Elgg  Version 3.0
pl.php
Go to the documentation of this file.
1 <?php
2 
3 return array(
8  'item:site:site' => 'Site',
9  'collection:site:site' => 'Sites',
10  'index:content' => '<p>Welcome to your Elgg site.</p><p><strong>Tip:</strong> Many sites use the <code>activity</code> plugin to place a site activity stream on this page.</p>',
11 
16  'login' => "Zaloguj",
17  'loginok' => "Zostałeś zalogowany.",
18  'loginerror' => "Nie można się zalogować. Upewnij się, że wprowadzone dane są prawidłowe i spróbuj ponownie ",
19  'login:empty' => "Wymagana jest nazwa użytkownika lub adres e-mail.",
20  'login:baduser' => "Nie można było wczytać konta użytkownika.",
21  'auth:nopams' => "Błąd wewnętrzny. Brak zainstalowanej metody uwierzytelniania użytkowników.",
22 
23  'logout' => "Wyloguj",
24  'logoutok' => "Zostałeś wylogowany.",
25  'logouterror' => "Nie można się wylogować, spróbuj ponownie.",
26  'session_expired' => "Twoja sesja się przedawniła. Odśwież stroną aby zalogować się ponownie.",
27  'session_changed_user' => "You have been logged in as another user. You should <a href='javascript:location.reload(true)'>reload</a> the page.",
28 
29  'loggedinrequired' => "Strona dostępna tylko dla zalogowanych.",
30  'loggedoutrequired' => "You must be logged out to view the requested page.",
31  'adminrequired' => "Strona dostępna tylko dla administratorów.",
32  'membershiprequired' => "Strona dostępna tylko dla członków grupy.",
33  'limited_access' => "Nie masz uprawnień do wyświetlania wskazanej strony.",
34  'invalid_request_signature' => "The URL of the page you are trying to access is invalid or has expired",
35 
40  'exception:title' => "Błąd krytyczny.",
41  'exception:contact_admin' => 'Wystąpił nieodwracalny błąd. Skontaktuj się z administratorem, podając następującą informację:',
42 
43  'actionundefined' => "Żądana akcja (%s) nie została zdefiniowana w systemie.",
44  'actionnotfound' => "Nie odnaleziono pliku akcji %s.",
45  'actionloggedout' => "Przepraszamy, nie możesz wykonać tej akcji będąc wylogowany.",
46  'actionunauthorized' => 'Nie masz uprawnień do wykonania tej akcji.',
47 
48  'ajax:error' => 'Unexpected error while performing an AJAX call. Maybe the connection to the server is lost.',
49  'ajax:not_is_xhr' => 'You cannot access AJAX views directly',
50 
51  'PluginException:MisconfiguredPlugin' => "%s (guid: %s) to źle skonfigurowany plugin i został wyłączony. Proszę sprawdzić możliwe przyczyny na wiki (http://docs.elgg.org/wiki/).",
52  'PluginException:CannotStart' => '%s (guid: %s) nie mógł wystartować i został wyłączony. Przyczyna: %s',
53  'PluginException:InvalidID' => "%s jest niepoprawnym identyfikatorem rozszerzenia.",
54  'PluginException:InvalidPath' => "%s jest niepoprawną ścieżką rozszerzenia.",
55  'PluginException:InvalidManifest' => 'Niepoprawny plik manifestu w rozszerzeniu %s',
56  'PluginException:InvalidPlugin' => '%s nie jest poprawnym rozszerzeniem.',
57  'PluginException:InvalidPlugin:Details' => '%s nie jest poprawnym rozszerzeniem: %s',
58  'PluginException:NullInstantiated' => 'Nie można było utworzyć instancji ElggPlugin. Musisz przekazać GUID, identyfikator rozszerzenia lub pełną ścieżkę.',
59  'ElggPlugin:MissingID' => 'Brak identyfikatora rozszerzenia (guid %s)',
60  'ElggPlugin:NoPluginPackagePackage' => 'Brak ElggPluginPackage dla identyfikatora %s (guid %s)',
61  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:MissingFile' => 'Nie znaleziono wymaganego pliku "%s".',
62  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:InvalidId' => 'Katalog tego rozszerzenia musi mieć zmienioną nazwę na "%s" aby być zgodny z ID ustawionym w manifeście.',
63  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:InvalidDependency' => 'Ten manifest zawiera niepoprawny rodzaj zależności "%s".',
64  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:InvalidProvides' => 'Ten manifest zawiera niepoprawny typ zależności "provides" "%s".',
65  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:CircularDep' => 'Wykryto niepoprawną %s zależność "%s" w rozszerzeniu %s. Rozszerzenie nie może konfliktować ze sobą lub wymagać zależności, którą sam zapewnia.',
66  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:ConflictsWithPlugin' => 'Conflicts with plugin: %s',
67  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:UnreadableConfig' => 'Plugin file "elgg-plugin.php" file is present but unreadable.',
68  'ElggPlugin:Error' => 'Plugin error',
69  'ElggPlugin:Error:ID' => 'Error in plugin "%s"',
70  'ElggPlugin:Error:Path' => 'Error in plugin path "%s"',
71  'ElggPlugin:Error:Unknown' => 'Undefined plugin error',
72  'ElggPlugin:Exception:CannotIncludeFile' => 'Nie można wczytać %s dla rozszerzenia %s (guid: %s) w %s.',
73  'ElggPlugin:Exception:IncludeFileThrew' => 'Threw exception including %s for plugin %s (guid: %s) at %s.',
74  'ElggPlugin:Exception:CannotRegisterViews' => 'Nie można otworzyć katalogu widoków rozszerzenia %s (guid: %s) w %s.',
75  'ElggPlugin:Exception:NoID' => 'Brak identyfikatora rozszerzenia guid %s!',
76  'ElggPlugin:Exception:InvalidPackage' => 'Package cannot be loaded',
77  'ElggPlugin:Exception:InvalidManifest' => 'Plugin manifest is missing or invalid',
78  'PluginException:NoPluginName' => "Nie można znaleźć nazwy rozszerzenia.",
79  'PluginException:ParserError' => 'Błąd w trakcie parsowania manifestu dla wersji API %s w rozszerzeniu %s.',
80  'PluginException:NoAvailableParser' => 'Nie znaleziono parsera dla wersji API manifestu %s w rozszerzeniu %s.',
81  'PluginException:ParserErrorMissingRequiredAttribute' => "Brak wymaganego atrybutu '%s' w manifeście rozszerzenia %s.",
82  'ElggPlugin:InvalidAndDeactivated' => '%s jest niepoprawnym rozszerzeniem i został wyłączony.',
83  'ElggPlugin:activate:BadConfigFormat' => 'Plugin file "elgg-plugin.php" did not return a serializable array.',
84  'ElggPlugin:activate:ConfigSentOutput' => 'Plugin file "elgg-plugin.php" sent output.',
85 
86  'ElggPlugin:Dependencies:Requires' => 'Wymaga',
87  'ElggPlugin:Dependencies:Suggests' => 'Sugeruje',
88  'ElggPlugin:Dependencies:Conflicts' => 'Konfliktuje',
89  'ElggPlugin:Dependencies:Conflicted' => 'Skonfliktowany',
90  'ElggPlugin:Dependencies:Provides' => 'Zapewnia',
91  'ElggPlugin:Dependencies:Priority' => 'Priorytet',
92 
93  'ElggPlugin:Dependencies:Elgg' => 'Wersja Elgg',
94  'ElggPlugin:Dependencies:PhpVersion' => 'Wersja PHP',
95  'ElggPlugin:Dependencies:PhpExtension' => 'Rozszerzenie PHP: %s',
96  'ElggPlugin:Dependencies:PhpIni' => 'Ustawienie INI dla PHP: %s',
97  'ElggPlugin:Dependencies:Plugin' => 'Rozszerzenie: %s',
98  'ElggPlugin:Dependencies:Priority:After' => 'Poniżej %s',
99  'ElggPlugin:Dependencies:Priority:Before' => 'Powyżej %s',
100  'ElggPlugin:Dependencies:Priority:Uninstalled' => '%s jest niezainstalowany',
101  'ElggPlugin:Dependencies:Suggests:Unsatisfied' => 'Brak',
102 
103  'ElggPlugin:Dependencies:ActiveDependent' => 'Inne rozszerzenia korzystają z %s jako zależności. Aby go wyłączyć, musisz najpierw wyłączyć następujące rozszerzenia: %s',
104 
105  'ElggMenuBuilder:Trees:NoParents' => 'Menu items found without parents to link them to',
106  'ElggMenuBuilder:Trees:OrphanedChild' => 'Menu item [%s] found with a missing parent[%s]',
107  'ElggMenuBuilder:Trees:DuplicateChild' => 'Duplicate registration found for menu item [%s]',
108 
109  'RegistrationException:EmptyPassword' => 'Hasło nie może być puste',
110  'RegistrationException:PasswordMismatch' => 'Hasła muszą być jednakowe',
111  'LoginException:BannedUser' => 'Zostałeś zbanowany na tej stronie i nie możesz się logować',
112  'LoginException:UsernameFailure' => 'Nie można się zalogować. Sprawdź nazwę użytkownika/e-mail oraz hasło.',
113  'LoginException:PasswordFailure' => 'Nie można się zalogować. Sprawdź nazwę użytkownika/e-mail oraz hasło.',
114  'LoginException:AccountLocked' => 'Twoje konto zostało zablokowane z powodu zbyt wielu nieudanych prób logowania.',
115  'LoginException:ChangePasswordFailure' => 'Nie powiodła się weryfikacja obecnego hasła.',
116  'LoginException:Unknown' => 'Nie można się zalogować z powodu nieznanego błędu.',
117 
118  'UserFetchFailureException' => 'Cannot check permission for user_guid [%s] as the user does not exist.',
119 
120  'PageNotFoundException' => 'The page you are trying to view does not exist or you do not have permissions to view it',
121  'EntityNotFoundException' => 'The content you were trying to access has been removed or you do not have permissions to access it.',
122  'EntityPermissionsException' => 'You do not have sufficient permissions for this action.',
123  'GatekeeperException' => 'You do not have permissions to view the page you are trying to access',
124  'BadRequestException' => 'Bad request',
125  'ValidationException' => 'Submitted data did not meet the requirements, please check your input.',
126  'LogicException:InterfaceNotImplemented' => '%s must implement %s',
127 
128  'deprecatedfunction' => 'Uwaga: Ten kod używa zdeprecjonowanej funkcji \'%s\' i nie jest kompatybilny z tą wersją Elgg.',
129 
130  'pageownerunavailable' => 'Uwaga: Właściciel strony %d jest niedostępny!',
131  'viewfailure' => 'Wystąpił wewnętrzny błąd w widoku %s',
132  'view:missing_param' => "Nie znaleziono wymaganego parametru '%s' w widoku %s",
133  'changebookmark' => 'Proszę zaktualizować swoją zakładkę dla tej strony',
134  'noaccess' => 'Treść, którą usiłujesz wyświetlić, została usunięta lub nie masz uprawnień do jej przeglądania.',
135  'error:missing_data' => 'Zabrakło pewnych danych w twoim zapytaniu',
136  'save:fail' => 'Zapis danych nie powiódł się',
137  'save:success' => 'Twoje dane zostały zapisane',
138 
139  'forward:error' => 'Sorry. An error occurred while redirecting to you to another site.',
140 
141  'error:default:title' => 'Ojoj...',
142  'error:default:content' => 'Kurza twarz... coś poszło nie tak',
143  'error:400:title' => 'Bad request',
144  'error:400:content' => 'Sorry. The request is invalid or incomplete.',
145  'error:403:title' => 'Forbidden',
146  'error:403:content' => 'Sorry. You are not allowed to access the requested page.',
147  'error:404:title' => 'Nie znaleziono strony',
148  'error:404:content' => 'Przepraszamy. Nie można znaleźć wskazanej strony.',
149 
150  'upload:error:ini_size' => 'Plik, który usiłujesz wgrać, jest za duży.',
151  'upload:error:form_size' => 'Plik, który usiłujesz wgrać, jest za duży.',
152  'upload:error:partial' => 'Wgrywanie pliku nie zostało ukończone.',
153  'upload:error:no_file' => 'Nie wybrano pliku.',
154  'upload:error:no_tmp_dir' => 'Nie można było zapisać wgranego pliku.',
155  'upload:error:cant_write' => 'Nie można było zapisać wgranego pliku.',
156  'upload:error:extension' => 'Nie można było zapisać wgranego pliku.',
157  'upload:error:unknown' => 'Wgrywanie pliku nie powiodło się.',
158 
162  'table_columns:fromView:admin' => 'Admin',
163  'table_columns:fromView:banned' => 'Banned',
164  'table_columns:fromView:container' => 'Container',
165  'table_columns:fromView:excerpt' => 'Description',
166  'table_columns:fromView:link' => 'Name/Title',
167  'table_columns:fromView:icon' => 'Icon',
168  'table_columns:fromView:item' => 'Item',
169  'table_columns:fromView:language' => 'Language',
170  'table_columns:fromView:owner' => 'Owner',
171  'table_columns:fromView:time_created' => 'Time Created',
172  'table_columns:fromView:time_updated' => 'Time Updated',
173  'table_columns:fromView:user' => 'User',
174 
175  'table_columns:fromProperty:description' => 'Description',
176  'table_columns:fromProperty:email' => 'Email',
177  'table_columns:fromProperty:name' => 'Name',
178  'table_columns:fromProperty:type' => 'Type',
179  'table_columns:fromProperty:username' => 'Username',
180 
181  'table_columns:fromMethod:getSubtype' => 'Subtype',
182  'table_columns:fromMethod:getDisplayName' => 'Name/Title',
183  'table_columns:fromMethod:getMimeType' => 'MIME Type',
184  'table_columns:fromMethod:getSimpleType' => 'Type',
185 
190  'name' => "Wyświetlana nazwa",
191  'email' => "Adres e-mail",
192  'username' => "Użytkownik",
193  'loginusername' => "Nazwa użytkownika lub e-mail",
194  'password' => "Hasło",
195  'passwordagain' => "Hasło (potwierdź)",
196  'admin_option' => "Przydzielić temu użytkownikowi funkcje administratora?",
197  'autogen_password_option' => "Automatically generate a secure password?",
198 
203  'access:label:private' => "Private",
204  'access:label:logged_in' => "Logged in users",
205  'access:label:public' => "Public",
206  'access:label:logged_out' => "Logged out users",
207  'access:label:friends' => "Friends",
208  'access' => "Dostęp",
209  'access:overridenotice' => "Uwaga: Ze względu na politykę grup, ten element będzie dostępny wyłącznie dla członków grupy.",
210  'access:limited:label' => "Ograniczony",
211  'access:help' => "Poziom dostępu",
212  'access:read' => "Uprawnienia odczytu",
213  'access:write' => "Uprawnienia zapisu",
214  'access:admin_only' => "Tylko administratorzy",
215  'access:missing_name' => "Missing access level name",
216  'access:comments:change' => "This discussion is currently visible to a limited audience. Be thoughtful about who you share it with.",
217 
222  'dashboard' => "Tablica",
223  'dashboard:nowidgets' => "Twoja tablica pozwala ci śledzić tą aktywność i treści na stronie, które są istotne dla ciebie.",
224 
225  'widgets:add' => 'Dodaj gadżety',
226  'widgets:add:description' => "Kliknij na dowolnym przycisku poniżej, aby dodać gadżet do tej strony.",
227  'widgets:position:fixed' => '(Stała pozycja na stronie)',
228  'widget:unavailable' => 'Już dodałeś ten gadżet.',
229  'widget:numbertodisplay' => 'Ilość elementów do wyświetlenia',
230 
231  'widget:delete' => 'Usuń %s',
232  'widget:edit' => 'Personalizuj ten gadżet',
233 
234  'widgets' => "Gadżety",
235  'widget' => "Gadżet",
236  'item:object:widget' => "Gadżety",
237  'collection:object:widget' => 'Widgets',
238  'widgets:save:success' => "Gadżet został zapisany pomyślnie.",
239  'widgets:save:failure' => "Nie można było zapisać gadżetu.",
240  'widgets:add:success' => "Gadżet dodany pomyślnie.",
241  'widgets:add:failure' => "Nie mogliśmy dodać tego gadżetu.",
242  'widgets:move:failure' => "Nie mogliśmy zapisać nowej pozycji gadżetu.",
243  'widgets:remove:failure' => "Nie powiodło się usunięcie gadżetu",
244  'widgets:not_configured' => "This widget is not yet configured",
245 
250  'group' => "Grupa",
251  'item:group' => "Grupy",
252  'collection:group' => 'Groups',
253  'item:group:group' => "Group",
254  'collection:group:group' => 'Groups',
255  'groups:tool_gatekeeper' => "The requested functionality is currently not enabled in this group",
256 
261  'user' => "Użytkownik",
262  'item:user' => "Użytkownicy",
263  'collection:user' => 'Users',
264  'item:user:user' => 'User',
265  'collection:user:user' => 'Users',
266 
267  'friends' => "Znajomi",
268  'collection:friends' => 'Friends\' %s',
269 
270  'avatar' => 'Awatar',
271  'avatar:noaccess' => "Nie masz uprawnień aby edytować awatar tego użytkownika",
272  'avatar:create' => 'Utwórz swój awatar',
273  'avatar:edit' => 'Edytuj awatar',
274  'avatar:upload' => 'Wgraj nowy awatar',
275  'avatar:current' => 'Obecny awatar',
276  'avatar:remove' => 'Usuń obecny awatar i ustaw domyślną ikonę',
277  'avatar:crop:title' => 'Narzędzie do przycinania awatara',
278  'avatar:upload:instructions' => "Twój awatar jest wyświetlany wszędzie na stronie. Możesz go zmieniać tak często jak masz na to ochotę. (Akceptowane formaty plików: GIF, JPG lub PNG)",
279  'avatar:create:instructions' => 'Kliknij i przeciągnij kwadrat poniżej aby zaznaczyć obszar przycięcia awatara. Podgląd pokaże się po prawej. Gdy będziesz usatysfakcjonowany wyglądem, kliknij \'Utwórz awatar\'. Przycięta wersja będzie używana wszędzie na stronie jako twój awatar.',
280  'avatar:upload:success' => 'Pomyślnie wgrano awatar',
281  'avatar:upload:fail' => 'Nie powiodło się wgrywanie awatara',
282  'avatar:resize:fail' => 'Nie powiodło się przeskalowywanie awatara',
283  'avatar:crop:success' => 'Pomyślnie przycięto awatar',
284  'avatar:crop:fail' => 'Nie powiodło się przycinanie awatara',
285  'avatar:remove:success' => 'Usunięto awatar',
286  'avatar:remove:fail' => 'Nie powiodło się usuwanie awatara',
287 
288  'action:user:validate:already' => "%s was already validated",
289  'action:user:validate:success' => "%s has been validated",
290  'action:user:validate:error' => "An error occurred while validating %s",
291 
295  'feed:rss' => 'Subskrybuj',
296  'feed:rss:title' => 'RSS feed for this page',
300  'link:view' => 'pokaż link',
301  'link:view:all' => 'Wyświetl wszystkie',
302 
303 
307  'river' => "Aktywność",
308  'river:user:friend' => "%s is now a friend with %s",
309  'river:update:user:avatar' => '%s ma nowy awatar',
310  'river:noaccess' => 'Nie masz uprawnień do wyświetlania tego elementu.',
311  'river:posted:generic' => '%s napisał',
312  'riveritem:single:user' => 'jakiś użytkownik',
313  'riveritem:plural:user' => 'jacyś użytkownicy',
314  'river:ingroup' => 'w grupie %s',
315  'river:none' => 'Brak aktywności',
316  'river:update' => 'Aktualizuj dla %s',
317  'river:delete' => 'Usuń ten wpis aktywności',
318  'river:delete:success' => 'Wpis aktywności został skasowany',
319  'river:delete:fail' => 'Nie powiodło się usunięcie wpisu aktywności',
320  'river:delete:lack_permission' => 'You lack permission to delete this activity item',
321  'river:can_delete:invaliduser' => 'Cannot check canDelete for user_guid [%s] as the user does not exist.',
322  'river:subject:invalid_subject' => 'Niepoprawny użytkownik',
323  'activity:owner' => 'Przeglądaj aktywność',
324 
325 
326 
330  'notifications:usersettings' => "Ustawienia powiadomień",
331  'notification:method:email' => 'E-mail',
332 
333  'notifications:usersettings:save:ok' => "Twoje ustawienia zostały pomyślnie zapisane.",
334  'notifications:usersettings:save:fail' => "Wystąpił problem podczas zapisywania twoich ustawień.",
335 
336  'notification:subject' => 'Powiadomienia o %s',
337  'notification:body' => 'Zobacz nowy element tutaj %s',
338 
343  'search' => "Szukaj",
344  'searchtitle' => "Szukaj: %s",
345  'users:searchtitle' => "Szukano: %s",
346  'groups:searchtitle' => "Wyszukiwanie grup: %s",
347  'advancedsearchtitle' => "%s z pasujących wyników %s",
348  'notfound' => "Nie znaleziono nic.",
349  'next' => "Dalej",
350  'previous' => "Wstecz",
351 
352  'viewtype:change' => "Wybierz typ wyświetlania wyników",
353  'viewtype:list' => "Wyświetl listę",
354  'viewtype:gallery' => "Galeria",
355 
356  'tag:search:startblurb' => "Pozycje pasujące do tagów '%s':",
357 
358  'user:search:startblurb' => "Użytkownicy '%s':",
359  'user:search:finishblurb' => "Zobacz więcej, kliknij tutaj.",
360 
361  'group:search:startblurb' => "Grupy pasujące do '%s':",
362  'group:search:finishblurb' => "Zobacz więcej, kliknij tutaj.",
363  'search:go' => 'Idź',
364  'userpicker:only_friends' => 'Tylko znajomi',
365 
370  'account' => "Konto",
371  'settings' => "Ustawienia",
372  'tools' => "Narzędzia",
373  'settings:edit' => 'Edytuj ustawienia',
374 
375  'register' => "Rejestracja",
376  'registerok' => "Rejestracja przebiegła pomyślnie dla %s. Aby aktywować swoje konto, proszę potwierdzić swój adres e-mail poprzez kliknięcie na wysłany link.",
377  'registerbad' => "Wystąpił bład w czasie rejestracji. Nazwa użytkownika już istnieje, hasła są za krótkie, lub nazwa użytkownika albo hasło jest za krótki.",
378  'registerdisabled' => "Rejestracja została wyłączona przez administratora.",
379  'register:fields' => 'Wszystkie pola są wymagane',
380 
381  'registration:noname' => 'Display name is required.',
382  'registration:notemail' => 'Podany adres e-mail wydaje się nieprawidłowy.',
383  'registration:userexists' => 'Ta nazwa użytkownika już istnieje',
384  'registration:usernametooshort' => 'Nazwa użytkownika musi mieć co najmniej 4 znaki.',
385  'registration:usernametoolong' => 'Nazwa użytkownika jest zbyt długa. Możesz użyć maksymalnie %u znaków.',
386  'registration:passwordtooshort' => 'Hasło musi mieć co najmniej 6 znaków.',
387  'registration:dupeemail' => 'Ten adres e-mail jest już w naszej bazie.',
388  'registration:invalidchars' => 'Twoja nazwa zawiera niedozwolone znaki.',
389  'registration:emailnotvalid' => 'Adres e-mail który podałeś jest niepoprawny dla systemu,',
390  'registration:passwordnotvalid' => 'Twoje hasło które podałeś jest niepoprawne dla systemu.',
391  'registration:usernamenotvalid' => 'Użytkownik którego nazwę podałeś jest niepoprawny dla systemu.',
392 
393  'adduser' => "Dodaj użytkownika",
394  'adduser:ok' => "Nowy użytkownik dodany pomyślnie.",
395  'adduser:bad' => "Nowy użytkownik nie został utworzony.",
396 
397  'user:set:name' => "Ustawienia nazwy konta",
398  'user:name:label' => "Twoje imię",
399  'user:name:success' => "Twoje imię zmieniono pomyślnie.",
400  'user:name:fail' => "Nie można zmienić imienia.",
401  'user:username:success' => "Successfully changed username on the system.",
402  'user:username:fail' => "Could not change username on the system.",
403 
404  'user:set:password' => "Hasło konta",
405  'user:current_password:label' => 'Aktualne hasło',
406  'user:password:label' => "Twoje nowe hasło",
407  'user:password2:label' => "Twoje nowe hasło ponownie",
408  'user:password:success' => "Zmiana hasła",
409  'user:password:fail' => "Nie można zmienić twojego hasła.",
410  'user:password:fail:notsame' => "Hasła nie są takie same!",
411  'user:password:fail:tooshort' => "Hasło jest za krótkie!",
412  'user:password:fail:incorrect_current_password' => 'Wprowadzono niepoprawne aktualne hasło.',
413  'user:changepassword:unknown_user' => 'Niepoprawny użytkownik.',
414  'user:changepassword:change_password_confirm' => 'Twoje hasło zostanie zmienione.',
415 
416  'user:set:language' => "Ustawienia języka",
417  'user:language:label' => "Twój język",
418  'user:language:success' => "Ustawienia twojego języka zostały pomyśłnie aktualizowane.",
419  'user:language:fail' => "Twój język nie został zapisany.",
420 
421  'user:username:notfound' => 'Użytkownik %s nie znaleziony.',
422  'user:username:help' => 'Please be aware that changing a username will change all dynamic user related links',
423 
424  'user:password:lost' => 'Zapomniane hasło',
425  'user:password:hash_missing' => 'Regretfully, we must ask you to reset your password. We have improved the security of passwords on the site, but were unable to migrate all accounts in the process.',
426  'user:password:changereq:success' => 'Nowe hasło wygenerowano pomyślnie, wysłano e-mail.',
427  'user:password:changereq:fail' => 'Nie można wygenerowaćnowego hasła.',
428 
429  'user:password:text' => 'Aby wygenerować nowe hasło wpisz poniżej swoją nazwę użytkownika. Otrzymasz e-mail z linkiem weryfikacyjnym, po kliknięciu nowe hasło zostanie wysłane.',
430 
431  'user:persistent' => 'Zapamiętaj mnie',
432 
433  'walled_garden:home' => 'Home',
434 
438  'menu:page:header:administer' => 'Administracja',
439  'menu:page:header:configure' => 'Konfiguracja',
440  'menu:page:header:develop' => 'Develop',
441  'menu:page:header:information' => 'Information',
442  'menu:page:header:default' => 'Inne',
443 
444  'admin:view_site' => 'Wyświetl stronę',
445  'admin:loggedin' => 'Zalogowany jako %s',
446  'admin:menu' => 'Menu',
447 
448  'admin:configuration:success' => "Twoje ustawienia zostały zapisane.",
449  'admin:configuration:fail' => "Twoje ustawienie nie zostały zapisane.",
450  'admin:configuration:dataroot:relative_path' => 'Nie można ustawić "%s" jako dataroot, ponieważ nie jest to ścieżka bezwzględna.',
451  'admin:configuration:default_limit' => 'The number of items per page must be at least 1.',
452 
453  'admin:unknown_section' => 'Niepoprawna sekcja panelu administracyjnego.',
454 
455  'admin' => "Administracja",
456  'admin:header:release' => "Elgg release: %s",
457  'admin:description' => "Panel administratora umożliwia kontrolę wszystkich aspektów tego systemu, od zarządzania użytkownikiem, do konfiguracji rozszerzeń. Wybierz opcję poniżej, aby rozpocząć.",
458 
459  'admin:performance' => 'Performance',
460  'admin:performance:label:generic' => 'Generic',
461  'admin:performance:generic:description' => 'Below is a list of performance suggestions / values which could help in tuning your website',
462  'admin:performance:simplecache' => 'Simplecache',
463  'admin:performance:simplecache:settings:warning' => "It's recommended you configure the simplecache setting in the settings.php.
464 Configuring simplecache in the settings.php file improves caching performance.
465 It allows Elgg to skip connecting to the database when serving cached JavaScript and CSS files",
466  'admin:performance:systemcache' => 'Systemcache',
467  'admin:performance:apache:mod_cache' => 'Apache mod_cache',
468  'admin:performance:apache:mod_cache:warning' => 'The mod_cache module provides HTTP-aware caching schemes. This means that the files will be cached according
469 to an instruction specifying how long a page can be considered "fresh".',
470  'admin:performance:php:open_basedir' => 'PHP open_basedir',
471  'admin:performance:php:open_basedir:not_configured' => 'No limitations have been set',
472  'admin:performance:php:open_basedir:warning' => 'A small amount of open_basedir limitations are in effect, this could impact performance.',
473  'admin:performance:php:open_basedir:error' => 'A large amount of open_basedir limitations are in effect, this will probably impact performance.',
474  'admin:performance:php:open_basedir:generic' => 'With open_basedir every file access will be checked against the list of limitations. Since Elgg has a lot of
475 file access this will negatively impact performance. Also PHPs opcache can no longer cache file paths in memory and has to resolve this upon every access.',
476 
477  'admin:statistics' => 'Statystyki',
478  'admin:server' => 'Server',
479  'admin:cron' => 'Cron',
480  'admin:cron:record' => 'Najnowsze zadania cron',
481  'admin:cron:period' => 'Okres cron\'a',
482  'admin:cron:friendly' => 'Ostatnio ukończone',
483  'admin:cron:date' => 'Data i czas',
484  'admin:cron:msg' => 'Message',
485  'admin:cron:started' => 'Cron jobs for "%s" started at %s',
486  'admin:cron:started:actual' => 'Cron interval "%s" started processing at %s',
487  'admin:cron:complete' => 'Cron jobs for "%s" completed at %s',
488 
489  'admin:appearance' => 'Wygląd',
490  'admin:administer_utilities' => 'Narzędzia',
491  'admin:develop_utilities' => 'Narzędzia',
492  'admin:configure_utilities' => 'Narzędzia',
493  'admin:configure_utilities:robots' => 'Robots.txt',
494 
495  'admin:users' => "Użytkownicy",
496  'admin:users:online' => 'Obecnie on-line',
497  'admin:users:newest' => 'Najnowsi',
498  'admin:users:admins' => 'Administratorzy',
499  'admin:users:searchuser' => 'Search user to make them admin',
500  'admin:users:existingadmins' => 'List of existing admins',
501  'admin:users:add' => 'Dodaj nowego użytkownika',
502  'admin:users:description' => "Ten panel umożliwia kontrolę ustawień użytkowników na twojej stronie. Wybierz opcję poniżej, aby rozpocząć.",
503  'admin:users:adduser:label' => "Kliknij tutaj aby dodać nowego użytkownika...",
504  'admin:users:opt:linktext' => "Konfiguracja użytkowników...",
505  'admin:users:opt:description' => "Konfiguracja użytkowników i informacji o koncie.",
506  'admin:users:find' => 'Szukaj',
507  'admin:users:unvalidated' => 'Unvalidated',
508  'admin:users:unvalidated:no_results' => 'No unvalidated users.',
509  'admin:users:unvalidated:registered' => 'Registered: %s',
510  'admin:users:unvalidated:change_email' => 'Change e-mail address',
511  'admin:users:unvalidated:change_email:user' => 'Change e-mail address for: %s',
512 
513  'admin:configure_utilities:maintenance' => 'Maintenance mode',
514  'admin:upgrades' => 'Aktualizacje',
515  'admin:upgrades:finished' => 'Completed',
516  'admin:upgrades:db' => 'Database upgrades',
517  'admin:upgrades:db:name' => 'Upgrade name',
518  'admin:upgrades:db:start_time' => 'Start time',
519  'admin:upgrades:db:end_time' => 'End time',
520  'admin:upgrades:db:duration' => 'Duration',
521  'admin:upgrades:menu:pending' => 'Pending upgrades',
522  'admin:upgrades:menu:completed' => 'Completed upgrades',
523  'admin:upgrades:menu:db' => 'Database upgrades',
524  'admin:upgrades:menu:run_single' => 'Run this upgrade',
525  'admin:upgrades:run' => 'Run upgrades now',
526  'admin:upgrades:error:invalid_upgrade' => 'Entity %s does not exist or not a valid instance of ElggUpgrade',
527  'admin:upgrades:error:invalid_batch' => 'Batch runner for the upgrade %s (%s) could not be instantiated',
528  'admin:upgrades:completed' => 'Upgrade "%s" completed at %s',
529  'admin:upgrades:completed:errors' => 'Upgrade "%s" completed at %s but encountered %s errors',
530  'admin:upgrades:failed' => 'Upgrade "%s" failed',
531  'admin:action:upgrade:reset:success' => 'Upgrade "%s" was reset',
532 
533  'admin:settings' => 'Ustawienia',
534  'admin:settings:basic' => 'Ustawienia podstawowe',
535  'admin:settings:advanced' => 'Ustawienia zaawansowane',
536  'admin:settings:users' => 'Users',
537  'admin:site_settings' => "Site Settings",
538  'admin:site:description' => "Ten panel umożliwia globalne ustawienia witryny. Wybierz opcję poniżej, aby rozpocząć.",
539  'admin:site:opt:linktext' => "Konfiguracja strony...",
540  'admin:settings:in_settings_file' => 'Opcja jest skonfigurowana w pliku settings.php',
541 
542  'site_secret:current_strength' => 'Siła klucza',
543  'site_secret:strength:weak' => "Słaby",
544  'site_secret:strength_msg:weak' => "Zdecydowanie zalecamy ponowne utworzenie sekretnego klucza strony.",
545  'site_secret:strength:moderate' => "Umiarkowany",
546  'site_secret:strength_msg:moderate' => "Zalecamy ponowne utworzenie sekretnego klucza strony w celu poprawy bezpieczeństwa strony.",
547  'site_secret:strength:strong' => "Silny",
548  'site_secret:strength_msg:strong' => "Twój sekretny klucz strony jest odpowiednio bezpieczny. Nie ma potrzeby tworzenia nowego.",
549 
550  'admin:dashboard' => 'Tablica',
551  'admin:widget:online_users' => 'Użytkownicy on-line',
552  'admin:widget:online_users:help' => 'Wyświetla listę użytkowników przepywających obecnie na stronie',
553  'admin:widget:new_users' => 'Nowi użytkownicy',
554  'admin:widget:new_users:help' => 'Wyświetla listę najnowszych użytkowników',
555  'admin:widget:banned_users' => 'Zbanowani użytkownicy',
556  'admin:widget:banned_users:help' => 'Wyświetla zbanowanych użytkowników',
557  'admin:widget:content_stats' => 'Statystyki treści',
558  'admin:widget:content_stats:help' => 'Śledź treści tworzone przez twoich użytkowników',
559  'admin:widget:cron_status' => 'Cron status',
560  'admin:widget:cron_status:help' => 'Shows the status of the last time cron jobs finished',
561  'admin:statistics:numentities' => 'Content Statistics',
562  'admin:statistics:numentities:type' => 'Content type',
563  'admin:statistics:numentities:number' => 'Number',
564  'admin:statistics:numentities:searchable' => 'Searchable entities',
565  'admin:statistics:numentities:other' => 'Other entities',
566 
567  'admin:widget:admin_welcome' => 'Witaj',
568  'admin:widget:admin_welcome:help' => "Krótkie wprowadzenie to panelu administracyjnego Elgg",
569  'admin:widget:admin_welcome:intro' =>
570 'Witaj w Elgg! Właśnie patrzysz na tablicę administracyjną. Jest ona przydatna, gdy chcesz śledzić co się dzieje na stronie.',
571 
572  'admin:widget:admin_welcome:admin_overview' =>
573 "Navigation for the administration area is provided by the menu to the right. It is organized into
574 three sections:
575  <dl>
576  <dt>Administer</dt><dd>Basic tasks like managing users, monitoring reported content and activating plugins.</dd>
577  <dt>Configure</dt><dd>Occasional tasks like setting the site name or configuring settings of a plugin.</dd>
578  <dt>Information</dt><dd>Information about your site like statistics.</dd>
579  <dt>Develop</dt><dd>For developers who are building plugins or designing themes. (Requires a developer plugin.)</dd>
580  </dl>
581 ",
582 
583  // argh, this is ugly
584  'admin:widget:admin_welcome:outro' => '<br />Upewnij się, że sprawdziłeś zasoby dostępne poprzez linki dostępne w stopce. Dziękujemy za wybór Elgg!',
585 
586  'admin:widget:control_panel' => 'Panel sterowania',
587  'admin:widget:control_panel:help' => "Zapewnia prosty dostęp do często używanych narzędzi",
588 
589  'admin:cache:flush' => 'Wyczyść pamięć podręczną',
590  'admin:cache:flushed' => "Pamięć podręczna strony została wyczyszczona",
591 
592  'admin:footer:faq' => 'Częste pytania administracyjne',
593  'admin:footer:manual' => 'Podręcznik administracji',
594  'admin:footer:community_forums' => 'Forum społeczności Elgg',
595  'admin:footer:blog' => 'Blog Elgg',
596 
597  'admin:plugins:category:all' => 'Wszystkie rozszerzenia',
598  'admin:plugins:category:active' => 'Aktywne rozszerzenia',
599  'admin:plugins:category:inactive' => 'Nieaktywne rozszerzenia',
600  'admin:plugins:category:admin' => 'Administracja',
601  'admin:plugins:category:bundled' => 'W pakiecie',
602  'admin:plugins:category:nonbundled' => 'Spoza pakietu',
603  'admin:plugins:category:content' => 'Treść',
604  'admin:plugins:category:development' => 'Development',
605  'admin:plugins:category:enhancement' => 'Usprawnienia',
606  'admin:plugins:category:api' => 'Usługi/API',
607  'admin:plugins:category:communication' => 'Komunikacja',
608  'admin:plugins:category:security' => 'Bezpieczeństwo i spam',
609  'admin:plugins:category:social' => 'Społeczne',
610  'admin:plugins:category:multimedia' => 'Multimedia',
611  'admin:plugins:category:theme' => 'Tematy graficzne',
612  'admin:plugins:category:widget' => 'Gadżety',
613  'admin:plugins:category:utility' => 'Narzędzia',
614 
615  'admin:plugins:markdown:unknown_plugin' => 'Nieznane rozszerzenie',
616  'admin:plugins:markdown:unknown_file' => 'Nieznany plik.',
617 
618  'admin:notices:delete_all' => 'Dismiss all %s notices',
619  'admin:notices:could_not_delete' => 'Nie można usunąć notatki.',
620  'item:object:admin_notice' => 'Notatka administracyjna',
621  'collection:object:admin_notice' => 'Admin notices',
622 
623  'admin:options' => 'Opcje administracyjne',
624 
625  'admin:security' => 'Security',
626  'admin:security:information' => 'Information',
627  'admin:security:information:description' => 'On this page you can find a list of security recommendations.',
628  'admin:security:information:https' => 'Is the website protected by HTTPS',
629  'admin:security:information:https:warning' => "It's recommended to protect your website using HTTPS, this helps protect data
630 (eg. passwords) from being sniffed over the internet connection.",
631  'admin:security:information:wwwroot' => 'Website main folder is writable',
632  'admin:security:information:wwwroot:error' => "It's recommended that you install Elgg in a folder which isn't writable by your webserver.
633 Malicious visitors could place unwanted code in your website.",
634  'admin:security:information:validate_input' => 'Input validation',
635  'admin:security:information:validate_input:error' => "Some plugin has disabled the input validation on your website, this will allow users to
636 submit potentially harmfull content (eg. cross-site-scripting, etc)",
637  'admin:security:information:password_length' => 'Minimal password length',
638  'admin:security:information:password_length:warning' => "It's recommended to have a minimal password length of at least 6 characters.",
639  'admin:security:information:username_length' => 'Minimal username length',
640  'admin:security:information:username_length:warning' => "It's recommended to have a minimal username length of at least 4 characters.",
641  'admin:security:information:php:session_gc' => "PHP session cleanup",
642  'admin:security:information:php:session_gc:chance' => "Cleanup chance: %s%%",
643  'admin:security:information:php:session_gc:lifetime' => "Session lifetime %s seconds",
644  'admin:security:information:php:session_gc:error' => "It's recommended to set 'session.gc_probability' and 'session.gc_divisor' in your PHP settings, this will cleanup
645 expired sessions from your database and not allow users to reuse old sessions.",
646 
647  'admin:security:settings' => 'Settings',
648  'admin:security:settings:description' => 'On this page you can configure some security features. Please read the settings carefully.',
649  'admin:security:settings:label:hardening' => 'Hardening',
650  'admin:security:settings:label:notifications' => 'Notifications',
651  'admin:security:settings:label:site_secret' => 'Site secret',
652 
653  'admin:security:settings:notify_admins' => 'Notify all site administrators when an admin is added or removed',
654  'admin:security:settings:notify_admins:help' => 'This will send out a notification to all site administrators that one of the admins added/removed a site administrator.',
655 
656  'admin:security:settings:notify_user_admin' => 'Notify the user when the admin role is added or removed',
657  'admin:security:settings:notify_user_admin:help' => 'This will send a notification to the user that the admin role was added to/removed from their account.',
658 
659  'admin:security:settings:notify_user_ban' => 'Notify the user when their account gets (un)banned',
660  'admin:security:settings:notify_user_ban:help' => 'This will send a notification to the user that their account was (un)banned.',
661 
662  'admin:security:settings:notify_user_password' => 'Notify the user when they change their password',
663  'admin:security:settings:notify_user_password:help' => 'This will send a notification to the user when they change their password.',
664 
665  'admin:security:settings:protect_upgrade' => 'Protect upgrade.php',
666  'admin:security:settings:protect_upgrade:help' => 'This will protect upgrade.php so you require a valid token or you\'ll have to be an administrator.',
667  'admin:security:settings:protect_upgrade:token' => 'In order to be able to use the upgrade.php when logged out or as a non admin, the following URL needs to be used:',
668 
669  'admin:security:settings:protect_cron' => 'Protect the /cron URLs',
670  'admin:security:settings:protect_cron:help' => 'This will protect the /cron URLs with a token, only if a valid token is provided will the cron execute.',
671  'admin:security:settings:protect_cron:token' => 'In order to be able to use the /cron URLs the following tokens needs to be used. Please note that each interval has its own token.',
672  'admin:security:settings:protect_cron:toggle' => 'Show/hide cron URLs',
673 
674  'admin:security:settings:disable_password_autocomplete' => 'Disable autocomplete on password fields',
675  'admin:security:settings:disable_password_autocomplete:help' => 'Data entered in these fields will be cached by the browser. An attacker who can access the victim\'s browser could steal this information. This is especially important if the application is commonly used in shared computers such as cyber cafes or airport terminals. If you disable this, password management tools can no longer autofill these fields. The support for the autocomplete attribute can be browser specific.',
676 
677  'admin:security:settings:email_require_password' => 'Require password to change email address',
678  'admin:security:settings:email_require_password:help' => 'When the user wishes to change their email address, require that they provide their current password.',
679 
680  'admin:security:settings:session_bound_entity_icons' => 'Session bound entity icons',
681  'admin:security:settings:session_bound_entity_icons:help' => 'Entity icons can be session bound by default. This means the URLs generated also contain information about the current session.
682 Having icons session bound makes icon urls not shareable between sessions. The side effect is that caching of these urls will only help the active session.',
683 
684  'admin:security:settings:site_secret:intro' => 'Elgg uses a key to create security tokens for various purposes.',
685  'admin:security:settings:site_secret:regenerate' => "Regenerate site secret",
686  'admin:security:settings:site_secret:regenerate:help' => "Note: Regenerating your site secret may inconvenience some users by invalidating tokens used in \"remember me\" cookies, e-mail validation requests, invitation codes, etc.",
687 
688  'admin:site:secret:regenerated' => "Your site secret has been regenerated",
689  'admin:site:secret:prevented' => "The regeneration of the site secret was prevented",
690 
691  'admin:notification:make_admin:admin:subject' => 'A new site administrator was added to %s',
692  'admin:notification:make_admin:admin:body' => 'Hi %s,
693 
694 %s made %s a site administrator of %s.
695 
696 To view the profile of the new administrator, click here:
697 %s
698 
699 To go to the site, click here:
700 %s',
701 
702  'admin:notification:make_admin:user:subject' => 'You were added as a site administator of %s',
703  'admin:notification:make_admin:user:body' => 'Hi %s,
704 
705 %s made you a site administrator of %s.
706 
707 To go to the site, click here:
708 %s',
709  'admin:notification:remove_admin:admin:subject' => 'A site administrator was removed from %s',
710  'admin:notification:remove_admin:admin:body' => 'Hi %s,
711 
712 %s removed %s as a site administrator of %s.
713 
714 To view the profile of the old administrator, click here:
715 %s
716 
717 To go to the site, click here:
718 %s',
719 
720  'admin:notification:remove_admin:user:subject' => 'You were removed as a site administator from %s',
721  'admin:notification:remove_admin:user:body' => 'Hi %s,
722 
723 %s removed you as site administrator of %s.
724 
725 To go to the site, click here:
726 %s',
727  'user:notification:ban:subject' => 'Your account on %s was banned',
728  'user:notification:ban:body' => 'Hi %s,
729 
730 Your account on %s was banned.
731 
732 To go to the site, click here:
733 %s',
734 
735  'user:notification:unban:subject' => 'Your account on %s is no longer banned',
736  'user:notification:unban:body' => 'Hi %s,
737 
738 Your account on %s is no longer banned. You can use the site again.
739 
740 To go to the site, click here:
741 %s',
742 
743  'user:notification:password_change:subject' => 'Your password has been changed!',
744  'user:notification:password_change:body' => "Hi %s,
745 
746 Your password on '%s' has been changed! If you made this change than you're all set.
747 
748 If you didn't make this change, please reset your password here:
749 %s
750 
751 Or contact a site administrator:
752 %s",
753 
758  'plugins:disabled' => 'Rozszerzenia nie są wczytywane, ponieważ plik o nazwie "disabled" jest obecny w katalogu mod.',
759  'plugins:settings:save:ok' => "Ustawienia dla rozszerzenia %s zostały pomyśłnie zapisane.",
760  'plugins:settings:save:fail' => "Wystąpił problem podczas zapisu ustawień dla rozszerzenia %s.",
761  'plugins:usersettings:save:ok' => "Ustawienia użytkownika dla rozszerzenia %s zostały pomyślnie zapisane.",
762  'plugins:usersettings:save:fail' => "Wystąpił problem podczas zapisywania ustawień użytkownika dla rozszerzenia %s.",
763  'item:object:plugin' => 'Rozszerzenie',
764  'collection:object:plugin' => 'Plugins',
765 
766  'admin:plugins' => "Rozszerzenia",
767  'admin:plugins:activate_all' => 'Aktywuj wszystkie',
768  'admin:plugins:deactivate_all' => 'Dezaktywuj wszystkie',
769  'admin:plugins:activate' => 'Aktywuj',
770  'admin:plugins:deactivate' => 'Dezaktywuj',
771  'admin:plugins:description' => "Ten panel pozwala kontrolować i konfigurować narzędzia zainstalowane w twoim serwisie.",
772  'admin:plugins:opt:linktext' => "Konfiguracja narzędzi...",
773  'admin:plugins:opt:description' => "Konfigurowanie narzędzi zainstalowanych w serwisie. ",
774  'admin:plugins:label:id' => "ID",
775  'admin:plugins:label:name' => "Name",
776  'admin:plugins:label:author' => "Autor",
777  'admin:plugins:label:copyright' => "Copyright",
778  'admin:plugins:label:categories' => 'Kategorie',
779  'admin:plugins:label:licence' => "Licencja",
780  'admin:plugins:label:website' => "Adres",
781  'admin:plugins:label:info' => "Info",
782  'admin:plugins:label:files' => "Files",
783  'admin:plugins:label:resources' => "Resources",
784  'admin:plugins:label:screenshots' => "Screenshots",
785  'admin:plugins:label:repository' => "Kod",
786  'admin:plugins:label:bugtracker' => "Zgłoś problem",
787  'admin:plugins:label:donate' => "Wesprzyj",
788  'admin:plugins:label:moreinfo' => 'więcej informacji',
789  'admin:plugins:label:version' => 'Wersja',
790  'admin:plugins:label:location' => 'Położenie',
791  'admin:plugins:label:contributors' => 'Współpracownicy',
792  'admin:plugins:label:contributors:name' => 'Nazwa',
793  'admin:plugins:label:contributors:email' => 'E-mail',
794  'admin:plugins:label:contributors:website' => 'Strona www',
795  'admin:plugins:label:contributors:username' => 'Nazwa użytkownika na forum społeczności Elgg',
796  'admin:plugins:label:contributors:description' => 'Opis',
797  'admin:plugins:label:dependencies' => 'Zależności',
798  'admin:plugins:label:missing_dependency' => 'Missing dependency [%s].',
799 
800  'admin:plugins:warning:unmet_dependencies' => 'To rozszerzenie ma brakujące zależności i nie może być włączone. Sprawdź wymagane zależności w \'więcej informacji\'.',
801  'admin:plugins:warning:invalid' => 'To rozszerzenie jest niepoprawne: %s',
802  'admin:plugins:warning:invalid:check_docs' => 'Sprawdź <a href="http://docs.elgg.org/Invalid_Plugin">dokumentację Elgg</a> w poszukiwaniu wskazówek.',
803  'admin:plugins:cannot_activate' => 'nie można włączyć',
804  'admin:plugins:cannot_deactivate' => 'cannot deactivate',
805  'admin:plugins:already:active' => 'The selected plugin(s) are already active.',
806  'admin:plugins:already:inactive' => 'The selected plugin(s) are already inactive.',
807 
808  'admin:plugins:set_priority:yes' => "Zmieniono kolejność %s.",
809  'admin:plugins:set_priority:no' => "Nie można było zmienić kolejności %s.",
810  'admin:plugins:set_priority:no_with_msg' => "Nie można było zmienić kolejności %s. Błąd: %s",
811  'admin:plugins:deactivate:yes' => "Dezaktywowano %s.",
812  'admin:plugins:deactivate:no' => "Nie można było dezaktywować %s.",
813  'admin:plugins:deactivate:no_with_msg' => "Nie można było dezaktywować %s. Błąd: %s",
814  'admin:plugins:activate:yes' => "Aktywowano %s.",
815  'admin:plugins:activate:no' => "Nie można było aktywować %s.",
816  'admin:plugins:activate:no_with_msg' => "Nie można było aktywować %s. Błąd: %s",
817  'admin:plugins:categories:all' => 'Wszystkie kategorie',
818  'admin:plugins:plugin_website' => 'Strona www rozszerzenia',
819  'admin:plugins:author' => '%s',
820  'admin:plugins:version' => 'Wersja %s',
821  'admin:plugin_settings' => 'Ustawienia rozszerzenia',
822  'admin:plugins:warning:unmet_dependencies_active' => 'To rozszerzenie jest aktywne, ale ma niespełnione zależności. Możesz napotkać problemy. Zobacz \'więcej informacji\' w celu uzuskania szczegółów.',
823 
824  'admin:plugins:dependencies:type' => 'Typ',
825  'admin:plugins:dependencies:name' => 'Nazwa',
826  'admin:plugins:dependencies:expected_value' => 'Oczekiwana wartość',
827  'admin:plugins:dependencies:local_value' => 'Aktualna wartość',
828  'admin:plugins:dependencies:comment' => 'Komentarz',
829 
830  'admin:statistics:description' => "Jest to przegląd statystyk dotyczących witryny.",
831  'admin:statistics:opt:description' => "Zobacz informacje statystyczne na temat użytkowników i obiektów na stronie.",
832  'admin:statistics:opt:linktext' => "Zobacz statystyki...",
833  'admin:statistics:label:user' => "User statistics",
834  'admin:statistics:label:numentities' => "Przedmioty na stronie",
835  'admin:statistics:label:numusers' => "Liczba użytkowników",
836  'admin:statistics:label:numonline' => "Liczba użytkowników online",
837  'admin:statistics:label:onlineusers' => "Użytkownicy online",
838  'admin:statistics:label:admins'=>"Administratorzy",
839  'admin:statistics:label:version' => "Wersja Elgg",
840  'admin:statistics:label:version:release' => "Wydanie",
841  'admin:statistics:label:version:version' => "Wersja",
842  'admin:statistics:label:version:code' => "Code Version",
843 
844  'admin:server:label:elgg' => 'Elgg',
845  'admin:server:label:requirements' => 'Requirements',
846  'admin:server:label:php' => 'PHP',
847  'admin:server:label:phpinfo' => 'Show PHPInfo',
848  'admin:server:label:web_server' => 'Serwer www',
849  'admin:server:label:server' => 'Serwer',
850  'admin:server:label:log_location' => 'Lokalizacja logów',
851  'admin:server:label:php_version' => 'Wersja PHP',
852  'admin:server:label:php_version:required' => 'Elgg requires a minimal PHP version of 7.1',
853  'admin:server:label:php_ini' => 'Lokalizacja pliku php.ini',
854  'admin:server:label:php_log' => 'Log PHP',
855  'admin:server:label:mem_avail' => 'Dostępna pamięć',
856  'admin:server:label:mem_used' => 'Użyta pamięć',
857  'admin:server:error_log' => "Log błędów serwera www",
858  'admin:server:label:post_max_size' => 'Maksymalny rozmiar danych POST',
859  'admin:server:label:upload_max_filesize' => 'Maksymalny rozmiar wgrywanych plików',
860  'admin:server:warning:post_max_too_small' => '(Uwaga: post_max_size musi być większy niż ta wartość aby móc wgrywać pliki tego rozmiaru)',
861  'admin:server:label:memcache' => 'Memcache',
862  'admin:server:memcache:inactive' => '
863  Memcache is not setup on this server or it has not yet been configured in Elgg config.
864  For improved performance, it is recommended that you enable and configure memcache (or redis).
865 ',
866 
867  'admin:server:label:redis' => 'Redis',
868  'admin:server:redis:inactive' => '
869  Redis is not setup on this server or it has not yet been configured in Elgg config.
870  For improved performance, it is recommended that you enable and configure redis (or memcache).
871 ',
872 
873  'admin:server:label:opcache' => 'OPcache',
874  'admin:server:opcache:inactive' => '
875  OPcache is not available on this server or it has not yet been enabled.
876  For improved performance, it is recommended that you enable and configure OPcache.
877 ',
878 
879  'admin:server:requirements:php_extension' => "PHP extension: %s",
880  'admin:server:requirements:php_extension:required' => "This PHP extension is required for the correct operation of Elgg",
881  'admin:server:requirements:php_extension:recommended' => "This PHP extension is recommended for the optimal operation of Elgg",
882  'admin:server:requirements:rewrite' => ".htaccess rewrite rules",
883  'admin:server:requirements:rewrite:fail' => "Check your .htaccess for the correct rewrite rules",
884 
885  'admin:server:requirements:database:server' => "Database server",
886  'admin:server:requirements:database:server:required' => "Elgg requires MySQL v5.5.3 or higher for its database",
887  'admin:server:requirements:database:client' => "Database client",
888  'admin:server:requirements:database:client:required' => "Elgg requires pdo_mysql to connect to the database server",
889 
890  'admin:user:label:search' => "Znajdź użytkownika:",
891  'admin:user:label:searchbutton' => "Szukaj",
892 
893  'admin:user:ban:no' => "Nie można zbanować użytkownika.",
894  'admin:user:ban:yes' => "Użytkownik zbanowany.",
895  'admin:user:self:ban:no' => "Nie możesz zbanować samego siebie",
896  'admin:user:unban:no' => "Użytkownik nie został od banowany.",
897  'admin:user:unban:yes' => "Użytkownik został pomyślnie od banowany.",
898  'admin:user:delete:no' => "Nie można skasować użytkownika.",
899  'admin:user:delete:yes' => "Użytkownik skasowany !",
900  'admin:user:self:delete:no' => "Nie możesz skasować samego siebie",
901 
902  'admin:user:resetpassword:yes' => "Reset hasła, użytkownik powiadomiony.",
903  'admin:user:resetpassword:no' => "Hasło nie zostało zresetowane.",
904 
905  'admin:user:makeadmin:yes' => "Użytkownik jest obecnie adminem.",
906  'admin:user:makeadmin:no' => "Nie można utworzyć administratorem tego użytkownika.",
907 
908  'admin:user:removeadmin:yes' => "Użytkownik już nie jest administratorem",
909  'admin:user:removeadmin:no' => "Nie mogliśmy usunąć uprawnień administracyjnych temu użytkownikowi.",
910  'admin:user:self:removeadmin:no' => "Nie możesz usunąć uprawnień administracyjnych samemu sobie.",
911 
912  'admin:configure_utilities:menu_items' => 'Menu Items',
913  'admin:menu_items:configure' => 'Konfiguruj główne elementy menu',
914  'admin:menu_items:description' => 'Wybierz, które elementy menu chcesz uwydatnić. Nieużywane elementy będą dodane do sekcji "Więcej", na końcu listy.',
915  'admin:menu_items:hide_toolbar_entries' => 'Usunąć linki z menu paska narzędzi?',
916  'admin:menu_items:saved' => 'Elementy menu zapisane.',
917  'admin:add_menu_item' => 'Dodaj własny element menu',
918  'admin:add_menu_item:description' => 'Wypełnij wyświetlaną nazwę oraz URL aby dodać własne elementy to twojego menu nawigacji.',
919 
920  'admin:configure_utilities:default_widgets' => 'Default Widgets',
921  'admin:default_widgets:unknown_type' => 'Nieznany typ gadżetu',
922  'admin:default_widgets:instructions' => 'Add, remove, position, and configure default widgets for the selected widget page.
923 These changes will only affect new users on the site.',
924 
925  'admin:robots.txt:instructions' => "Edytuj poniżej plik robots.txt dla tej strony",
926  'admin:robots.txt:plugins' => "Rozszerzenia dodają poniższą treść do pliku robots.txt",
927  'admin:robots.txt:subdir' => "Plik robots.txt nie zadziała, ponieważ Elgg jest zainstalowany w podkatalogu",
928  'admin:robots.txt:physical' => "The robots.txt tool will not work because a physical robots.txt is present",
929 
930  'admin:maintenance_mode:default_message' => 'Ta strona jest w trakcie prac konserwacyjnych',
931  'admin:maintenance_mode:instructions' => 'Maintenance mode should be used for upgrades and other large changes to the site.
932  When it is on, only admins can log in and browse the site.',
933  'admin:maintenance_mode:mode_label' => 'Tryb konserwacyjny',
934  'admin:maintenance_mode:message_label' => 'Komunikat wyświetlany w trybie konserwacyjnym',
935  'admin:maintenance_mode:saved' => 'Ustawienia tryby konserwacyjnego zostały zapisane.',
936  'admin:maintenance_mode:indicator_menu_item' => 'Ta strona jest w trybie konserwacyjnym.',
937  'admin:login' => 'Logowanie administracyjne',
938 
943  'usersettings:description' => "Panel ustawień użytkownika pozwala na kontrolę wszystkich ustawień osobistych oraz zachowania rozszerzeń. Wybierz opcję poniżej, aby rozpocząć.",
944 
945  'usersettings:statistics' => "Twoje statystyki",
946  'usersettings:statistics:opt:description' => "Zobacz informacje statystyczne na temat użytkowników i obiektów na stronie.",
947  'usersettings:statistics:opt:linktext' => "Ustawienia konta",
948 
949  'usersettings:statistics:login_history' => "Login History",
950  'usersettings:statistics:login_history:date' => "Date",
951  'usersettings:statistics:login_history:ip' => "IP Address",
952 
953  'usersettings:user' => "Twoje ustawienia",
954  'usersettings:user:opt:description' => "To pozwala na kontrolę ustawień użytkownika.",
955  'usersettings:user:opt:linktext' => "Zmień swoje ustawienia",
956 
957  'usersettings:plugins' => "Narzędzia",
958  'usersettings:plugins:opt:description' => "Konfiguracja ustawień dla twoich aktywnych narzędzi.",
959  'usersettings:plugins:opt:linktext' => "Konfiguruj swoje narzędzia.",
960 
961  'usersettings:plugins:description' => "Panel umożliwia na kontrolę i konfigurację ustawień osobistych, narzędzi zainstalowanych przez administratora systemu.",
962  'usersettings:statistics:label:numentities' => "Twoje jednostki",
963 
964  'usersettings:statistics:yourdetails' => "Twoje szczegóły",
965  'usersettings:statistics:label:name' => "Pełne imię",
966  'usersettings:statistics:label:email' => "Email",
967  'usersettings:statistics:label:membersince' => "Członek od",
968  'usersettings:statistics:label:lastlogin' => "Ostatnie logowanie",
969 
974  'river:all' => 'Cała aktywność',
975  'river:mine' => 'Moja aktywność',
976  'river:owner' => 'Aktywność użytkownika %s',
977  'river:friends' => 'Aktywność znajomych',
978  'river:select' => 'Pokaż %s',
979  'river:comments:more' => '+%u więcej',
980  'river:comments:all' => 'View all %u comments',
981  'river:generic_comment' => 'skomentował %s %s',
982 
987  'icon:size' => "Rozmiar ikony",
988  'icon:size:topbar' => "Górna belka",
989  'icon:size:tiny' => "Bardzo mały",
990  'icon:size:small' => "Mały",
991  'icon:size:medium' => "Średni",
992  'icon:size:large' => "Duży",
993  'icon:size:master' => "Bardzo duży",
994 
995  'entity:edit:icon:file:label' => "Upload a new icon",
996  'entity:edit:icon:file:help' => "Leave blank to keep current icon.",
997  'entity:edit:icon:remove:label' => "Remove icon",
998 
1003  'save' => "Zapisz",
1004  'save_go' => "Save, and go to %s",
1005  'reset' => 'Zresetuj',
1006  'publish' => "Opublikuj",
1007  'cancel' => "Anuluj",
1008  'saving' => "Zapisywanie ...",
1009  'update' => "Aktualizacja",
1010  'preview' => "Podgląd",
1011  'edit' => "Edycja",
1012  'delete' => "Usuń",
1013  'accept' => "Zaakceptuj",
1014  'reject' => "Odrzuć",
1015  'decline' => "Odrzuć",
1016  'approve' => "Zatwierdź",
1017  'activate' => "Aktywuj",
1018  'deactivate' => "Dezaktywuj",
1019  'disapprove' => "Dezaprobuj",
1020  'revoke' => "Odwołaj",
1021  'load' => "Załaduj",
1022  'upload' => "Dodaj",
1023  'download' => "Pobierz",
1024  'ban' => "Ban",
1025  'unban' => "Usuń ban",
1026  'banned' => "Zbanowany",
1027  'enable' => "Włącz",
1028  'disable' => "Wyłącz",
1029  'request' => "Żądanie",
1030  'complete' => "Kompletne",
1031  'open' => 'Otwórz',
1032  'close' => 'Zamknij',
1033  'hide' => 'Ukryj',
1034  'show' => 'Pokaż',
1035  'reply' => "Odpowiedz",
1036  'more' => 'Więcej',
1037  'more_info' => 'Więcej informacji',
1038  'comments' => 'Komentarze',
1039  'import' => 'Import',
1040  'export' => 'Eksport',
1041  'untitled' => 'Bez tytułu',
1042  'help' => 'Pomoc',
1043  'send' => 'Wyślij',
1044  'post' => 'Wyślij',
1045  'submit' => 'Wyślij',
1046  'comment' => 'Skomentuj',
1047  'upgrade' => 'Aktualizuj',
1048  'sort' => 'Sortuj',
1049  'filter' => 'Filtruj',
1050  'new' => 'Nowy',
1051  'add' => 'Dodaj',
1052  'create' => 'Utwórz',
1053  'remove' => 'Usuń',
1054  'revert' => 'Przywróć',
1055  'validate' => 'Validate',
1056  'read_more' => 'Read more',
1057 
1058  'site' => 'Strona',
1059  'activity' => 'Aktywność',
1060  'members' => 'Członkowie',
1061  'menu' => 'Menu',
1062 
1063  'up' => 'Do góry',
1064  'down' => 'Do dołu',
1065  'top' => 'Góra',
1066  'bottom' => 'Dół',
1067  'right' => 'Prawy',
1068  'left' => 'Lewy',
1069  'back' => 'Tył',
1070 
1071  'invite' => "Zaproś",
1072 
1073  'resetpassword' => "Resetuj hasło",
1074  'changepassword' => "Zmień hasło",
1075  'makeadmin' => "Zrób adminem",
1076  'removeadmin' => "Usuń uprawnienia administracyjne",
1077 
1078  'option:yes' => "Tak",
1079  'option:no' => "Nie",
1080 
1081  'unknown' => 'Nieznany',
1082  'never' => 'Nigdy',
1083 
1084  'active' => 'Aktywny',
1085  'total' => 'Razem',
1086  'unvalidated' => 'Unvalidated',
1087  'disabled' => 'Disabled',
1088 
1089  'ok' => 'OK',
1090  'any' => 'Dowolny',
1091  'error' => 'Błąd',
1092 
1093  'other' => 'Inne',
1094  'options' => 'Opcje',
1095  'advanced' => 'Zaawansowane',
1096 
1097  'learnmore' => "Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.",
1098  'unknown_error' => 'Nieznany błąd',
1099 
1100  'content' => "treść",
1101  'content:latest' => 'Ostatnia aktywność',
1102  'content:latest:blurb' => 'Alternatywnie, kliknij tutaj aby wyświetlić ostatnią treść z całej witryny.',
1103 
1104  'link:text' => 'pokaż link',
1105 
1110  'question:areyousure' => 'Czy jesteś pewien?',
1111 
1116  'status' => 'Status',
1117  'status:unsaved_draft' => 'Niezapisany szkic',
1118  'status:draft' => 'Szkic',
1119  'status:unpublished' => 'Nieopublikowane',
1120  'status:published' => 'Opublikowane',
1121  'status:featured' => 'Promowane',
1122  'status:open' => 'Otwarty',
1123  'status:closed' => 'Zamknięty',
1124  'status:enabled' => 'Enabled',
1125  'status:disabled' => 'Disabled',
1126  'status:unavailable' => 'Unavailable',
1127 
1132  'sort:newest' => 'Najnowsi',
1133  'sort:popular' => 'Najpopularniejsze',
1134  'sort:alpha' => 'Alfabetycznie',
1135  'sort:priority' => 'Priorytet',
1136 
1141  'title' => "Tytuł",
1142  'description' => "Opis",
1143  'tags' => "Tagi",
1144  'all' => "Wszyscy",
1145  'mine' => "Moje",
1146 
1147  'by' => 'przez',
1148  'none' => 'żadne',
1149 
1150  'annotations' => "Adnotacje",
1151  'relationships' => "Relacje",
1152  'metadata' => "Metadane",
1153  'tagcloud' => "Chmura tagów",
1154 
1155  'on' => 'Włączony',
1156  'off' => 'Wyłączony',
1157 
1158  'number_counter:separatorr' => ".",
1159  'number_counter:view:thousand' => "%sK",
1160  'number_counter:view:million' => "%sM",
1161  'number_counter:view:billion' => "%sB",
1162  'number_counter:view:trillion' => "%sT",
1163 
1168  'edit:this' => 'Edytuj to',
1169  'delete:this' => 'Usuń to',
1170  'comment:this' => 'Skomentuj to',
1171 
1176  'deleteconfirm' => "Czy na pewno chcesz usunąć ten element?",
1177  'deleteconfirm:plural' => "Czy na pewno chcesz usunąć te elementy?",
1178  'fileexists' => "A file has already been uploaded. To replace it, select a new one below",
1179  'input:file:upload_limit' => 'Maximum allowed file size is %s',
1180 
1185  'useradd:subject' => 'Utworzono konto użytkownika',
1186  'useradd:body' => '%s,
1187 
1188 A user account has been created for you at %s. To log in, visit:
1189 
1190 %s
1191 
1192 And log in with these user credentials:
1193 
1194 Username: %s
1195 Password: %s
1196 
1197 Once you have logged in, we highly recommend that you change your password.',
1198 
1203  'systemmessages:dismiss' => "kliknij aby odrzucić",
1204 
1205 
1209  'messages:title:success' => 'Success',
1210  'messages:title:error' => 'Error',
1211  'messages:title:warning' => 'Warning',
1212  'messages:title:help' => 'Help',
1213  'messages:title:notice' => 'Notice',
1214 
1219  'importsuccess' => "Dane zostały pomyślnie zaimportowane",
1220  'importfail' => "OpenDD import danych nieudany.",
1221 
1226  'input:date_format' => 'Y-m-d',
1227  'input:date_format:datepicker' => 'yy-mm-dd', // jQuery UI datepicker format
1228  'input:time_format' => 'g:ia',
1229 
1230  'friendlytime:justnow' => "przed chwilą",
1231  'friendlytime:minutes' => "%s minut temu",
1232  'friendlytime:minutes:singular' => "minutę temu",
1233  'friendlytime:hours' => "%s godzin temu",
1234  'friendlytime:hours:singular' => "godzinę temu",
1235  'friendlytime:days' => "%s dni temu",
1236  'friendlytime:days:singular' => "wczoraj",
1237  'friendlytime:date_format' => 'Y-m-d H:i:s',
1238  'friendlytime:date_format:short' => 'j M Y',
1239 
1240  'friendlytime:future:minutes' => "za %s minut",
1241  'friendlytime:future:minutes:singular' => "za minutę",
1242  'friendlytime:future:hours' => "za %s godzin",
1243  'friendlytime:future:hours:singular' => "za godzinę",
1244  'friendlytime:future:days' => "za %s dni",
1245  'friendlytime:future:days:singular' => "jutro",
1246 
1247  'date:month:01' => 'Styczeń %s',
1248  'date:month:02' => 'Luty %s',
1249  'date:month:03' => 'Marzec %s',
1250  'date:month:04' => 'Kwiecień %s',
1251  'date:month:05' => 'Maj %s',
1252  'date:month:06' => 'Czerwiec %s',
1253  'date:month:07' => 'Lipiec %s',
1254  'date:month:08' => 'Sierpień %s',
1255  'date:month:09' => 'Wrzesień %s',
1256  'date:month:10' => 'Październik %s',
1257  'date:month:11' => 'Listopad %s',
1258  'date:month:12' => 'Grudzień %s',
1259 
1260  'date:month:short:01' => 'Jan %s',
1261  'date:month:short:02' => 'Feb %s',
1262  'date:month:short:03' => 'Mar %s',
1263  'date:month:short:04' => 'Apr %s',
1264  'date:month:short:05' => 'May %s',
1265  'date:month:short:06' => 'Jun %s',
1266  'date:month:short:07' => 'Jul %s',
1267  'date:month:short:08' => 'Aug %s',
1268  'date:month:short:09' => 'Sep %s',
1269  'date:month:short:10' => 'Oct %s',
1270  'date:month:short:11' => 'Nov %s',
1271  'date:month:short:12' => 'Dec %s',
1272 
1273  'date:weekday:0' => 'Niedziela',
1274  'date:weekday:1' => 'Poniedziałek',
1275  'date:weekday:2' => 'Wtorek',
1276  'date:weekday:3' => 'Środa',
1277  'date:weekday:4' => 'Czwartek',
1278  'date:weekday:5' => 'Piątek',
1279  'date:weekday:6' => 'Sobota',
1280 
1281  'date:weekday:short:0' => 'Sun',
1282  'date:weekday:short:1' => 'Mon',
1283  'date:weekday:short:2' => 'Tue',
1284  'date:weekday:short:3' => 'Wed',
1285  'date:weekday:short:4' => 'Thu',
1286  'date:weekday:short:5' => 'Fri',
1287  'date:weekday:short:6' => 'Sat',
1288 
1289  'interval:minute' => 'Co minutę',
1290  'interval:fiveminute' => 'Co pięć minut',
1291  'interval:fifteenmin' => 'Co kwadrans',
1292  'interval:halfhour' => 'Co pół godziny',
1293  'interval:hourly' => 'Co godzinę',
1294  'interval:daily' => 'Codziennie',
1295  'interval:weekly' => 'Co tydzień',
1296  'interval:monthly' => 'Co miesiąc',
1297  'interval:yearly' => 'Co rok',
1298 
1303  'installation:sitename' => "Nazwa strony (np. \"Moja strona\")",
1304  'installation:sitedescription' => "Krótki opis strony (opcjonalny)",
1305  'installation:sitedescription:help' => "With bundled plugins this appears only in the description meta tag for search engine results.",
1306  'installation:wwwroot' => "Pełny adres URL strony:",
1307  'installation:path' => "Pełna ścieżka do katalogu głównego Elgg.",
1308  'installation:dataroot' => "Pełna ścieżka do katalogu gdzie zapisywane będą pliki.",
1309  'installation:dataroot:warning' => "Musisz utworzyć katalog ręcznie. Musi on znajdować się poza katalogiem Elgg.",
1310  'installation:sitepermissions' => "DOmyślne uprawnienia dostępu:",
1311  'installation:language' => "Domyślny język dla twojej strony:",
1312  'installation:debug' => "Tryb debuggera dostarcza dodatkowe informacje użyteczne przy diagnozowaniu błędów, spowalnia jednak to znacznie system, używaj tylko wtedy gdy masz problem.",
1313  'installation:debug:label' => "Poziom logowania:",
1314  'installation:debug:none' => 'Wyłącz tryb odpluskwiania (zalecane)',
1315  'installation:debug:error' => 'Wyświetlaj tylko błędy krytyczne',
1316  'installation:debug:warning' => 'Wyświetlaj błędy i ostrzeżenia',
1317  'installation:debug:notice' => 'Loguj wszystkie błędy, ostrzeżenia i adnotacje',
1318  'installation:debug:info' => 'Loguj wszystko',
1319 
1320  // Walled Garden support
1321  'installation:registration:description' => 'Rejestracja nowych użytkowników jest domyślnie włączona. Wyłącz tą opcję, jeśli chcesz uniemożłiwić nowym użytkownikom samodzielną rejestrację.',
1322  'installation:registration:label' => 'Pozwól na rejestrację nowych użytkowników',
1323  'installation:walled_garden:description' => 'Włącz tryb prywatnej sieci dla swojej strony. To uniemożliwi niezalogowanym użytkownikom, na wyświetlanie jakichkolwiek stron, poza wyraźnie wskazanymi jako publiczne.',
1324  'installation:walled_garden:label' => 'Pozwól na przeglądanie stron tylko zalogowanym użytkownikom',
1325 
1326  'installation:view' => "Wprowadź widok, który będzie domyślnie używany przez twoją stronę lub pozostaw wartość domyślną (w razie wątpliwości, pozostaw wartość domyślną):",
1327 
1328  'installation:siteemail' => "Adres e-mail strony (używany do wysyłania systemowych e-mail)",
1329  'installation:siteemail:help' => "Warning: Do no use an email address that you may have associated with other third-party services, such as ticketing systems, that perform inbound email parsing, as it may expose you and your users to unintentional leakage of private data and security tokens. Ideally, create a new dedicated email address that will serve only this website.",
1330  'installation:default_limit' => "Default number of items per page",
1331 
1332  'admin:site:access:warning' => "Modyfikacja ustawienia poziomu dostępu, wpływa wyłącznie na treści tworzone w przyszłości.",
1333  'installation:allow_user_default_access:description' => "Jeśli zaznaczone, indywidualni użytkownicy będą mogli ustawić własny, domyślny poziom dostępu nadpisujący systemowy domyślny poziom dostępu.",
1334  'installation:allow_user_default_access:label' => "Ustawienie użytkownika domyślnego poziomu dostępu",
1335 
1336  'installation:simplecache:description' => "Prosta pamięć podręczna zwiększa wydajność przez zapamiętywanie treści statycznych, wliczając część plików CSS i JavaScript. Zazwyczaj chcesz włączyć tą opcję.",
1337  'installation:simplecache:label' => "Użyj prostej pamięci podręcznej (zalecane)",
1338 
1339  'installation:cache_symlink:description' => "The symbolic link to the simple cache directory allows the server to serve static views bypassing the engine, which considerably improves performance and reduces the server load",
1340  'installation:cache_symlink:label' => "Use symbolic link to simple cache directory (recommended)",
1341  'installation:cache_symlink:warning' => "Symbolic link has been established. If, for some reason, you want to remove the link, delete the symbolic link directory from your server",
1342  'installation:cache_symlink:paths' => 'Correctly configured symbolic link must link <i>%s</i> to <i>%s</i>',
1343  'installation:cache_symlink:error' => "Due to your server configuration the symbolic link can not be established automatically. Please refer to the documentation and establish the symbolic link manually.",
1344 
1345  'installation:minify:description' => "Prosta pamięć podręczna może również poprawić wydajność przez kompresję kodu JavaScript i CSS. (Wymaga włączonej pamięci podręcznej)",
1346  'installation:minify_js:label' => "Kompresuj JavaScript (zalecane)",
1347  'installation:minify_css:label' => "Kompresuj CSS (zalecane)",
1348 
1349  'installation:htaccess:needs_upgrade' => "Musisz zaktualizować swój plik .htaccess aby ścieżka byłą przekazywana jako parametr GET o nazwie __elgg_uri (możesz użyć htaccess_dist jako prykładu).",
1350  'installation:htaccess:localhost:connectionfailed' => "Elgg nie mógł się połączyć z serwerem w celu przetestowania reguł przepisywania. Sprawdź czy curl działa poprawnie oraz czy nie ma ograniczeń na twój adres IP, które wzbraniały by połączeń do localhost.",
1351 
1352  'installation:systemcache:description' => "Systemowa pamięć podręczna zmniejsza czas ładowania rdzenia Elgg, poprzez zapisywanie danych do plików.",
1353  'installation:systemcache:label' => "Użyj systemowej pamięci podręcznej (zalecane)",
1354 
1355  'admin:legend:system' => 'System',
1356  'admin:legend:caching' => 'Pamieć podręczna',
1357  'admin:legend:content' => 'Content',
1358  'admin:legend:content_access' => 'Dostęp do treści',
1359  'admin:legend:site_access' => 'Poziom dostępu na stronie',
1360  'admin:legend:debug' => 'Odpluskwianie i logowanie',
1361 
1362  'config:users:can_change_username' => "Allow users to change their username",
1363  'config:users:can_change_username:help' => "If not allowed only admins can change a users username",
1364  'config:remove_branding:label' => "Remove Elgg branding",
1365  'config:remove_branding:help' => "Throughout the site there are various links and logo's that show this site is made using Elgg. If you remove the branding consider donating on https://elgg.org/about/supporters",
1366  'config:disable_rss:label' => "Disable RSS feeds",
1367  'config:disable_rss:help' => "Disable this to no longer promote the availability of RSS feeds",
1368  'config:friendly_time_number_of_days:label' => "Number of days friendly time is presented",
1369  'config:friendly_time_number_of_days:help' => "You can configure how many days the friendly time notation is used. After the set amount of days the friendly time will change into a regular date format. Setting this to 0 will disable the friendly time format.",
1370 
1371  'upgrading' => 'Aktualizacja',
1372  'upgrade:core' => 'Twoja instalacja elgg została zaktualizowana',
1373  'upgrade:unlock' => 'Odblokuj aktualizację',
1374  'upgrade:unlock:confirm' => "Baza danych jest zablokowana z powodu przebiegającej aktualizacji. Wykonywanie aktualizacji równolegle jest niebezpieczne. Powinieneś kontynuować tylko jeśli jesteś pewien, że nie jest uruchomiona żadna aktualizacja. Odblokować?",
1375  'upgrade:terminated' => 'Upgrade has been terminated by an event handler',
1376  'upgrade:locked' => "Nie można wykonać aktualizacji. Inna aktualizacja wciąż przebiega. Aby wyłączyć blokadę aktualizacji, zobacz sekcję Administracja.",
1377  'upgrade:unlock:success' => "Blokada aktualizacji zdjęta pomyślnie.",
1378  'upgrade:unable_to_upgrade' => 'Aktualizacja nie powiodła się.',
1379  'upgrade:unable_to_upgrade_info' => 'This installation cannot be upgraded because legacy views
1380 were detected in the Elgg core views directory. These views have been deprecated and need to be
1381 removed for Elgg to function correctly. If you have not made changes to Elgg core, you can
1382 simply delete the views directory and replace it with the one from the latest
1383 package of Elgg downloaded from <a href="https://elgg.org">elgg.org</a>.<br /><br />
1384 
1385 If you need detailed instructions, please visit the <a href="http://learn.elgg.org/en/stable/admin/upgrading.html">
1386 Upgrading Elgg documentation</a>. If you require assistance, please post to the
1387 <a href="https://elgg.org/discussion/all">Community Support Forums</a>.',
1388 
1389  'update:oauth_api:deactivated' => 'OAuth API (dawniej: OAuth Lib) został wyłączony w trakcie aktualizacji. W razie potrzeby, proszę aktywować ręcznie.',
1390  'upgrade:site_secret_warning:moderate' => "Zalecamy ponowne utworzenie sekretnego klucza strony dla poprawy bezpieczeństwa strony. Zobacz Konfiguracja &gt; Ustawienia &gt; Zaawansowane",
1391  'upgrade:site_secret_warning:weak' => "Zdecydowanie zalecamy ponowne utworzenie sekretnego klucza strony dla poprawy bezpieczeństwa strony. Zobacz Konfiguracja &gt; Ustawienia &gt; Zaawansowane",
1392 
1393  'deprecated:function' => '%s() została zdeprecjonowana na rzecz %s()',
1394 
1395  'admin:pending_upgrades' => 'Ta strona ma oczekujące aktualizacje, które wymagają Twojej interwencji.',
1396  'admin:view_upgrades' => 'Przeglądaj oczekujące aktualizacje.',
1397  'item:object:elgg_upgrade' => 'Aktualizacje strony',
1398  'collection:object:elgg_upgrade' => 'Site upgrades',
1399  'admin:upgrades:none' => 'Twoja instalacja Elgg jest aktualna!',
1400 
1401  'upgrade:item_count' => 'Jest <b>%s</b> elementów, które należy zaktualizować.',
1402  'upgrade:warning' => '<b>Uwaga:</b> na dużych stronach, aktualizacja może zająć istotnie dużo czasu!',
1403  'upgrade:success_count' => 'Zaktualizowano:',
1404  'upgrade:error_count' => 'Błędów:',
1405  'upgrade:finished' => 'Aktualizacja zakończona',
1406  'upgrade:finished_with_errors' => '<p>Aktualizacja zakończyła się błędami. Odśwież stronę aby spróbować ponownie.</p></p><br />Jeśli błąd się powtarza, sprawdź możliwe przyczyny w dzienniku błędów. Możesz szukać pomocy w rozwiązaniu problemów na stronie <a href="http://community.elgg.org/groups/profile/179063/elgg-technical-support">grupy wsparcia technicznego</a> w społeczności Elgg.</p>',
1407  'upgrade:should_be_skipped' => 'No items to upgrade',
1408  'upgrade:count_items' => '%d items to upgrade',
1409 
1410  // Strings specific for the database guid columns reply upgrade
1411  'admin:upgrades:database_guid_columns' => 'Align database GUID columns',
1412 
1417  'welcome' => "Witaj",
1418  'welcome:user' => 'Witaj %s',
1419 
1424  'email:from' => 'Nadawca',
1425  'email:to' => 'Adresat',
1426  'email:subject' => 'Tytuł',
1427  'email:body' => 'Treść',
1428 
1429  'email:settings' => "Ustawienia e-mail",
1430  'email:address:label' => "Twój adres e-mail",
1431  'email:address:password' => "Password",
1432  'email:address:password:help' => "In order to be able to change your email address you need to provide your current password.",
1433 
1434  'email:save:success' => "Nowy adres e-mail zapisano.",
1435  'email:save:fail' => "Nie zapisano nowego adresu.",
1436  'email:save:fail:password' => "The password doesn't match your current password, could not change your email address",
1437 
1438  'friend:newfriend:subject' => "%s dodał cię do listy znajomych!",
1439  'friend:newfriend:body' => "%s has made you a friend!
1440 
1441 To view their profile, click here:
1442 
1443 %s",
1444 
1445  'email:changepassword:subject' => "Hasło zmienione!",
1446  'email:changepassword:body' => "Hi %s,
1447 
1448 Your password has been changed.",
1449 
1450  'email:resetpassword:subject' => "Reset hasła!",
1451  'email:resetpassword:body' => "Hi %s,
1452 
1453 Your password has been reset to: %s",
1454 
1455  'email:changereq:subject' => "Prośba o zmianę hasła.",
1456  'email:changereq:body' => "Hi %s,
1457 
1458 Somebody (from the IP address %s) has requested a password change for this account.
1459 
1460 If you requested this, click on the link below. Otherwise ignore this email.
1461 
1462 %s",
1463 
1468  'default_access:settings' => "Twój domyślny poziom dostępu",
1469  'default_access:label' => "Domyślny poziom dostępu",
1470  'user:default_access:success' => "Twój domyślny poziom dostępu został zapisany.",
1471  'user:default_access:failure' => "Zapis domyślnego poziomu dostępu nie powiódł się.",
1472 
1477  'comments:count' => "%s komentarzy",
1478  'item:object:comment' => 'Komentarze',
1479  'collection:object:comment' => 'Comments',
1480 
1481  'river:object:default:comment' => '%s commented on %s',
1482 
1483  'generic_comments:add' => "Dodaj komentarz",
1484  'generic_comments:edit' => "Edytuj komentarz",
1485  'generic_comments:post' => "Dodaj komentarz",
1486  'generic_comments:text' => "Komentarz",
1487  'generic_comments:latest' => "Najnowsze komentarze",
1488  'generic_comment:posted' => "Twój komentarz został dodany.",
1489  'generic_comment:updated' => "Twój komentarz został pomyślnie zaktualizowany.",
1490  'entity:delete:object:comment:success' => "The comment was successfully deleted.",
1491  'generic_comment:blank' => "Przepraszamy: musisz coś wpisać przed zapisaniem.",
1492  'generic_comment:notfound' => "Przepraszamy: nie można znaleźć określonej pozycji.",
1493  'generic_comment:notfound_fallback' => "Sorry, we could not find the specified comment, but we've forwarded you to the page where it was left.",
1494  'generic_comment:failure' => "Wystąpił nieoczekiwany błąd podczas dodawania komentarza.",
1495  'generic_comment:none' => 'Brak komentarzy',
1496  'generic_comment:title' => 'Komentarz użytkownika %s',
1497  'generic_comment:on' => '%s dotyczący %s',
1498  'generic_comments:latest:posted' => 'napisał',
1499 
1500  'generic_comment:notification:owner:subject' => 'You have a new comment!',
1501  'generic_comment:notification:owner:summary' => 'You have a new comment!',
1502  'generic_comment:notification:owner:body' => "You have a new comment on your item \"%s\" from %s. It reads:
1503 
1504 %s
1505 
1506 To reply or view the original item, click here:
1507 %s
1508 
1509 To view %s's profile, click here:
1510 %s",
1511 
1512  'generic_comment:notification:user:subject' => 'A new comment on: %s',
1513  'generic_comment:notification:user:summary' => 'A new comment on: %s',
1514  'generic_comment:notification:user:body' => "A new comment was made on \"%s\" by %s. It reads:
1515 
1516 %s
1517 
1518 To reply or view the original item, click here:
1519 %s
1520 
1521 To view %s's profile, click here:
1522 %s",
1523 
1528  'byline' => 'Przez %s',
1529  'byline:ingroup' => 'in the group %s',
1530  'entity:default:missingsupport:popup' => 'Przedmiot ten nie może zostać wyświetlony poprawnie. Może to być spowodowane brakiem uprzednio zainstalowanego rozszerzenia.',
1531 
1532  'entity:delete:item' => 'Item',
1533  'entity:delete:item_not_found' => 'Item not found.',
1534  'entity:delete:permission_denied' => 'You do not have permissions to delete this item.',
1535  'entity:delete:success' => 'Element %s został skasowany',
1536  'entity:delete:fail' => 'Element %s nie został skasowany',
1537 
1538  'entity:can_delete:invaliduser' => 'Cannot check canDelete() for user_guid [%s] as the user does not exist.',
1539 
1544  'actiongatekeeper:missingfields' => 'W formularzu brakuje pól _token lub _ts',
1545  'actiongatekeeper:tokeninvalid' => "Formularz wygasł, proszę spróbować ponownie.",
1546  'actiongatekeeper:timeerror' => 'Formularz wygasł, prosimy odświeżyć i spróbować ponownie.',
1547  'actiongatekeeper:pluginprevents' => 'Rozszerzenie zablokowało wysłanie formularza.',
1548  'actiongatekeeper:uploadexceeded' => 'Rozmiar wgranego pliku (lub plików) przekroczył limit ustawiony przez administratora',
1549  'actiongatekeeper:crosssitelogin' => "Przykro nam, ale logowanie z innej domeny jest niedozwolone. Spróbuj ponownie.",
1550 
1555  'word:blacklist' => 'and, the, then, but, she, his, her, him, one, not, also, about, now, hence, however, still, likewise, otherwise, therefore, conversely, rather, consequently, furthermore, nevertheless, instead, meanwhile, accordingly, this, seems, what, whom, whose, whoever, whomever',
1556 
1561  'tag_names:tags' => 'Tagi',
1562 
1567  'js:security:token_refresh_failed' => 'Nie można połączyć się z %s. Możesz mieć problem z zapisaniem zmian. Proszę odświeżyć stronę.',
1568  'js:security:token_refreshed' => 'Połączenie z %s nawiązane na nowo!',
1569  'js:lightbox:current' => "obraz %s z %s",
1570 
1574  'elgg:powered' => "Dostarczone przez Elgg",
1575 
1580  "aa" => "Afar",
1581  "ab" => "Abkhazian",
1582  "af" => "Afrikaans",
1583  "am" => "Amharic",
1584  "ar" => "Arabski",
1585  "as" => "Assamese",
1586  "ay" => "Aymara",
1587  "az" => "Azerbaijani",
1588  "ba" => "Bashkir",
1589  "be" => "Byelorussian",
1590  "bg" => "Bulgarian",
1591  "bh" => "Bihari",
1592  "bi" => "Bislama",
1593  "bn" => "Bengali; Bangla",
1594  "bo" => "Tibetan",
1595  "br" => "Breton",
1596  "ca" => "Catalan",
1597  "cmn" => "Mandarin Chinese", // ISO 639-3
1598  "co" => "Corsican",
1599  "cs" => "Czech",
1600  "cy" => "Welsh",
1601  "da" => "Danish",
1602  "de" => "Niemiecki",
1603  "dz" => "Bhutani",
1604  "el" => "Grecki",
1605  "en" => "Angielski",
1606  "eo" => "Esperanto",
1607  "es" => "Hiszpański",
1608  "et" => "Estoński",
1609  "eu" => "Basque",
1610  "eu_es" => "Basque (Spain)",
1611  "fa" => "Perski",
1612  "fi" => "Finnish",
1613  "fj" => "Fiji",
1614  "fo" => "Faeroese",
1615  "fr" => "Francuski",
1616  "fy" => "Frisian",
1617  "ga" => "Irish",
1618  "gd" => "Scots / Gaelic",
1619  "gl" => "Galician",
1620  "gn" => "Guarani",
1621  "gu" => "Gujarati",
1622  "he" => "Hebrew",
1623  "ha" => "Hausa",
1624  "hi" => "Hindi",
1625  "hr" => "Croatian",
1626  "hu" => "Hungarian",
1627  "hy" => "Armeński",
1628  "ia" => "Interlingua",
1629  "id" => "Indonesian",
1630  "ie" => "Interlingue",
1631  "ik" => "Inupiak",
1632  //"in" => "Indonezyjski",
1633  "is" => "Icelandic",
1634  "it" => "Italian",
1635  "iu" => "Inuktitut",
1636  "iw" => "Hebrew (obsolete)",
1637  "ja" => "Japanese",
1638  "ji" => "Yiddish (obsolete)",
1639  "jw" => "Javanese",
1640  "ka" => "Georgian",
1641  "kk" => "Kazakh",
1642  "kl" => "Greenlandic",
1643  "km" => "Cambodian",
1644  "kn" => "Kanadyjski",
1645  "ko" => "Koreański",
1646  "ks" => "Kashmiri",
1647  "ku" => "Kurdish",
1648  "ky" => "Kirghiz",
1649  "la" => "Latin",
1650  "ln" => "Lingala",
1651  "lo" => "Laothian",
1652  "lt" => "Lithuanian",
1653  "lv" => "Latvian/Lettish",
1654  "mg" => "Malagasy",
1655  "mi" => "Maori",
1656  "mk" => "Macedonian",
1657  "ml" => "Malayalam",
1658  "mn" => "Mongolian",
1659  "mo" => "Moldavian",
1660  "mr" => "Marathi",
1661  "ms" => "Malay",
1662  "mt" => "Maltese",
1663  "my" => "Burmese",
1664  "na" => "Nauru",
1665  "ne" => "Nepali",
1666  "nl" => "Dutch",
1667  "no" => "Norwegian",
1668  "oc" => "Occitan",
1669  "om" => "(Afan) Oromo",
1670  "or" => "Oriya",
1671  "pa" => "Punjabi",
1672  "pl" => "Polski",
1673  "ps" => "Pashto / Pushto",
1674  "pt" => "Portuguese",
1675  "pt_br" => "Brazilian Portuguese",
1676  "qu" => "Quechua",
1677  "rm" => "Rhaeto-Romance",
1678  "rn" => "Kirundi",
1679  "ro" => "Romanian",
1680  "ro_ro" => "Romanian (Romania)",
1681  "ru" => "Rosyjski",
1682  "rw" => "Kinyarwanda",
1683  "sa" => "Sanskrit",
1684  "sd" => "Sindhi",
1685  "sg" => "Sangro",
1686  "sh" => "Serbo-Croatian",
1687  "si" => "Singhalese",
1688  "sk" => "Slovak",
1689  "sl" => "Slovenian",
1690  "sm" => "Samoan",
1691  "sn" => "Shona",
1692  "so" => "Somali",
1693  "sq" => "Albanian",
1694  "sr" => "Serbian",
1695  "sr_latin" => "Serbian (Latin)",
1696  "ss" => "Siswati",
1697  "st" => "Sesotho",
1698  "su" => "Sundanese",
1699  "sv" => "Swedish",
1700  "sw" => "Swahili",
1701  "ta" => "Tamil",
1702  "te" => "Tegulu",
1703  "tg" => "Tajik",
1704  "th" => "Thai",
1705  "ti" => "Tigrinya",
1706  "tk" => "Turkmen",
1707  "tl" => "Tagalog",
1708  "tn" => "Setswana",
1709  "to" => "Tonga",
1710  "tr" => "Turkish",
1711  "ts" => "Tsonga",
1712  "tt" => "Tatar",
1713  "tw" => "Twi",
1714  "ug" => "Uigur",
1715  "uk" => "Ukrainian",
1716  "ur" => "Urdu",
1717  "uz" => "Uzbek",
1718  "vi" => "Vietnamese",
1719  "vo" => "Volapuk",
1720  "wo" => "Wolof",
1721  "xh" => "Xhosa",
1722  //"y" => "Jidysz",
1723  "yi" => "Jidysz",
1724  "yo" => "Yoruba",
1725  "za" => "Zuang",
1726  "zh" => "Chinese",
1727  "zh_hans" => "Chinese Simplified",
1728  "zu" => "Zulu",
1729 
1730  "field:required" => 'Required',
1731 
1732  "core:upgrade:2017080900:title" => "Alter database encoding for multi-byte support",
1733  "core:upgrade:2017080900:description" => "Alters database and table encoding to utf8mb4, in order to support multi-byte characters such as emoji",
1734 
1735  "core:upgrade:2017080950:title" => "Update default security parameters",
1736  "core:upgrade:2017080950:description" => "Installed Elgg version introduces additional security parameters. It is recommended that your run this upgrade to configure the defaults. You can later update these parameters in your site settings.",
1737 
1738  "core:upgrade:2017121200:title" => "Create friends access collections",
1739  "core:upgrade:2017121200:description" => "Migrates the friends access collection to an actual access collection",
1740 
1741  "core:upgrade:2018041800:title" => "Activate new plugins",
1742  "core:upgrade:2018041800:description" => "Certain core features have been extracted into plugins. This upgrade activates these plugins to maintain compatibility with third-party plugins that maybe dependant on these features",
1743 
1744  "core:upgrade:2018041801:title" => "Delete old plugin entities",
1745  "core:upgrade:2018041801:description" => "Deletes entities associated with plugins removed in Elgg 3.0",
1746 
1747  "core:upgrade:2018061401:title" => "Migrate cron log entries",
1748  "core:upgrade:2018061401:description" => "Migrate the cron log entries in the database to the new location.",
1749 );