admin:body' => 'Hi %s,
666 
667 %s removed %s as a site administrator of %s.
668 
669 To view the profile of the old administrator, click here:
670 %s
671 
672 To go to the site, click here:
673 %s',
674 
675  'admin:notification:remove_admin:user:subject' => 'You were removed as a site administator from %s',
676  'admin:notification:remove_admin:user:body' => 'Hi %s,
677 
678 %s removed you as site administrator of %s.
679 
680 To go to the site, click here:
681 %s',
682  'user:notification:ban:subject' => 'Your account on %s was banned',
683  'user:notification:ban:body' => 'Hi %s,
684 
685 Your account on %s was banned.
686 
687 To go to the site, click here:
688 %s',
689 
690  'user:notification:unban:subject' => 'Your account on %s is no longer banned',
691  'user:notification:unban:body' => 'Hi %s,
692 
693 Your account on %s is no longer banned. You can use the site again.
694 
695 To go to the site, click here:
696 %s',
697 
702  'plugins:disabled' => 'به خاطر اینکه فایلی با نام "disabled" در پوشه ماژول ها هست امکان بارگزاری پلاگین ها نیست.',
703  'plugins:settings:save:ok' => "تنظیمات برای پلاگین %s با موفقیت ذخیره شد",
704  'plugins:settings:save:fail' => "برای ذخیره تنظیمات پلاگین %s مشکلی به وجود آمد",
705  'plugins:usersettings:save:ok' => "تنظیمات کاربر برای پلاگین %s با موفقیت ذخیره شد",
706  'plugins:usersettings:save:fail' => "برای ذخیره تنظیمات کاربر برای پلاگین %s مشکلی به وجود آمده است.",
707  'item:object:plugin' => 'پلاگین ها',
708  'collection:object:plugin' => 'Plugins',
709 
710  'admin:plugins' => "پلاگین ها",
711  'admin:plugins:activate_all' => 'فعالسازی همه',
712  'admin:plugins:deactivate_all' => 'غیرفعال کردن همه',
713  'admin:plugins:activate' => 'فعال کرد',
714  'admin:plugins:deactivate' => 'غیرفعال کرد',
715  'admin:plugins:description' => "این پنل مدیریت به شما اجازه کنترل و تنظیم ابزار نصب شده روی سایتتان را می دهد",
716  'admin:plugins:opt:linktext' => "تنظیم ابزار",
717  'admin:plugins:opt:description' => "تنظیم ابزار نصب شده روی سایت",
718  'admin:plugins:label:id' => "شناسه",
719  'admin:plugins:label:name' => "نام",
720  'admin:plugins:label:author' => "نویسنده",
721  'admin:plugins:label:copyright' => "حقوق مولف",
722  'admin:plugins:label:categories' => 'دسته بندی ها',
723  'admin:plugins:label:licence' => "مجوزها",
724  'admin:plugins:label:website' => "URL",
725  'admin:plugins:label:info' => "اطلاعات",
726  'admin:plugins:label:files' => "فایلها",
727  'admin:plugins:label:resources' => "منابع",
728  'admin:plugins:label:screenshots' => "تصاویر",
729  'admin:plugins:label:repository' => "کد",
730  'admin:plugins:label:bugtracker' => "گزارش مشکل",
731  'admin:plugins:label:donate' => "کمک مالی",
732  'admin:plugins:label:moreinfo' => 'اطلاعات بیشتر',
733  'admin:plugins:label:version' => 'نسخه',
734  'admin:plugins:label:location' => 'مکانمکان',
735  'admin:plugins:label:contributors' => 'مولفان',
736  'admin:plugins:label:contributors:name' => 'نام',
737  'admin:plugins:label:contributors:email' => 'ایمیل',
738  'admin:plugins:label:contributors:website' => 'وبسایت',
739  'admin:plugins:label:contributors:username' => 'نام کاربری در جامعه',
740  'admin:plugins:label:contributors:description' => 'شرح',
741  'admin:plugins:label:dependencies' => 'پیش نیازها',
742  'admin:plugins:label:missing_dependency' => 'Missing dependency [%s].',
743 
744  'admin:plugins:warning:unmet_dependencies' => 'این پلاگین پیش نیازهایی دار که در حال حاضر موجود نسیتند و نمی تواند فعال شود. پیش نیاز ها را در قسمت اطلاعات بیشتر چک کنید',
745  'admin:plugins:warning:invalid' => 'این پلاگین نامعتبر هست: %s',
746  'admin:plugins:warning:invalid:check_docs' => 'آدرس <a href="http://learn.elgg.org/en/stable/appendix/faqs.html">مستندات Elgg</a> را برای رفع خطا چک کنید.',
747  'admin:plugins:cannot_activate' => 'امکان فعالسازی نیست',
748  'admin:plugins:cannot_deactivate' => 'امکان غیرفعال کردن نیست',
749  'admin:plugins:already:active' => 'پلاگین (ها)ی انتخاب شده هم اکنون فعال هستند.',
750  'admin:plugins:already:inactive' => 'پلاگین (ها) ی انتخاب شده هم اکنون غیرفعال هستند.',
751 
752  'admin:plugins:set_priority:yes' => "مرتب شد %s.",
753  'admin:plugins:set_priority:no' => "امکان مرتبسازی %s نیست",
754  'admin:plugins:set_priority:no_with_msg' => "امکان مرتب سازی %s نیست. خطا:%s",
755  'admin:plugins:deactivate:yes' => "%s غیرفعال شد",
756  'admin:plugins:deactivate:no' => "امکان غیرفعالسازی %s نیست",
757  'admin:plugins:deactivate:no_with_msg' => "امکان غیرفعالسازی %s نیست. علت: %s",
758  'admin:plugins:activate:yes' => "%s فعال شد.",
759  'admin:plugins:activate:no' => "امکان فعالسازی %s نیست",
760  'admin:plugins:activate:no_with_msg' => "امکان فعالسازی %s نیست. علت:%s",
761  'admin:plugins:categories:all' => 'همه دسته بندی ها',
762  'admin:plugins:plugin_website' => 'وبسایت پلاگین',
763  'admin:plugins:author' => '%s',
764  'admin:plugins:version' => 'نسخه %s',
765  'admin:plugin_settings' => 'تنظیمات پلاگین',
766  'admin:plugins:warning:unmet_dependencies_active' => 'این پلاگین فعال شده است ولی همه پیش نیازهای آن درسیستم موجود نیست. ممکن است در استفاده از آن با مشکل مواجه شوید. برای مشاهده جزئیات قسمت "اطلاعات بیشتر" را کلیک کنید.',
767 
768  'admin:plugins:dependencies:type' => 'نوع',
769  'admin:plugins:dependencies:name' => 'نامنا',
770  'admin:plugins:dependencies:expected_value' => 'مقدار مورد نظر',
771  'admin:plugins:dependencies:local_value' => 'مقدار واقعی',
772  'admin:plugins:dependencies:comment' => 'دیدگاه',
773 
774  'admin:statistics:description' => "این یک دید کلی از آمار سایت شماست. برای مشاهده آمار جزئی تر، ویژگی مدیریت حرفه ای نیز موجود است",
775  'admin:statistics:opt:description' => "نمایش اطلاعات آمار در مورد کاربران و قسمت های سایت شما",
776  'admin:statistics:opt:linktext' => "مشاهده آمار",
777  'admin:statistics:label:user' => "User statistics",
778  'admin:statistics:label:numentities' => "موجودیت های سایت",
779  'admin:statistics:label:numusers' => "تعداد کاربران",
780  'admin:statistics:label:numonline' => "تعداد کاربران آنلاین",
781  'admin:statistics:label:onlineusers' => "کاربرانی که هم اکنون آنلاینند",
782  'admin:statistics:label:admins'=>"مدیرها",
783  'admin:statistics:label:version' => "نسخه Elgg",
784  'admin:statistics:label:version:release' => "نسخه",
785  'admin:statistics:label:version:version' => "نسخه",
786  'admin:statistics:label:version:code' => "Code Version",
787 
788  'admin:server:label:elgg' => 'Elgg',
789  'admin:server:label:php' => 'PHP',
790  'admin:server:label:phpinfo' => 'Show PHPInfo',
791  'admin:server:label:web_server' => 'وب سرور',
792  'admin:server:label:server' => 'سرور',
793  'admin:server:label:log_location' => 'محل ثبت لاگ',
794  'admin:server:label:php_version' => 'نسخه PHP',
795  'admin:server:label:php_ini' => 'آدرس فایل php.ini',
796  'admin:server:label:php_log' => 'لاگ php',
797  'admin:server:label:mem_avail' => 'حافظه موجود',
798  'admin:server:label:mem_used' => 'حافظه استفاده شده',
799  'admin:server:error_log' => "لاگ خطای وب سرور",
800  'admin:server:label:post_max_size' => 'بیشترین اندازه درخواست POST',
801  'admin:server:label:upload_max_filesize' => 'حداکثر حجم قابل بارگزاری',
802  'admin:server:warning:post_max_too_small' => '(نکته: مقدار post_max_size باید بیشتر از این مقدار باشد تا از بارگزاری فایل پشتیبانی شود)',
803  'admin:server:label:memcache' => 'Memcache',
804  'admin:server:memcache:inactive' => '
805  Memcache is not setup on this server or it has not yet been configured in Elgg config.
806  For improved performance, it is recommended that you enable and configure memcache (or redis).
807 ',
808 
809  'admin:server:label:redis' => 'Redis',
810  'admin:server:redis:inactive' => '
811  Redis is not setup on this server or it has not yet been configured in Elgg config.
812  For improved performance, it is recommended that you enable and configure redis (or memcache).
813 ',
814 
815  'admin:server:label:opcache' => 'OPcache',
816  'admin:server:opcache:inactive' => '
817  OPcache is not available on this server or it has not yet been enabled.
818  For improved performance, it is recommended that you enable and configure OPcache.
819 ',
820 
821  'admin:user:label:search' => "جستجوی کاربران:",
822  'admin:user:label:searchbutton' => "جستجو",
823 
824  'admin:user:ban:no' => "امکان اخراج کاربر نیست",
825  'admin:user:ban:yes' => "کاربر اخراج شد",
826  'admin:user:self:ban:no' => "شما نمی توانید خودتان را اخراج کنید",
827  'admin:user:unban:no' => "امکان رفع اخراج کاربر نیست",
828  'admin:user:unban:yes' => "کاربر رفع اخراج شد",
829  'admin:user:delete:no' => "امکان حذف کاربر نیست",
830  'admin:user:delete:yes' => "کاربر %s حذف شد",
831  'admin:user:self:delete:no' => "شما نمی تواید خودتان را حذف کنید",
832 
833  'admin:user:resetpassword:yes' => "کلمه عبور تغییر کرد، به کاربر اطلاع رسانی شد",
834  'admin:user:resetpassword:no' => "امکان بازنشانی کلمه عبور نیست",
835 
836  'admin:user:makeadmin:yes' => "اکنون این کاربر مدیر است",
837  'admin:user:makeadmin:no' => "امکان مدیر شدن این کاربر نیست",
838 
839  'admin:user:removeadmin:yes' => "کاربر دیگر مدیر نیست",
840  'admin:user:removeadmin:no' => "امکان حذف دسترسی مدیر از این کاربر نیست",
841  'admin:user:self:removeadmin:no' => "شما نمی توانید مجوز مدیریت خودتان را حذف کنید",
842 
843  'admin:configure_utilities:menu_items' => 'Menu Items',
844  'admin:menu_items:configure' => 'تنظیم موارد منوی اصلی',
845  'admin:menu_items:description' => 'انتخاب کنید که کدام منو به عنوان لینکهای برگزیده نمایش داده شود. موارد استفاده نشده به عنوان "بیشتر" آورده خواهند شد.',
846  'admin:menu_items:hide_toolbar_entries' => 'آیا میخواهید این لینکها را از نوار ابزار حذف کنید؟',
847  'admin:menu_items:saved' => 'موارد منو ذخیره شد',
848  'admin:add_menu_item' => 'افزودن یک آیتم خصوصی سازی شده به منو',
849  'admin:add_menu_item:description' => 'نام نمایش و آدرس را پر کنید که منوی شخصی سازی شده به منوی شما اضافه شود',
850 
851  'admin:configure_utilities:default_widgets' => 'Default Widgets',
852  'admin:default_widgets:unknown_type' => 'نوع ابزارک ناشناخته است',
853  'admin:default_widgets:instructions' => 'Add, remove, position, and configure default widgets for the selected widget page.
854 These changes will only affect new users on the site.',
855 
856  'admin:robots.txt:instructions' => "ویرایش فایل robots.txt این سایت",
857  'admin:robots.txt:plugins' => "پلاگین ها به فایل robots.txt اضافه می شوند",
858  'admin:robots.txt:subdir' => "فایل robots.txt کرا نخواهند کرد، به خاطر اینکه Elgg در یک زیرپوشه نصب شده است",
859  'admin:robots.txt:physical' => "فایل robots.txt شما کار نخواهد کرد به این خاطر که از قبل یک فایل موجود هست.",
860 
861  'admin:maintenance_mode:default_message' => 'سایت در دست تعمیر است',
862  'admin:maintenance_mode:instructions' => 'Maintenance mode should be used for upgrades and other large changes to the site.
863  When it is on, only admins can log in and browse the site.',
864  'admin:maintenance_mode:mode_label' => 'حالت نگهداری سایت',
865  'admin:maintenance_mode:message_label' => 'پیامی که در هنگام تعمیرات سایت به کاربران نشان داده می شود',
866  'admin:maintenance_mode:saved' => 'تنظیمات حالت دردست تعمیر ذخیره شد',
867  'admin:maintenance_mode:indicator_menu_item' => 'سایت در درست تعمیر است',
868  'admin:login' => 'ورود مدیر',
869 
874  'usersettings:description' => "پنل مدیریت کاربران به شما اجازه کنترل همه اطلاعات شخصی را می دهد. از تنظیمات کاربران گرفته تا رفتار پلاگین ها. یکی از موارد زیر را جهت شروع انتخاب نمایید",
875 
876  'usersettings:statistics' => "آمار شما",
877  'usersettings:statistics:opt:description' => "نمایش اطلاعات آمار در مورد کاربران و قسمت های سایت شما",
878  'usersettings:statistics:opt:linktext' => "آمار حساب کاربری",
879 
880  'usersettings:statistics:login_history' => "تاریخچه ورود",
881  'usersettings:statistics:login_history:date' => "تاریخ",
882  'usersettings:statistics:login_history:ip' => "آدرس IP",
883 
884  'usersettings:user' => "تنظیمات %s",
885  'usersettings:user:opt:description' => "این به شما اجازه کنترل تنظیمات کاربر را می دهد",
886  'usersettings:user:opt:linktext' => "تغییر تنظیمات شما",
887 
888  'usersettings:plugins' => "ابزارها",
889  'usersettings:plugins:opt:description' => "تنظیم ابزارهای فعال",
890  'usersettings:plugins:opt:linktext' => "تنظیم ابزارها",
891 
892  'usersettings:plugins:description' => "این پنل مدیریت به شما اجازه کنترل و تنظیم اطلاعات شخصی برای ابزارهایی که توسط مدیر روی سایت نصب شده را می دهد",
893  'usersettings:statistics:label:numentities' => "محتوای شما",
894 
895  'usersettings:statistics:yourdetails' => "جزئیات شما",
896  'usersettings:statistics:label:name' => "نام کامل",
897  'usersettings:statistics:label:email' => "ایمیل",
898  'usersettings:statistics:label:membersince' => "عضو از",
899  'usersettings:statistics:label:lastlogin' => "آخرین ورود",
900 
905  'river:all' => 'همه فعالیت های سایت',
906  'river:mine' => 'فعالیت های من',
907  'river:owner' => 'فعالیت های %s',
908  'river:friends' => 'فعالیت دوستان',
909  'river:select' => 'نماش %s',
910  'river:comments:more' => '+%u بیشتر',
911  'river:comments:all' => 'نمایش همه %u دیدگاه',
912  'river:generic_comment' => 'دیدگاههای %s%s',
913 
918  'icon:size' => "اندازه آیکن",
919  'icon:size:topbar' => "ستون بالا",
920  'icon:size:tiny' => "ریز",
921  'icon:size:small' => "کوچک",
922  'icon:size:medium' => "متوسط",
923  'icon:size:large' => "بزرگ",
924  'icon:size:master' => "خیلی بزرگ",
925 
926  'entity:edit:icon:file:label' => "Upload a new icon",
927  'entity:edit:icon:file:help' => "Leave blank to keep current icon.",
928  'entity:edit:icon:remove:label' => "Remove icon",
929 
934  'save' => "ذخیره",
935  'save_go' => "Save, and go to %s",
936  'reset' => 'بازنشانی',
937  'publish' => "انتشار",
938  'cancel' => "کنسل",
939  'saving' => "درحال ذخیره سازی",
940  'update' => "بروزرسانی",
941  'preview' => "پیش نمایش",
942  'edit' => "ویرایش",
943  'delete' => "حذف",
944  'accept' => "پذیرش",
945  'reject' => "رد",
946  'decline' => "مخالفت",
947  'approve' => "تایید",
948  'activate' => "فعالسازی",
949  'deactivate' => "غیرفعالسازی",
950  'disapprove' => "عدم تایید",
951  'revoke' => "لغو کردن",
952  'load' => "بارگیری",
953  'upload' => "بارگزاری",
954  'download' => "دانلود",
955  'ban' => "ممنوع کردن",
956  'unban' => "لغو ممنوعیت",
957  'banned' => "ممنوع شده",
958  'enable' => "فعال",
959  'disable' => "غیرفعال",
960  'request' => "درخواست",
961  'complete' => "کامل کرد",
962  'open' => 'باز کردن',
963  'close' => 'بست',
964  'hide' => 'مخفی کردن',
965  'show' => 'نمایش',
966  'reply' => "پاسخ",
967  'more' => 'بیشتر',
968  'more_info' => 'اطلاعات بیشتر',
969  'comments' => 'نظر',
970  'import' => 'درونگذاری',
971  'export' => 'استخراج',
972  'untitled' => 'بدون عنوان',
973  'help' => 'راهنما',
974  'send' => 'ارسال',
975  'post' => 'ارسال',
976  'submit' => 'ارسال',
977  'comment' => 'دیدگاه',
978  'upgrade' => 'ارتقا',
979  'sort' => 'مرتبسازی',
980  'filter' => 'فیلتر',
981  'new' => 'جدید',
982  'add' => 'افزودن',
983  'create' => 'ایجاد',
984  'remove' => 'حذف',
985  'revert' => 'برگشت',
986  'validate' => 'Validate',
987  'read_more' => 'Read more',
988 
989  'site' => 'سایت',
990  'activity' => 'فعالیت',
991  'members' => 'اعضا',
992  'menu' => 'منو',
993 
994  'up' => 'بالا',
995  'down' => 'پایین',
996  'top' => 'بالاترین',
997  'bottom' => 'انتها',
998  'right' => 'راست',
999  'left' => 'چپ',
1000  'back' => 'برگشت',
1001 
1002  'invite' => "دعوت کرد",
1003 
1004  'resetpassword' => "بازنشانی کلمه عبور",
1005  'changepassword' => "تغییر کلمه عبور",
1006  'makeadmin' => "تعیین به عنوان مدیر",
1007  'removeadmin' => "حذف مدیر",
1008 
1009  'option:yes' => "بلی",
1010  'option:no' => "خیر",
1011 
1012  'unknown' => 'ناشناخته',
1013  'never' => 'هرگز',
1014 
1015  'active' => 'فعالسازی',
1016  'total' => 'جمع کل',
1017  'unvalidated' => 'Unvalidated',
1018  'disabled' => 'Disabled',
1019 
1020  'ok' => 'تایید',
1021  'any' => 'هرچیز',
1022  'error' => 'خطا',
1023 
1024  'other' => 'سایر',
1025  'options' => 'گزینه ها',
1026  'advanced' => 'پیشرفته',
1027 
1028  'learnmore' => "برای یادگیری بیشتر اینجا را کلیک کنید",
1029  'unknown_error' => 'خطای ناشناخته',
1030 
1031  'content' => "مختوا",
1032  'content:latest' => 'آخرین فعالیت',
1033  'content:latest:blurb' => 'یا، اینجا را کلیک کنید تا آخرین فعالیت ها در داخل سایت را مشاهده کنید',
1034 
1035  'link:text' => 'مشاهده لینک',
1036 
1041  'question:areyousure' => 'آیا مطمئنید؟',
1042 
1047  'status' => 'وضعیت',
1048  'status:unsaved_draft' => 'پیش نویس ذخیره نشده',
1049  'status:draft' => 'پیش نویس',
1050  'status:unpublished' => 'منتشر نشده',
1051  'status:published' => 'منتشرشده',
1052  'status:featured' => 'ویژه',
1053  'status:open' => 'باز کردن',
1054  'status:closed' => 'بسته',
1055 
1060  'sort:newest' => 'جدیدترین',
1061  'sort:popular' => 'رایج',
1062  'sort:alpha' => 'به ترتیب حروف الفبا',
1063  'sort:priority' => 'اولویت',
1064 
1069  'title' => "عنوان",
1070  'description' => "شرح",
1071  'tags' => "برچسب ها",
1072  'all' => "همه",
1073  'mine' => "مال من",
1074 
1075  'by' => 'توسط',
1076  'none' => 'هیچ',
1077 
1078  'annotations' => "تفسیر",
1079  'relationships' => "روابط",
1080  'metadata' => "ابر داده ها",
1081  'tagcloud' => "برچسب ابر",
1082 
1083  'on' => 'در',
1084  'off' => 'خاموش',
1085 
1086  'number_counter:separatorr' => ".",
1087  'number_counter:view:thousand' => "%sK",
1088  'number_counter:view:million' => "%sM",
1089  'number_counter:view:billion' => "%sB",
1090  'number_counter:view:trillion' => "%sT",
1091 
1096  'edit:this' => 'ویرایش این',
1097  'delete:this' => 'حذف این',
1098  'comment:this' => 'دیدگاه در این',
1099 
1104  'deleteconfirm' => "آیا مطمئنید که میخواهید این آیتم را حذف کنید؟",
1105  'deleteconfirm:plural' => "آیا مطمئنید که میخواهید این آیتم ها را حذف کنید؟",
1106  'fileexists' => "A file has already been uploaded. To replace it, select a new one below",
1107  'input:file:upload_limit' => 'Maximum allowed file size is %s',
1108 
1113  'useradd:subject' => 'حساب کاربری ساخته شد',
1114  'useradd:body' => '%s,
1115 
1116 A user account has been created for you at %s. To log in, visit:
1117 
1118 %s
1119 
1120 And log in with these user credentials:
1121 
1122 Username: %s
1123 Password: %s
1124 
1125 Once you have logged in, we highly recommend that you change your password.',
1126 
1131  'systemmessages:dismiss' => "برای پنهان کردن کلیک کنید",
1132 
1133 
1137  'messages:title:success' => 'Success',
1138  'messages:title:error' => 'Error',
1139  'messages:title:warning' => 'Warning',
1140  'messages:title:help' => 'Help',
1141  'messages:title:notice' => 'Notice',
1142 
1147  'importsuccess' => "ورود داده ها با موفقیت انجام شد",
1148  'importfail' => "ورود داده ها از OpenDD با شکست مواجه شد",
1149 
1154  'input:date_format' => 'Y-m-d',
1155  'input:date_format:datepicker' => 'yy-mm-dd', // jQuery UI datepicker format
1156  'input:time_format' => 'g:ia',
1157 
1158  'friendlytime:justnow' => "هم اکنون",
1159  'friendlytime:minutes' => "%s دقیقه پیش",
1160  'friendlytime:minutes:singular' => "یک دقیقه پیش",
1161  'friendlytime:hours' => "%s ساعت پیش",
1162  'friendlytime:hours:singular' => "یک ساعت پیش",
1163  'friendlytime:days' => " %s روز پیش",
1164  'friendlytime:days:singular' => "دیروز",
1165  'friendlytime:date_format' => 'j F Y @ g:ia',
1166  'friendlytime:date_format:short' => 'j M Y',
1167 
1168  'friendlytime:future:minutes' => "تا %s دقیقه",
1169  'friendlytime:future:minutes:singular' => "تا یک دقیقه",
1170  'friendlytime:future:hours' => "تا %s ساعت",
1171  'friendlytime:future:hours:singular' => "تا یک ساعت",
1172  'friendlytime:future:days' => "تا %s روز",
1173  'friendlytime:future:days:singular' => "فردا",
1174 
1175  'date:month:01' => 'ژانویه %s',
1176  'date:month:02' => 'فوریه %s',
1177  'date:month:03' => 'مارس %s',
1178  'date:month:04' => 'آوریل %s',
1179  'date:month:05' => 'می %s',
1180  'date:month:06' => 'ژوئن',
1181  'date:month:07' => 'جولای %s',
1182  'date:month:08' => 'آگوست %s',
1183  'date:month:09' => 'سپتامبر %s',
1184  'date:month:10' => 'اکتبر %s',
1185  'date:month:11' => 'نوامبر %s',
1186  'date:month:12' => 'دسامبر %s',
1187 
1188  'date:month:short:01' => 'ژانویه %s',
1189  'date:month:short:02' => 'فوریه %s',
1190  'date:month:short:03' => 'مارس %s',
1191  'date:month:short:04' => 'آوریل %s',
1192  'date:month:short:05' => 'می %s',
1193  'date:month:short:06' => 'ژوئن %s',
1194  'date:month:short:07' => 'جولای %s',
1195  'date:month:short:08' => 'آگوست %s',
1196  'date:month:short:09' => 'سپتامبر %s',
1197  'date:month:short:10' => 'اکتبر %s',
1198  'date:month:short:11' => 'نوامبر %s',
1199  'date:month:short:12' => 'دسامبر %s',
1200 
1201  'date:weekday:0' => 'یکشنبه',
1202  'date:weekday:1' => 'دوشنبه',
1203  'date:weekday:2' => 'سه شنبه',
1204  'date:weekday:3' => 'چهارشنبه',
1205  'date:weekday:4' => 'پنج شنبه',
1206  'date:weekday:5' => 'جمعه',
1207  'date:weekday:6' => 'شنبه',
1208 
1209  'date:weekday:short:0' => 'یکشنبه',
1210  'date:weekday:short:1' => 'دوشنبه',
1211  'date:weekday:short:2' => 'سه شنبه',
1212  'date:weekday:short:3' => 'چهارشنبه',
1213  'date:weekday:short:4' => 'پنج شنبه',
1214  'date:weekday:short:5' => 'جمعه',
1215  'date:weekday:short:6' => 'شنبه',
1216 
1217  'interval:minute' => 'هر دقیقه',
1218  'interval:fiveminute' => 'هر پنج دقیقه',
1219  'interval:fifteenmin' => 'هر پانزده دقیقه',
1220  'interval:halfhour' => 'هر نیم ساعت',
1221  'interval:hourly' => 'ساعتی',
1222  'interval:daily' => 'روزانه',
1223  'interval:weekly' => 'هفتگی',
1224  'interval:monthly' => 'ماهانه',
1225  'interval:yearly' => 'سالانه',
1226 
1231  'installation:sitename' => "نام سایت شما:",
1232  'installation:sitedescription' => "توضیح مختصر از سایت (اختیاری):",
1233  'installation:sitedescription:help' => "With bundled plugins this appears only in the description meta tag for search engine results.",
1234  'installation:wwwroot' => "آدرس سایت:",
1235  'installation:path' => "مسیر کامل نصب Elgg :",
1236  'installation:dataroot' => "مسیر کامل پوشه داده ها:",
1237  'installation:dataroot:warning' => "شما باید این پوشه را دستی ایجاد کنید. و باید در مسیری بجز مسیر نصب Elgg باشد.",
1238  'installation:sitepermissions' => "مجوزهای دسترسی پیشفرض",
1239  'installation:language' => "زبان پیش فرض سایت شما:",
1240  'installation:debug' => "کنترل حجم داده هایی که در سرور لاگ می شوند.",
1241  'installation:debug:label' => "سطح لاگ:",
1242  'installation:debug:none' => 'لاگ نکن (پیشنهاد می شود)',
1243  'installation:debug:error' => 'فقط خطاهای بحرانی را لاگ کن',
1244  'installation:debug:warning' => 'فقط خطاها و هشدارها را لاگ کن',
1245  'installation:debug:notice' => 'همه خطاها ، هشدارها و اعلان ها را لاگ کن',
1246  'installation:debug:info' => 'همه چیز را لاگ کن',
1247 
1248  // Walled Garden support
1249  'installation:registration:description' => 'ثبت نام کاربران به صورت پیش فرض فعال است. در صورتی که نمیخواهید افراد در سایتتان ثبت نام کنند این گزینه را غیرفعال کنید.',
1250  'installation:registration:label' => 'اجازه ثبت نام به کاربران جدید',
1251  'installation:walled_garden:description' => 'با فعال کردن این گزینه افرادی که عضو سایت شما نیستند امکان مشاهده سایت شما را نخواهند داشت و فقط صفحات عمومی را خواهند دید (مانند ثبت نام و ورود)',
1252  'installation:walled_garden:label' => 'محدود کردن صفحات به کاربران وارد شده',
1253 
1254  'installation:view' => "نمایه پیش فرص سایتتان را انتخاب کنید، در صورت عدم انتخاب نمایه پیش فرض نمایش داده خواهد شد (می توانید حالت پیش فرض را نگه دارید)",
1255 
1256  'installation:siteemail' => "ایمیل سایت (برای ارسال ایمیل های سیستمی استفاده میشود)",
1257  'installation:siteemail:help' => "Warning: Do no use an email address that you may have associated with other third-party services, such as ticketing systems, that perform inbound email parsing, as it may expose you and your users to unintentional leakage of private data and security tokens. Ideally, create a new dedicated email address that will serve only this website.",
1258  'installation:default_limit' => "تعداد پیش فرض موارد قابل نمایش در صفحه",
1259 
1260  'admin:site:access:warning' => "این تنظیمات حریم شخصی است که به کاربران هنگام ایجاد محتوای جدید پیشنهاد داده می شود. تغییر دادن آن مجوز دسترسی به محتوا را تغییر نخواهد داد.",
1261  'installation:allow_user_default_access:description' => "فعال کردن این مورد به کاربران اجاده میدهد که تنظیمان حریم شخصی پیشنهادی خودشان را در مقابل پیشنهاد سیستم استفاده کنند.",
1262  'installation:allow_user_default_access:label' => "اجازه دادن دسترسی پیشفرض کاربر",
1263 
1264  'installation:simplecache:description' => "ابزار SIMPLE CACHE سرعت سیستم شما را با کش کردن موارد ایستا مانند CSS و JAVASCRIPT ها بالا می برد.",
1265  'installation:simplecache:label' => "استفاده از SIMPLE CACHE (پیشنهاد می شود)",
1266 
1267  'installation:cache_symlink:description' => "لینک اتصال به پوشه کش، به سرور اجازه می دهد که محتوای ایستای سایت را در آن ذخیره کندکه باعث بالارفتن کارایی سایت می شود.",
1268  'installation:cache_symlink:label' => "استفاده از لینک پوشه کش (پیشنهاد می شود)",
1269  'installation:cache_symlink:warning' => "لینک پوشه کش برقرار شد. اگر به هر دلیلی خواستید این لینک را حذف کنید، کل پوشه را از سرور خود حذف نمایید.",
1270  'installation:cache_symlink:paths' => 'لینک درست فعال شده باید به این لینک باشد: <i>%s</i> to <i>%s</i>',
1271  'installation:cache_symlink:error' => "به خاطر تنظیمات سرور شما امکان برقرار کردن لینک پوشه کش نیست. لطفا به مستنداد فعالسازی لینک مراجعه نمایید.",
1272 
1273  'installation:minify:description' => "ابزار SIMPLE CACHE همچنین با فشرده سازی JAVASCRIPT و CSS ها کارایی و سرعت را بالا می برد ( برای این کار این ابزار باید فعال باشد)",
1274  'installation:minify_js:label' => "JAVASCRIPT را فشرده کن (پیشنهاد می شود)",
1275  'installation:minify_css:label' => "CSS را فشرده کن (پیشنهاد می شود)",
1276 
1277  'installation:htaccess:needs_upgrade' => "شما باید فایل .htaccess خود را بروزرسانی کنید که مسیر درج شده در پارامترهای GET به __elgg_uri تغییر کند (شما می توانید از فایل install/config/htaccess.dist به عنوان نمونه استفاده کنید)",
1278  'installation:htaccess:localhost:connectionfailed' => "Elgg نمی تواند به خودش متصل شود تا مسیرها را تست کند. ابتاد مطمئن شوید که curl روی سرور شما نصب شده است و آدرس آی پی سرور در فایروال محدود نشده است.",
1279 
1280  'installation:systemcache:description' => "کش سیستم زمان بارگیری Elgg را با کش کردن داده ها پایین می آورد.",
1281  'installation:systemcache:label' => "استفاده از کش سیستم (پیشنهاد می شود)",
1282 
1283  'admin:legend:system' => 'سیستم',
1284  'admin:legend:caching' => 'کش',
1285  'admin:legend:content' => 'Content',
1286  'admin:legend:content_access' => 'دسترس محتوا',
1287  'admin:legend:site_access' => 'دسترسی سایت',
1288  'admin:legend:debug' => 'رفع خطا و لاگ',
1289 
1290  'config:users:can_change_username' => "Allow users to change their username",
1291  'config:users:can_change_username:help' => "If not allowed only admins can change a users username",
1292  'config:remove_branding:label' => "Remove Elgg branding",
1293  'config:remove_branding:help' => "Throughout the site there are various links and logo's that show this site is made using Elgg. If you remove the branding consider donating on https://elgg.org/about/supporters",
1294  'config:disable_rss:label' => "Disable RSS feeds",
1295  'config:disable_rss:help' => "Disable this to no longer promote the availability of RSS feeds",
1296  'config:friendly_time_number_of_days:label' => "Number of days friendly time is presented",
1297  'config:friendly_time_number_of_days:help' => "You can configure how many days the friendly time notation is used. After the set amount of days the friendly time will change into a regular date format. Setting this to 0 will disable the friendly time format.",
1298 
1299  'upgrading' => 'ارتقاء..',
1300  'upgrade:core' => 'نسخه Elgg شما ارتقاء یافت',
1301  'upgrade:unlock' => 'ارتقاء را فعال ک',
1302  'upgrade:unlock:confirm' => "بانک اطلاعاتی برای یک ارتقاء دیگر قفل شده است. اجرای چندین ارتقا به صورت همزمان خطرناک است. فقط در صورتی که ارتقاء دیگری در حال انجام نیست ادامه دهید. بازکردن قفل بانک اطلاعاتی؟؟",
1303  'upgrade:terminated' => 'Upgrade has been terminated by an event handler',
1304  'upgrade:locked' => "امکان ارتقاء نیست. یک ارتقاء دیگر درحال اجراست. برای حذف قفل ارتقاء از قسمت مدیریت اقدام کنید",
1305  'upgrade:unlock:success' => "قفل ارتقاء با موفقیت برداشته شد",
1306  'upgrade:unable_to_upgrade' => 'امکان ارتقاء نیست',
1307  'upgrade:unable_to_upgrade_info' => 'This installation cannot be upgraded because legacy views
1308 were detected in the Elgg core views directory. These views have been deprecated and need to be
1309 removed for Elgg to function correctly. If you have not made changes to Elgg core, you can
1310 simply delete the views directory and replace it with the one from the latest
1311 package of Elgg downloaded from <a href="https://elgg.org">elgg.org</a>.<br /><br />
1312 
1313 If you need detailed instructions, please visit the <a href="http://learn.elgg.org/en/stable/admin/upgrading.html">
1314 Upgrading Elgg documentation</a>. If you require assistance, please post to the
1315 <a href="https://elgg.org/discussion/all">Community Support Forums</a>.',
1316 
1317  'update:oauth_api:deactivated' => 'واسط OAuth (درگذشته با نام OAuth Lib شناخته میشد) در حین ارتقاء غیرفعال شد. لطفا در صورت نیاز آن را به صورت دستی فعال کنید.',
1318  'upgrade:site_secret_warning:moderate' => "بهتر است که کلید امنیتی سایتتان را دوباره تولید کنید تا امنیت آن بالا رود. در قسمت تنظیمات پیشرفته این کار را انجام دهید",
1319  'upgrade:site_secret_warning:weak' => "شدیدا پیشنهاد می شود که کلید امنیتی سایتتان را دوباره تولید کنید تا امنیت آن بالا رود. در قسمت تنظیمات پیشرفته این کار را انجام دهید",
1320 
1321  'deprecated:function' => '%s() از رده خارج شده و جایگزین آن %s() می باشد.',
1322 
1323  'admin:pending_upgrades' => 'این سایت نیاز به چندین مورد ارتقاء دارد و به توجه سریع شما نیاز دارد',
1324  'admin:view_upgrades' => 'مشاهده ارتقاء های مورد نیاز',
1325  'item:object:elgg_upgrade' => 'ارتقاءهای سایت',
1326  'collection:object:elgg_upgrade' => 'Site upgrades',
1327  'admin:upgrades:none' => 'نسخه شما بروز است',
1328 
1329  'upgrade:item_count' => 'اینجا %s مورد هست که نیاز به ارتقاء دارد',
1330  'upgrade:warning' => 'هشدار: در سایتهای بزرگ این ارتقاء ممکن است زمان زیادی طول بکشد',
1331  'upgrade:success_count' => 'ارتقاء یافت',
1332  'upgrade:error_count' => 'خطاها:',
1333  'upgrade:finished' => 'ارتقاء پایان یافت',
1334  'upgrade:finished_with_errors' => 'ارتقاء پایان یافت و چندین خطا رخ داد. صفحه را رفرش کنید و سعی کنید که دوباره عملیات ارتقاء را انجام دهید. اگر خطا مجددا رخ داد لاگ سرور را برای خطاهای احتمالی بررسی کنید. شما میتوانید در <a href="http://community.elgg.org/groups/profile/179063/elgg-technical-support">گروه پشتیبانی فنی Elgg</a> به دنبال راه حل و راهنمایی برای رفع خطایتان باشید.',
1335  'upgrade:should_be_skipped' => 'No items to upgrade',
1336  'upgrade:count_items' => '%d items to upgrade',
1337 
1338  // Strings specific for the database guid columns reply upgrade
1339  'admin:upgrades:database_guid_columns' => 'چیدن ستون های GUID بانک اطلاعاتی',
1340 
1345  'welcome' => "خوش آمدید",
1346  'welcome:user' => '%s خوش آمدید',
1347 
1352  'email:from' => 'از',
1353  'email:to' => 'به',
1354  'email:subject' => 'موضوع',
1355  'email:body' => 'بدنه',
1356 
1357  'email:settings' => "تنظیمات ایمیل",
1358  'email:address:label' => "آدرس ایمیل",
1359  'email:address:password' => "Password",
1360  'email:address:password:help' => "In order to be able to change your email address you need to provide your current password.",
1361 
1362  'email:save:success' => "آدرس ایمیل جدید ذخیره شد. درخواست تایید ارسال شد",
1363  'email:save:fail' => "آدرس ایمیل جدید ذخیره نشد.",
1364  'email:save:fail:password' => "The password doesn't match your current password, could not change your email address",
1365 
1366  'friend:newfriend:subject' => "%s شما را به عنوان دوست انتخاب کرده است!",
1367  'friend:newfriend:body' => "%s has made you a friend!
1368 
1369 To view their profile, click here:
1370 
1371 %s",
1372 
1373  'email:changepassword:subject' => "کلمه عبور تغییر کرد!",
1374  'email:changepassword:body' => "Hi %s,
1375 
1376 Your password has been changed.",
1377 
1378  'email:resetpassword:subject' => "کلمه عبور بازنشانی شد",
1379  'email:resetpassword:body' => "Hi %s,
1380 
1381 Your password has been reset to: %s",
1382 
1383  'email:changereq:subject' => "درخواست تغییر کلمه عبور",
1384  'email:changereq:body' => "Hi %s,
1385 
1386 Somebody (from the IP address %s) has requested a password change for this account.
1387 
1388 If you requested this, click on the link below. Otherwise ignore this email.
1389 
1390 %s",
1391 
1396  'default_access:settings' => "سطح دسترسی پیش فرض شما",
1397  'default_access:label' => "سطح دسترسی پیش فرض",
1398  'user:default_access:success' => "سطح دسترسی پیش فرض جدید ذخیره شد.",
1399  'user:default_access:failure' => "سطح دسترسی جدید امکان ذخیره شدن ندارد.",
1400 
1405  'comments:count' => "%sدیدگاه",
1406  'item:object:comment' => 'نظر',
1407  'collection:object:comment' => 'Comments',
1408 
1409  'river:object:default:comment' => '%s commented on %s',
1410 
1411  'generic_comments:add' => "دیدگاهی بگذارید",
1412  'generic_comments:edit' => "ویرایش دیدگاه",
1413  'generic_comments:post' => "ارسال دیدگاه",
1414  'generic_comments:text' => "دیدگاه",
1415  'generic_comments:latest' => "آخرین دیدگاهها",
1416  'generic_comment:posted' => "دیدگاه شما با موفقیت ارسال شد",
1417  'generic_comment:updated' => "دیدگاه با موفقیت بروزرسانی شد.",
1418  'entity:delete:object:comment:success' => "The comment was successfully deleted.",
1419  'generic_comment:blank' => "متاسفانه شما باید در دیدگاهتان چیزی بنویسید تا امکان ذخیره شدن داشته باشد.",
1420  'generic_comment:notfound' => "متاسفانه دیدگاه مشخص شده پیدا نشد.",
1421  'generic_comment:notfound_fallback' => "متاسفانه دیدگاه مورد نظر شما پیدا نشد. اما شما به صفحه ای که دیدگاه از آنجا ثبت شده هدایت می شوید.",
1422  'generic_comment:failure' => "در حین ذخیره دیدگاه خطای ناخواسته ای رخ داد.",
1423  'generic_comment:none' => 'هیچ دیدگاهی نیست',
1424  'generic_comment:title' => 'دیدگاههای %s',
1425  'generic_comment:on' => '%s در %s',
1426  'generic_comments:latest:posted' => 'منتشر کرد',
1427 
1428  'generic_comment:notification:owner:subject' => 'You have a new comment!',
1429  'generic_comment:notification:owner:summary' => 'You have a new comment!',
1430  'generic_comment:notification:owner:body' => "You have a new comment on your item \"%s\" from %s. It reads:
1431 
1432 %s
1433 
1434 To reply or view the original item, click here:
1435 %s
1436 
1437 To view %s's profile, click here:
1438 %s",
1439 
1440  'generic_comment:notification:user:subject' => 'A new comment on: %s',
1441  'generic_comment:notification:user:summary' => 'A new comment on: %s',
1442  'generic_comment:notification:user:body' => "A new comment was made on \"%s\" by %s. It reads:
1443 
1444 %s
1445 
1446 To reply or view the original item, click here:
1447 %s
1448 
1449 To view %s's profile, click here:
1450 %s",
1451 
1456  'byline' => 'توسط %s',
1457  'byline:ingroup' => 'در گروه%s',
1458  'entity:default:missingsupport:popup' => 'این مورد به صورت صحیح قابل نمایش نمی باشد. این ممکن است به خاطر این باشد که نیاز به پشتیبانی از پلاگینی هست که دیگر در سیستم نصب نیست.',
1459 
1460  'entity:delete:item' => 'آیتم',
1461  'entity:delete:item_not_found' => 'مورد یافت نشد',
1462  'entity:delete:permission_denied' => 'شما مجوز پاک کردن این مورد را ندارید',
1463  'entity:delete:success' => 'مورد %s حذف شد',
1464  'entity:delete:fail' => 'امکان حذف %s نیست',
1465 
1466  'entity:can_delete:invaliduser' => 'امکان چک تابع canDelete برای کاربر user_guid [%s] نیست. به خاطر اینکه کاربر موجود نیست.',
1467 
1472  'actiongatekeeper:missingfields' => 'قسمت __token یا __ts فرم موجود نیست.',
1473  'actiongatekeeper:tokeninvalid' => "صفحه ای که در حال استفاده آن بودید منقضی شده است.لطفا مجدد تلاش کنید.",
1474  'actiongatekeeper:timeerror' => 'صفحه ایک ه در حال استفاده آن بودید منقضی شده است. لطفا صفحه را رفرش و سعی مجدد کنید.',
1475  'actiongatekeeper:pluginprevents' => 'متاسفانه فرم شما امکان ارسال ندارد. به خاطر یک خطای ناشناخته',
1476  'actiongatekeeper:uploadexceeded' => 'اندازه فایل(های) بارگزاری شده از حد مجاز که توسط مدیر سیستم تنظیم شده است، فراتر است.',
1477  'actiongatekeeper:crosssitelogin' => "متاسفانه امکان ورود از دامین دیگر موجود نیست. لطفا مجدد سعی کنید.",
1478 
1483  'word:blacklist' => 'و،همان، پس از آن، اما، او، او، او را، او را، یکی، نه، نیز، در مورد، در حال حاضر، از این رو، با این حال، هنوز هم، به همین ترتیب، در غیر این صورت، بنابراین، برعکس، به جای، در نتیجه، علاوه بر این، با این حال، به جای آن، در عین حال، بر این اساس، این، به نظر می رسد، چه، که، که، هر کس، هر کس',
1484 
1489  'tag_names:tags' => 'برچسب ها',
1490 
1495  'js:security:token_refresh_failed' => 'امکان اتصال %s نیست. شما ممکن است در ذخیره محتوا به مشکل بخورد.لطفا صفحه را رفرش کنید.',
1496  'js:security:token_refreshed' => 'ارتباط با %s بازیابی شد.',
1497  'js:lightbox:current' => "تصویر %s از %s",
1498 
1502  'elgg:powered' => "نیروگرفته توسط Elgg",
1503 
1508  "aa" => "Afar",
1509  "ab" => "Abkhazian",
1510  "af" => "Afrikaans",
1511  "am" => "Amharic",
1512  "ar" => "Arabic",
1513  "as" => "Assamese",
1514  "ay" => "Aymara",
1515  "az" => "Azerbaijani",
1516  "ba" => "Bashkir",
1517  "be" => "Byelorussian",
1518  "bg" => "Bulgarian",
1519  "bh" => "Bihari",
1520  "bi" => "Bislama",
1521  "bn" => "Bengali; Bangla",
1522  "bo" => "Tibetan",
1523  "br" => "Breton",
1524  "ca" => "Catalan",
1525  "cmn" => "Mandarin Chinese", // ISO 639-3
1526  "co" => "Corsican",
1527  "cs" => "Czech",
1528  "cy" => "Welsh",
1529  "da" => "Danish",
1530  "de" => "German",
1531  "dz" => "Bhutani",
1532  "el" => "Greek",
1533  "en" => "English",
1534  "eo" => "Esperanto",
1535  "es" => "Spanish",
1536  "et" => "Estonian",
1537  "eu" => "Basque",
1538  "eu_es" => "Basque (Spain)",
1539  "fa" => "Persian",
1540  "fi" => "Finnish",
1541  "fj" => "Fiji",
1542  "fo" => "Faeroese",
1543  "fr" => "French",
1544  "fy" => "Frisian",
1545  "ga" => "Irish",
1546  "gd" => "Scots / Gaelic",
1547  "gl" => "Galician",
1548  "gn" => "Guarani",
1549  "gu" => "Gujarati",
1550  "he" => "Hebrew",
1551  "ha" => "Hausa",
1552  "hi" => "Hindi",
1553  "hr" => "Croatian",
1554  "hu" => "Hungarian",
1555  "hy" => "Armenian",
1556  "ia" => "Interlingua",
1557  "id" => "Indonesian",
1558  "ie" => "Interlingue",
1559  "ik" => "Inupiak",
1560  //"in" => "Indonesian ",
1561  "is" => "Icelandic",
1562  "it" => "Italian",
1563  "iu" => "Inuktitut",
1564  "iw" => "Hebrew (obsolete)",
1565  "ja" => "Japanese",
1566  "ji" => "Yiddish (obsolete)",
1567  "jw" => "Javanese",
1568  "ka" => "Georgian",
1569  "kk" => "Kazakh",
1570  "kl" => "Greenlandic",
1571  "km" => "Cambodian",
1572  "kn" => "Kannada",
1573  "ko" => "Korean",
1574  "ks" => "Kashmiri",
1575  "ku" => "Kurdish",
1576  "ky" => "Kirghiz",
1577  "la" => "Latin",
1578  "ln" => "Lingala",
1579  "lo" => "Laothian",
1580  "lt" => "Lithuanian",
1581  "lv" => "Latvian/Lettish",
1582  "mg" => "Malagasy",
1583  "mi" => "Maori",
1584  "mk" => "Macedonian",
1585  "ml" => "Malayalam",
1586  "mn" => "Mongolian",
1587  "mo" => "Moldavian",
1588  "mr" => "Marathi",
1589  "ms" => "Malay",
1590  "mt" => "Maltese",
1591  "my" => "Burmese",
1592  "na" => "Nauru",
1593  "ne" => "Nepali",
1594  "nl" => "Dutch",
1595  "no" => "Norwegian",
1596  "oc" => "Occitan",
1597  "om" => "(Afan) Oromo",
1598  "or" => "Oriya",
1599  "pa" => "Punjabi",
1600  "pl" => "Polish",
1601  "ps" => "Pashto / Pushto",
1602  "pt" => "Portuguese",
1603  "pt_br" => "Portuguese (Brazil)",
1604  "qu" => "Quechua",
1605  "rm" => "Rhaeto-Romance",
1606  "rn" => "Kirundi",
1607  "ro" => "Romanian",
1608  "ro_ro" => "Romanian (Romania)",
1609  "ru" => "Russian",
1610  "rw" => "Kinyarwanda",
1611  "sa" => "Sanskrit",
1612  "sd" => "Sindhi",
1613  "sg" => "Sangro",
1614  "sh" => "Serbo-Croatian",
1615  "si" => "Singhalese",
1616  "sk" => "Slovak",
1617  "sl" => "Slovenian",
1618  "sm" => "Samoan",
1619  "sn" => "Shona",
1620  "so" => "Somali",
1621  "sq" => "Albanian",
1622  "sr" => "Serbian",
1623  "sr_latin" => "Serbian (Latin)",
1624  "ss" => "Siswati",
1625  "st" => "Sesotho",
1626  "su" => "Sundanese",
1627  "sv" => "Swedish",
1628  "sw" => "Swahili",
1629  "ta" => "Tamil",
1630  "te" => "Tegulu",
1631  "tg" => "Tajik",
1632  "th" => "Thai",
1633  "ti" => "Tigrinya",
1634  "tk" => "Turkmen",
1635  "tl" => "Tagalog",
1636  "tn" => "Setswana",
1637  "to" => "Tonga",
1638  "tr" => "Turkish",
1639  "ts" => "Tsonga",
1640  "tt" => "Tatar",
1641  "tw" => "Twi",
1642  "ug" => "Uigur",
1643  "uk" => "Ukrainian",
1644  "ur" => "Urdu",
1645  "uz" => "Uzbek",
1646  "vi" => "Vietnamese",
1647  "vo" => "Volapuk",
1648  "wo" => "Wolof",
1649  "xh" => "Xhosa",
1650  //"y" => "Yiddish",
1651  "yi" => "Yiddish",
1652  "yo" => "Yoruba",
1653  "za" => "Zuang",
1654  "zh" => "Chinese",
1655  "zh_hans" => "Chinese Simplified",
1656  "zu" => "Zulu",
1657 
1658  "field:required" => 'الزامی',
1659 
1660  "core:upgrade:2017080900:title" => "Alter database encoding for multi-byte support",
1661  "core:upgrade:2017080900:description" => "Alters database and table encoding to utf8mb4, in order to support multi-byte characters such as emoji",
1662 
1663  "core:upgrade:2017080950:title" => "Update default security parameters",
1664  "core:upgrade:2017080950:description" => "Installed Elgg version introduces additional security parameters. It is recommended that your run this upgrade to configure the defaults. You can later update these parameters in your site settings.",
1665 
1666  "core:upgrade:2017121200:title" => "Create friends access collections",
1667  "core:upgrade:2017121200:description" => "Migrates the friends access collection to an actual access collection",
1668 
1669  "core:upgrade:2018041800:title" => "Activate new plugins",
1670  "core:upgrade:2018041800:description" => "Certain core features have been extracted into plugins. This upgrade activates these plugins to maintain compatibility with third-party plugins that maybe dependant on these features",
1671 
1672  "core:upgrade:2018041801:title" => "Delete old plugin entities",
1673  "core:upgrade:2018041801:description" => "Deletes entities associated with plugins removed in Elgg 3.0",
1674 
1675  "core:upgrade:2018061401:title" => "Migrate cron log entries",
1676  "core:upgrade:2018061401:description" => "Migrate the cron log entries in the database to the new location.",
1677 );