Elgg  Version 2.3
ca.php
Go to the documentation of this file.
1 <?php
2 return array(
7  'item:site' => 'Llocs',
8 
13  'login' => "Iniciar sessió",
14  'loginok' => "Ha iniciat sessió",
15  'loginerror' => "Inici de sessió incorrecte. Verifiqueu les credencials i intenteu-ho novament",
16  'login:empty' => "El nom d'usuari i la contrasenya són requerits",
17  'login:baduser' => "No s'ha pogut carregar el seu compte d'usuari",
18  'auth:nopams' => "Error intern. No s'ha trobat un mètode d'autentificació instal·lat",
19 
20  'logout' => "Tancar sessió",
21  'logoutok' => "S'ha tancat la sessió",
22  'logouterror' => "No s'ha pogut tancar la sessió, si us plau intenteu-ho de nou",
23  'session_expired' => "La seua sessió ha expirat. Si us plau <a href='javascript:location.reload(true)'>recarregueu</a> la pàgina per a accedir novament.",
24  'session_changed_user' => "Has accedit com a un altre usuari. Deuríes <a href='javascript:location.reload(true)'>recarregar</a> la pàgina.",
25 
26  'loggedinrequired' => "Deus de estar autentificat per a poder visualitzar aquesta pàgina",
27  'adminrequired' => "Deus ser un administrador per a poder visualitzar aquesta pàgina",
28  'membershiprequired' => "Deus ser membre del grup per a poder visualitzar aquesta pàgina",
29  'limited_access' => "No tens permís per a veure la pàgina sol·licitada",
30  'invalid_request_signature' => "La URL de la pàgina a la que intentes accedir no es vàlida o ha caducat",
31 
36  'exception:title' => "Error Fatal",
37  'exception:contact_admin' => 'S\'ha trobat un error fatal al iniciar sessió. Contacteu amb l\'administrador amb la següent informació',
38 
39  'actionundefined' => "L'acció (%s) sol·licitada no es troba definida en el sistema",
40  'actionnotfound' => "El log d'accions per a %s no s'ha trobat",
41  'actionloggedout' => "Ho sentim, no es pot realitzar aquesta acció sense identificar-se",
42  'actionunauthorized' => 'vostè no posseeix els permisos necessaris per a realitzar aquesta acció',
43 
44  'ajax:error' => 'Ha ocorregut un error inesperat en la crida AJAX. Es posible que la conexió amb el servidor s\'haja perdut.',
45  'ajax:not_is_xhr' => 'No pots accedir a la vista AJAX directament',
46 
47  'PluginException:MisconfiguredPlugin' => "%s (guid: %s) plugin mal configurat. S'ha desactivat. Si us plau, consulteu la wiki d'Elgg per a veure les posibles causes (http://learn.elgg.org/).",
48  'PluginException:CannotStart' => '%s (guid: %s) no pot iniciar-se. Motiu: %s',
49  'PluginException:InvalidID' => "%s no es un ID d'un plugin vàlid",
50  'PluginException:InvalidPath' => "%s es un path de plugin invàlid",
51  'PluginException:InvalidManifest' => 'Arxiu de manifest invàlid per al plugin %s',
52  'PluginException:InvalidPlugin' => '%s no és un plugin vàlid',
53  'PluginException:InvalidPlugin:Details' => '%s no és un plugin vàlid: %s',
54  'PluginException:NullInstantiated' => 'ElggPlugin no pot ser instanciat a null. Deus pasar-li un GUID, un ID de plugin, o un path complet.',
55  'ElggPlugin:MissingID' => 'No es troba el ID del plugin (guid %s)',
56  'ElggPlugin:NoPluginPackagePackage' => 'ElggPluginPackage faltant per al plugin amb ID %s (guid %s)',
57  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:MissingFile' => 'Arxiu %s faltant en el package',
58  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:InvalidId' => 'El directori del plugin deu ser renomenat a \'%s\' perquè sigui igual al ID del seu manifest.',
59  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:InvalidDependency' => 'Tipus de dependència \'%s\' invàlida',
60  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:InvalidProvides' => 'Tipus \'%s\' previst invàlid',
61  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:CircularDep' => 'Dependència %s invàlida \'%s\' en plugin %s. Els plugins no poden entrar en conflicte amb altres requerits!',
62  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:ConflictsWithPlugin' => 'Conflicte amb el plugin: %s',
63  'ElggPluginPackage:InvalidPlugin:UnreadableConfig' => 'El arxiu \'elgg-plugin.php\' del complement està present, però il·legible.',
64  'ElggPlugin:Exception:CannotIncludeFile' => 'No pot incloure\'s %s per al plugin %s (guid: %s) en %s. Verifiqueu els permisos!',
65  'ElggPlugin:Exception:IncludeFileThrew' => 'S\'ha llançat l\'excepció incloent %s per al complement %s (guid: %s) en %s. ',
66  'ElggPlugin:Exception:CannotRegisterViews' => 'No es pot carregar el directori \'views\' per al plugin %s (guid: %s) en %s. Verifiqueu els permisos!',
67  'ElggPlugin:Exception:NoID' => 'No s\'ha trobat el ID per al plugin amb guid %s!',
68  'PluginException:NoPluginName' => "No s'ha pogut trobar el nom del plugin",
69  'PluginException:ParserError' => 'Error processant el manifest amb versió de API %s en el plugin %s',
70  'PluginException:NoAvailableParser' => 'No s\'ha trobat un processador per al manifest de la versió de la API %s en plugin %s',
71  'PluginException:ParserErrorMissingRequiredAttribute' => "Atribut '%s' faltant en el manifest del plugin %s",
72  'ElggPlugin:InvalidAndDeactivated' => '%s no és un plugin vàlid i s\'ha deshabilitat',
73  'ElggPlugin:activate:BadConfigFormat' => 'El arxiu \'elgg-plugin.php\' del complement no ha retornat una matriu serialitzable. ',
74  'ElggPlugin:activate:ConfigSentOutput' => 'El arxiu \'elgg-plugin.php\' del complement ha enviat una eixida.',
75 
76  'ElggPlugin:Dependencies:Requires' => 'Requereix',
77  'ElggPlugin:Dependencies:Suggests' => 'Sugereix',
78  'ElggPlugin:Dependencies:Conflicts' => 'Conflictes',
79  'ElggPlugin:Dependencies:Conflicted' => 'En conflicte',
80  'ElggPlugin:Dependencies:Provides' => 'Proveeix',
81  'ElggPlugin:Dependencies:Priority' => 'Prioritat',
82 
83  'ElggPlugin:Dependencies:Elgg' => 'Versió Elgg',
84  'ElggPlugin:Dependencies:PhpVersion' => 'Versió de PHP',
85  'ElggPlugin:Dependencies:PhpExtension' => 'Extensió PHP: %s',
86  'ElggPlugin:Dependencies:PhpIni' => 'Configuració PHP ini: %s',
87  'ElggPlugin:Dependencies:Plugin' => 'Plugin: %s',
88  'ElggPlugin:Dependencies:Priority:After' => 'Després %s',
89  'ElggPlugin:Dependencies:Priority:Before' => 'Abans %s',
90  'ElggPlugin:Dependencies:Priority:Uninstalled' => '%s no instal·lat',
91  'ElggPlugin:Dependencies:Suggests:Unsatisfied' => 'Faltant',
92 
93  'ElggPlugin:Dependencies:ActiveDependent' => 'Hi ha altres complements que tenen a «%s» com a dependència. Deus desactivar els següents complements primer per a poder desactivar aquest: %s',
94 
95  'ElggMenuBuilder:Trees:NoParents' => 'Hi ha elements de menú que no estàn enllaçats a ningún element pare',
96  'ElggMenuBuilder:Trees:OrphanedChild' => 'El element de menú [%s] no té element pare[%s]',
97  'ElggMenuBuilder:Trees:DuplicateChild' => 'El element de menú [%s] està registrat per duplicat',
98 
99  'RegistrationException:EmptyPassword' => 'Els camps de contrasenya són obligatoris',
100  'RegistrationException:PasswordMismatch' => 'Les contrasenyes deuen coincidir',
101  'LoginException:BannedUser' => 'El seu accés ha estat bloquejat momentàniament',
102  'LoginException:UsernameFailure' => 'No ha pogut iniciar-se la sessió. Si us plau, verifiqueu el vostre nom d\'usuari i contrasenya',
103  'LoginException:PasswordFailure' => 'No ha pogut iniciar-se la sessió. Si us plau, verifiqueu el vostre nom d\'usuari i contrasenya',
104  'LoginException:AccountLocked' => 'El seu compte d\'usuari ha estat bloquejat per la cantitat d\'intents de sessió fallits',
105  'LoginException:ChangePasswordFailure' => 'Ha fallat el canvi de contrasenya. Revisa l\'antiga i nova contrasenya.',
106  'LoginException:Unknown' => 'No s\'ha pogut iniciar sessió degut a un error desconegut.',
107 
108  'UserFetchFailureException' => 'No es poden revisar els permisos per al user_guid [%s] perquè l\'usuari no existeix.',
109 
110  'deprecatedfunction' => 'Precaució: Aquest codi utilitza la funció obsoleta \'%s\' que no és compatible amb aquesta versió d\'Elgg',
111 
112  'pageownerunavailable' => 'Precaució: L\'administrador de la pàgina %d no es troba accesible!',
113  'viewfailure' => 'Ha ocorregut un error intern en la vista %s',
114  'view:missing_param' => "Falta el parámetre obligatori «%s» en la vista «%s».",
115  'changebookmark' => 'Si us plau, modifiqueu el vostre índex per a aquesta vista',
116  'noaccess' => 'Necesites iniciar sessió per a veure aquest contingut o el contingut ha estat remogut o no tens permís per a veure-ho.',
117  'error:missing_data' => 'Falten dades en la seus sol·licitud',
118  'save:fail' => 'Ha ocorregut un error desant les seues dades',
119  'save:success' => 'Les seues dades han estat desades',
120 
121  'error:default:title' => 'Error...',
122  'error:default:content' => 'Oops... Alguna cosa ha eixit malament',
123  'error:400:title' => 'Petició incorrecta',
124  'error:400:content' => 'Ho sentim. La seva petició no és vàlida o està incompleta.',
125  'error:403:title' => 'Prohibit',
126  'error:403:content' => 'Ho sentim. No tens permís per a accedir a la pàgina sol·licitada.',
127  'error:404:title' => 'Pàgina no trobada',
128  'error:404:content' => 'Ho sentim. No hem pogut trobar la pàgina sol·licitada',
129 
130  'upload:error:ini_size' => 'L\'arxiu que ha intentat pujar és massa gran.',
131  'upload:error:form_size' => 'L\'arxiu que ha intentat pujar és molt gran.',
132  'upload:error:partial' => 'La pujada no ha pogut completar-se',
133  'upload:error:no_file' => 'Ningún arxiu ha estat seleccionat',
134  'upload:error:no_tmp_dir' => 'No es pot desar l\'arxiu pujat',
135  'upload:error:cant_write' => 'No es pot desar l\'arxiu pujat',
136  'upload:error:extension' => 'No es pot desar l\'arxiu pujat',
137  'upload:error:unknown' => 'La pujada ha fallat',
138 
142  'table_columns:fromView:admin' => 'Administrador',
143  'table_columns:fromView:banned' => 'Bloquejat',
144  'table_columns:fromView:container' => 'Contenedor',
145  'table_columns:fromView:excerpt' => 'Descripció',
146  'table_columns:fromView:link' => 'Nom/Títol',
147  'table_columns:fromView:icon' => 'Icona',
148  'table_columns:fromView:item' => 'Element',
149  'table_columns:fromView:language' => 'Idioma',
150  'table_columns:fromView:owner' => 'Propietari',
151  'table_columns:fromView:time_created' => 'Temps de creació',
152  'table_columns:fromView:time_updated' => 'Temps d\'actualització',
153  'table_columns:fromView:user' => 'Usuari',
154 
155  'table_columns:fromProperty:description' => 'Descripció',
156  'table_columns:fromProperty:email' => 'Email',
157  'table_columns:fromProperty:name' => 'Nom',
158  'table_columns:fromProperty:type' => 'Tipus',
159  'table_columns:fromProperty:username' => 'Nom d\'usuari',
160 
161  'table_columns:fromMethod:getSubtype' => 'Subtipus',
162  'table_columns:fromMethod:getDisplayName' => 'Nom/Títol',
163  'table_columns:fromMethod:getMimeType' => 'Tipus MIME',
164  'table_columns:fromMethod:getSimpleType' => 'Tipus',
165 
170  'name' => "Nom",
171  'email' => "Direcció d'Email",
172  'username' => "Nom d'usuari",
173  'loginusername' => "Nom d'usuari o Email",
174  'password' => "Contrasenya",
175  'passwordagain' => "Contrasenya (novament, per a verificar)",
176  'admin_option' => "Fer administrador a aquest usuari?",
177  'autogen_password_option' => "¿Generar automàticament una contrasenya segura? ",
178 
183  'PRIVATE' => "Privat",
184  'LOGGED_IN' => "Usuaris que han iniciat sessió",
185  'PUBLIC' => "Tots",
186  'LOGGED_OUT' => "Usuaris que han tancat sessió",
187  'access:friends:label' => "Amics",
188  'access' => "Accés",
189  'access:overridenotice' => "Avís: Degut a la política del grup, aquest contingut solament és accesible per als membres del grup",
190  'access:limited:label' => "Limitat",
191  'access:help' => "El nivell d'accés",
192  'access:read' => "Soles lectura",
193  'access:write' => "Accés d'escriptura",
194  'access:admin_only' => "Solament Administradors",
195  'access:missing_name' => "Falta el nom del nivell d'accés",
196  'access:comments:change' => "Aquesta discussió està solament visible per a un conjunt limitat d'usuaris. Pensa bé amb qui la comparteixes.",
197 
202  'dashboard' => "Panel de control",
203  'dashboard:nowidgets' => "El seu panel de control li permet seguir l'activitat i el contingut que li interessa d'aquest lloc",
204 
205  'widgets:add' => 'Agregar widget',
206  'widgets:add:description' => "Faça click en el botó d'algun widget per a agregar-lo a la pàgina",
207  'widgets:panel:close' => "Tancar el panel de widgets",
208  'widgets:position:fixed' => '(Posició fixa en la pàgina)',
209  'widget:unavailable' => 'Ja va agregar aquest widget',
210  'widget:numbertodisplay' => 'Cantitat d\'elements per a mostrar',
211 
212  'widget:delete' => 'Llevar %s',
213  'widget:edit' => 'Personalitzar aquest widget',
214 
215  'widgets' => "Widgets",
216  'widget' => "Widget",
217  'item:object:widget' => "Widgets",
218  'widgets:save:success' => "El widget s'ha desat correctament",
219  'widgets:save:failure' => "No s'ha pogut desar el widget, si us plau, intenteu-ho de nou",
220  'widgets:add:success' => "S'ha agregat correctament el widget",
221  'widgets:add:failure' => "No s'ha pogut afegir el widget",
222  'widgets:move:failure' => "No s'ha pogut desar la nova posició del widget",
223  'widgets:remove:failure' => "No s'ha pogut llevar el widget",
224 
229  'group' => "Grup",
230  'item:group' => "Grups",
231 
236  'user' => "Usuari",
237  'item:user' => "Usuaris",
238 
243  'friends' => "Amics",
244  'friends:yours' => "Els teus Amics",
245  'friends:owned' => "Amics de %s",
246  'friend:add' => "Afegir amics",
247  'friend:remove' => "Llevar amic",
248 
249  'friends:add:successful' => "S'ha afegit a %s com a amic",
250  'friends:add:duplicate' => "You're already friends with %s",
251  'friends:add:failure' => "No s'ha pogut afegir a %s com amic. Si us plau intenteu-ho novament",
252 
253  'friends:remove:successful' => "S'ha llevat a %s dels seus amics",
254  'friends:remove:no_friend' => "You and %s are not friends",
255  'friends:remove:failure' => "No s'ha pogut llevar a %s dels seus amics. Si us plau intenteu-ho novament",
256 
257  'friends:none' => "Aquest usuari no té amics encara",
258  'friends:none:you' => "No tens amics encara",
259 
260  'friends:none:found' => "No s'han trobat amics",
261 
262  'friends:of:none' => "Ningú ha agregat a aquest usuari com a amic encara",
263  'friends:of:none:you' => "Ningú t'ha agregat com a amic encara. Comença a afegir contingut i completar el teu perfil per a que la gent et trobe!",
264 
265  'friends:of:owned' => "Amics de %s",
266 
267  'friends:of' => "Amics de",
268  'friends:collections' => "Col·leccions d'amics",
269  'collections:add' => "Nova col·lecció",
270  'friends:collections:add' => "Nova col·lecció d'amics",
271  'friends:addfriends' => "Seleccionar amics",
272  'friends:collectionname' => "Nom de la col·lecció",
273  'friends:collectionfriends' => "Amics en la col·lecció",
274  'friends:collectionedit' => "Editar aquesta col·lecció",
275  'friends:nocollections' => "No tens col·leccions encara",
276  'friends:collectiondeleted' => "La col·lecció ha sigut eliminada",
277  'friends:collectiondeletefailed' => "No es pot eliminar la col·lecció",
278  'friends:collectionadded' => "La col·lecció s'ha creat correctament",
279  'friends:nocollectionname' => "Deus posar-li un nom a la col·lecció abans de crear-la",
280  'friends:collections:members' => "Membres d'aquesta col·lecció",
281  'friends:collections:edit' => "Editar col·lecció",
282  'friends:collections:edited' => "Col·lecció desada",
283  'friends:collection:edit_failed' => 'No s\'ha pogut desar la col·lecció',
284 
285  'friendspicker:chararray' => 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ',
286 
287  'avatar' => 'Imatge de perfil',
288  'avatar:noaccess' => "No tens permès editar el avatar d'aquest usuari",
289  'avatar:create' => 'Cree la seua imatge de perfil',
290  'avatar:edit' => 'Editar imatge de perfil',
291  'avatar:preview' => 'Previsualitzar',
292  'avatar:upload' => 'Pujar nova imatge de perfil',
293  'avatar:current' => 'Imatge de perfil actual',
294  'avatar:remove' => 'Remou el teu avatar i estableix la icona per defecte',
295  'avatar:crop:title' => 'Ferramenta de retall d\'imatge de perfil',
296  'avatar:upload:instructions' => "La seua imatge de perfil es mostrarà en la xarxa. Podràs modificar-la sempre que ho desitges (Formats d'arxiu acceptats: GIF, JPG o PNG)",
297  'avatar:create:instructions' => 'Faça click i arrastre un cuadrat avall per a seleccionar el retall de la imatge. Apareixerà una previsualització en la caixa de la dreta. Quan estigues conforme amb la previsualització, faça click en \'Crear imatge de perfil\'. La versió retallada serà la que s\'utilitze per a ser mostrada en la xarxa',
298  'avatar:upload:success' => 'Imatge de perfil pujada correctament',
299  'avatar:upload:fail' => 'Ha fallat la pujada de la imatge de perfil',
300  'avatar:resize:fail' => 'Error al modificar el tamany de la imatge de perfil',
301  'avatar:crop:success' => 'Retall de la imatge de perfil finalitzat correctament',
302  'avatar:crop:fail' => 'El retall del avatar ha fallat',
303  'avatar:remove:success' => 'S\'ha eliminat el avatar',
304  'avatar:remove:fail' => 'Remoure el avatar ha fallat',
305 
306  'profile:edit' => 'Editar perfil',
307  'profile:aboutme' => "Sobre mi",
308  'profile:description' => "Sobre mi",
309  'profile:briefdescription' => "Descripció curta",
310  'profile:location' => "Ubicació",
311  'profile:skills' => "Habilitats",
312  'profile:interests' => "Interessos",
313  'profile:contactemail' => "Email de contacte",
314  'profile:phone' => "Telèfon",
315  'profile:mobile' => "Mòbil",
316  'profile:website' => "Lloc Web",
317  'profile:twitter' => "Usuari de Twitter",
318  'profile:saved' => "El seu perfil s'ha desat correctament",
319 
320  'profile:field:text' => 'Text curt',
321  'profile:field:longtext' => 'Àrea de text llarg',
322  'profile:field:tags' => 'Etiquetes',
323  'profile:field:url' => 'Direcció Web',
324  'profile:field:email' => 'Direcció d\'email',
325  'profile:field:location' => 'Ubicació',
326  'profile:field:date' => 'Data',
327 
328  'admin:appearance:profile_fields' => 'Editar camps de perfil',
329  'profile:edit:default' => 'Editar camps de perfil',
330  'profile:label' => "Etiqueta de perfil",
331  'profile:type' => "Tipus de perfil",
332  'profile:editdefault:delete:fail' => 'S\'ha produït un error al eliminar el camp de perfil',
333  'profile:editdefault:delete:success' => 'Item de perfil per defecte eliminat!',
334  'profile:defaultprofile:reset' => 'Reinici de perfil de sistema per defecte',
335  'profile:resetdefault' => 'Reiniciar perfil de sistema per defecte',
336  'profile:resetdefault:confirm' => 'Estàs segur que vols esborrar els teus camps de perfil personalitzats?',
337  'profile:explainchangefields' => "Pots reemplaçar els camps de perfil existents amb els propis utilitzant el formulari d'avall. \n\n Introduïu un nou nom de camp de perfil, per exemple, 'Equip favorit', després seleccioneu el tipus de camp (eg. text, url, tags), i feu click en el botó d''Agregar'.Per a re ordenar els camps arrossegueu el control al costat de l'etiqueta del camp. Per a editar l'etiqueta del camp faça click en el text de l'etiqueta per a tornar-lo editable. \n\n Pot tornar a la disposició original del perfil en qualsevol moment, però perdrà l'informació creada en els camps personalitzats del perfil fins al moment",
338  'profile:editdefault:success' => 'Element afegit al perfil per defecte correctament',
339  'profile:editdefault:fail' => 'No s\'ha pogut desar el perfil per defecte',
340  'profile:field_too_long' => 'No s\'ha pogut desar l\'informació del perfil degut a que la secció \'%s\' és massa llarga.',
341  'profile:noaccess' => "No tens permís per a editar aquest perfil.",
342  'profile:invalid_email' => '«%s» deu ser una direcció de correu electrònic vàlida.',
343 
344 
348  'feed:rss' => 'Canal RSS per a aquesta pàgina',
352  'link:view' => 'Veure enllaç',
353  'link:view:all' => 'Veure tots',
354 
355 
359  'river' => "River",
360  'river:friend:user:default' => "%s ara és amic de %s",
361  'river:update:user:avatar' => '%s té una nova imatge de perfil',
362  'river:update:user:profile' => '%s ha actualitzat el seu perfil',
363  'river:noaccess' => 'No posseeix permisos per a visualitzar aquest element',
364  'river:posted:generic' => '%s publicat',
365  'riveritem:single:user' => 'un usuari',
366  'riveritem:plural:user' => 'alguns usuaris',
367  'river:ingroup' => 'en el grup %s',
368  'river:none' => 'Sense activitat',
369  'river:update' => 'Actualitzacions de %s',
370  'river:delete' => 'Eliminar aquest element de l\'activitat',
371  'river:delete:success' => 'L\'item en el River ha estat esborrat',
372  'river:delete:fail' => 'L\'item en el River no ha pogut ser esborrat',
373  'river:delete:lack_permission' => 'No tens permís per a eliminar aquest element de l\'activitat.',
374  'river:can_delete:invaliduser' => 'No es pot revisar canDelete per al usuari [%s] perquè l\'usuari no existeix.',
375  'river:subject:invalid_subject' => 'Usuari invàlid',
376  'activity:owner' => 'Veure Activitat',
377 
378  'river:widget:title' => "Activitat",
379  'river:widget:description' => "Mostrar l'última activitat",
380  'river:widget:type' => "Tipus d'activitat",
381  'river:widgets:friends' => 'Activitat d\'amics',
382  'river:widgets:all' => 'Tota l\'activitat del lloc',
383 
387  'notifications:usersettings' => "Configuració de notificacions",
388  'notification:method:email' => 'Correu electrònic',
389 
390  'notifications:usersettings:save:ok' => "La seva configuració de notificacions s'ha desat correctament",
391  'notifications:usersettings:save:fail' => "Ha ocorregut un error al desar la configuració de notificacions",
392 
393  'notification:subject' => 'Notificacions de %s',
394  'notification:body' => 'Veure la nova activitat en %s',
395 
400  'search' => "Cercar",
401  'searchtitle' => "Cercar: %s",
402  'users:searchtitle' => "Cercar per a usuaris: %s",
403  'groups:searchtitle' => "Cercar per a grups: %s",
404  'advancedsearchtitle' => "%s amb coincidències en resultats %s",
405  'notfound' => "No s'han trobat resultats",
406  'next' => "Següent",
407  'previous' => "Anterior",
408 
409  'viewtype:change' => "Modificar tipus de llista",
410  'viewtype:list' => "Vista de llista",
411  'viewtype:gallery' => "Galería",
412 
413  'tag:search:startblurb' => "Items amb tags que coincideixin amb '%s':",
414 
415  'user:search:startblurb' => "Usuaris que coincideixin amb '%s':",
416  'user:search:finishblurb' => "Click ací per a veure més",
417 
418  'group:search:startblurb' => "Grups que coincideixin amb '%s':",
419  'group:search:finishblurb' => "Click ací per a veure més",
420  'search:go' => 'Cerca',
421  'userpicker:only_friends' => 'Solament amics',
422 
427  'account' => "Compte",
428  'settings' => "Configuració",
429  'tools' => "Ferramentes",
430  'settings:edit' => 'Editar configuració',
431 
432  'register' => "Registrar-se",
433  'registerok' => "S'ha registrat correctament per a %s",
434  'registerbad' => "No s'ha pogut registrar degut a un error desconegut",
435  'registerdisabled' => "El registre s'ha deshabilitat per l'administrador del sistema",
436  'register:fields' => 'Tots els camps són obligatoris',
437 
438  'registration:notemail' => 'No ha ingresat una direcció de correu vàlida',
439  'registration:userexists' => 'El nom d\'usuari ja existeix',
440  'registration:usernametooshort' => 'El nom d\'usuari deu tenir un mínim de %u caràcters',
441  'registration:usernametoolong' => 'El teu nom d\'usuari és massa llarg. El màxim permés és %u caràcters.',
442  'registration:passwordtooshort' => 'La contrasenya deu tenir un mínim de %u caràcters',
443  'registration:dupeemail' => 'Ja es troba registrada la direcció de correu electrònic',
444  'registration:invalidchars' => 'Ho sentim, el seu nom d\'usuari posseeix els caràcters invàlids: %s. Aquests són tots els caràcters que es troben invalidats: %s',
445  'registration:emailnotvalid' => 'Ho sentim, la direcció de correu electrònic que has ingressat és invàlida en el sistema',
446  'registration:passwordnotvalid' => 'Ho sentim, la contrasenya que ha ingressat és invàlida en el sistema',
447  'registration:usernamenotvalid' => 'Ho sentim, el nom d\'usuari que ha ingressat és invàlid en el sistema',
448 
449  'adduser' => "Nou usuari",
450  'adduser:ok' => "S'ha agregat correctament un nou usuari",
451  'adduser:bad' => "No s'ha pogut agregar el nou usuari",
452 
453  'user:set:name' => "Configuració del nom de compte",
454  'user:name:label' => "El meu nom per a mostrar",
455  'user:name:success' => "S'ha modificat correctament el seu nom en la xarxa",
456  'user:name:fail' => "No s'ha pogut modificar el seu nom en la xarxa. Si us plau, asegureu-vos de que no és massa larg i intenteu-ho novament",
457 
458  'user:set:password' => "Contrasenya del compte",
459  'user:current_password:label' => 'Constrasenya actual',
460  'user:password:label' => "Noca contrasenya",
461  'user:password2:label' => "Confirmar nova contrasenya",
462  'user:password:success' => "Contrasenya modificada",
463  'user:password:fail' => "No s'ha pogut modificar la contrasenya en la xarxa",
464  'user:password:fail:notsame' => "Les dues contrasenyes no coincideixen!",
465  'user:password:fail:tooshort' => "La contrasenya es massa curta!",
466  'user:password:fail:incorrect_current_password' => 'La contrasenya actual ingressada és incorrecta',
467  'user:changepassword:unknown_user' => 'Usuari invàlid',
468  'user:changepassword:change_password_confirm' => 'Açò cambiará la seua contrasenya.',
469 
470  'user:set:language' => "Configuració de llenguatge",
471  'user:language:label' => "El seu llenguatge",
472  'user:language:success' => "S'ha actualitzat la seua configuració de llenguatge",
473  'user:language:fail' => "No s'ha pogut actualitzar la seua configuració de llenguatge",
474 
475  'user:username:notfound' => 'No s\'ha pogut trobar l\'usuari %s',
476 
477  'user:password:lost' => 'He oblidat la meua contrasenya',
478  'user:password:changereq:success' => 'Sol·licitud de nova contrasenya confirmada, se li ha enviat un correu electrònica',
479  'user:password:changereq:fail' => 'No s\'ha pogut sol·licitar una nova contrasenya',
480 
481  'user:password:text' => 'Per a sol·licitar una nova contrasenya ingresse el seu nom d\'usuari i premi el botó situat avall',
482 
483  'user:persistent' => 'Recordar-me',
484 
485  'walled_garden:welcome' => 'Benvingut a',
486 
490  'menu:page:header:administer' => 'Administrar',
491  'menu:page:header:configure' => 'Configurar',
492  'menu:page:header:develop' => 'Desenvolupar',
493  'menu:page:header:default' => 'Altre',
494 
495  'admin:view_site' => 'Veure lloc',
496  'admin:loggedin' => 'Sessió iniciada com a %s',
497  'admin:menu' => 'Menú',
498 
499  'admin:configuration:success' => "La seua configuració ha sigut desada",
500  'admin:configuration:fail' => "No s'ha pogut desar la seua configuració",
501  'admin:configuration:dataroot:relative_path' => 'No es pot configurar \'%s\' com a directori de dades arrel, ja que la ruta no és absoluta.',
502  'admin:configuration:default_limit' => 'El nombre d\'elements deu ser al menys 1.',
503 
504  'admin:unknown_section' => 'Secció d\'administració invàlida',
505 
506  'admin' => "Administració",
507  'admin:description' => "El panel d'administració li permet organitzar tots els aspectes del sistema, des de la gestió d'usuaris fins al comportament dels plugins. Seleccione una opció avall per començar",
508 
509  'admin:statistics' => "Estadístiques",
510  'admin:statistics:overview' => 'Resum',
511  'admin:statistics:server' => 'Informació del servidor',
512  'admin:statistics:cron' => 'Cron',
513  'admin:cron:record' => 'Últims treballs del Cron',
514  'admin:cron:period' => 'període Cron',
515  'admin:cron:friendly' => 'Últim completat',
516  'admin:cron:date' => 'Data i hora',
517  'admin:cron:msg' => 'Missatge',
518  'admin:cron:started' => 'Els treballs de cron per a \'%s\' han començat a les %s',
519  'admin:cron:complete' => 'Els treballs de cron per a \'%s\' s\'han completat a les %s',
520 
521  'admin:appearance' => 'Apariència',
522  'admin:administer_utilities' => 'Utilitats',
523  'admin:develop_utilities' => 'Utilitats',
524  'admin:configure_utilities' => 'Utilitats',
525  'admin:configure_utilities:robots' => 'Robots.txt',
526 
527  'admin:users' => "Usuaris",
528  'admin:users:online' => 'Connectats actualment',
529  'admin:users:newest' => 'Els més nous',
530  'admin:users:admins' => 'Administradors',
531  'admin:users:add' => 'Agregar Nou Usuari',
532  'admin:users:description' => "Aquest panell d'administració li permet gestionar la configuració d'usuaris de la xarxa. Seleccione una opció avall per començar",
533  'admin:users:adduser:label' => "Click ací per a agregar un nou usuari..",
534  'admin:users:opt:linktext' => "Configurar usuaris..",
535  'admin:users:opt:description' => "Configurar usuaris e informació de comptes",
536  'admin:users:find' => 'Cercar',
537 
538  'admin:administer_utilities:maintenance' => 'Mode de Manteniment',
539  'admin:upgrades' => 'Actualitzacions',
540 
541  'admin:settings' => 'Configuració',
542  'admin:settings:basic' => 'Configuració Básica',
543  'admin:settings:advanced' => 'Configuració Avançada',
544  'admin:site:description' => "Aquest panell d'administració li permet gestionar la configuració global de la xarxa. Selecciona una opció avall per començar",
545  'admin:site:opt:linktext' => "Configurar lloc..",
546  'admin:settings:in_settings_file' => 'Aquesta opció es configura en settings.php',
547 
548  'admin:legend:security' => 'Seguretat',
549  'admin:site:secret:intro' => 'Elgg utilitza una clau per a crear tokens de seguretat per varios propòsits.',
550  'admin:site:secret_regenerated' => "La clau secreta ha estat regenerada.",
551  'admin:site:secret:regenerate' => "Regenerar clau secreta",
552  'admin:site:secret:regenerate:help' => "Nota: pot ser que regenerar el secret del lloc supose un inconvenient per a alguns usuaris, ja que invalidará codis utilitzats per les cookies de la funció de «Recordeu-me», per a sol·licituds de validació de la direcció de correu electrònic, per a codis d'invitació, etc.",
553  'site_secret:current_strength' => 'Seguretat de la clau',
554  'site_secret:strength:weak' => "Feble",
555  'site_secret:strength_msg:weak' => "Nosaltres recomanem que regeneres la teua clau secreta",
556  'site_secret:strength:moderate' => "Moderada",
557  'site_secret:strength_msg:moderate' => "Li recomanem que regenere el secret del lloc per a una major seguretat.",
558  'site_secret:strength:strong' => "Forta",
559  'site_secret:strength_msg:strong' => "La teua clau secreta és suficientment segura. No hi ha necessitat de regenerar-la.",
560 
561  'admin:dashboard' => 'Panell de control',
562  'admin:widget:online_users' => 'Usuaris connectats',
563  'admin:widget:online_users:help' => 'Llista els usuaris connectats actualment en la xarxa',
564  'admin:widget:new_users' => 'Usuaris Nous',
565  'admin:widget:new_users:help' => 'Llista els usuaris més nous',
566  'admin:widget:banned_users' => 'Usuaris prohibits',
567  'admin:widget:banned_users:help' => 'Llista d\'usuaris prohibits',
568  'admin:widget:content_stats' => 'Estadístiques de contingut',
569  'admin:widget:content_stats:help' => 'Seguiment del contingut creat pels usuaris de la xarxa',
570  'admin:widget:cron_status' => 'Estat de Cron',
571  'admin:widget:cron_status:help' => 'Mostra l\'estat de l\'ultima execució dels treballs de Cron',
572  'widget:content_stats:type' => 'Tipus de contingut',
573  'widget:content_stats:number' => 'Nombre',
574 
575  'admin:widget:admin_welcome' => 'Benvingut',
576  'admin:widget:admin_welcome:help' => "Aquesta és l'area d'administració",
577  'admin:widget:admin_welcome:intro' =>
578 'Benvingut! Es troba veient el panell de control de l\'administració. és útil per a visualitzar les novetats en la xarxa',
579 
580  'admin:widget:admin_welcome:admin_overview' =>
581 "La navegació per el área d'administració es troba en el menú de la dreta. El mateix s'organitza en",
582 
583  // argh, this is ugly
584  'admin:widget:admin_welcome:outro' => '<br />Asegureu-vos de verificar els recursos disponibles en els enllaços del peu de pàgina i gràcies per utilitzar Elgg!',
585 
586  'admin:widget:control_panel' => 'Panell de control',
587  'admin:widget:control_panel:help' => "Proveeix d'un accés fàcil als controls",
588 
589  'admin:cache:flush' => 'Netejar la cache',
590  'admin:cache:flushed' => "La cache del lloc ha estat netejada",
591 
592  'admin:footer:faq' => 'FAQs d\'Administració',
593  'admin:footer:manual' => 'Manual d\'Administració',
594  'admin:footer:community_forums' => 'Foros de la Comunitat d\'Elgg',
595  'admin:footer:blog' => 'Blog Elgg',
596 
597  'admin:plugins:category:all' => 'Tots els plugins',
598  'admin:plugins:category:active' => 'Plugins actius',
599  'admin:plugins:category:inactive' => 'Plugins inactius',
600  'admin:plugins:category:admin' => 'Admin',
601  'admin:plugins:category:bundled' => 'Inclòs',
602  'admin:plugins:category:nonbundled' => 'No integrat',
603  'admin:plugins:category:content' => 'Contingut',
604  'admin:plugins:category:development' => 'Desenvolupament',
605  'admin:plugins:category:enhancement' => 'Millores',
606  'admin:plugins:category:api' => 'Servei/API',
607  'admin:plugins:category:communication' => 'Comunicació',
608  'admin:plugins:category:security' => 'Seguretat i Spam',
609  'admin:plugins:category:social' => 'Social',
610  'admin:plugins:category:multimedia' => 'Multimèdia',
611  'admin:plugins:category:theme' => 'Temes',
612  'admin:plugins:category:widget' => 'Widgets',
613  'admin:plugins:category:utility' => 'Utilitats',
614 
615  'admin:plugins:markdown:unknown_plugin' => 'Plugin desconegut',
616  'admin:plugins:markdown:unknown_file' => 'Arxiu desconegut',
617 
618  'admin:notices:could_not_delete' => 'Notificació de no s\'ha pogut eliminar',
619  'item:object:admin_notice' => 'notificació d\'Admin',
620 
621  'admin:options' => 'Opcions d\'Admin',
622 
627  'plugins:disabled' => 'Els plugins no s\'estàn carregant perquè un fitcher de nom \'disabled\' està en el directori de mods.',
628  'plugins:settings:save:ok' => "Configuració per al pluhin %s desada correctament",
629  'plugins:settings:save:fail' => "Ha ocorregut un error al intentar desar la configuració per al plugin %s",
630  'plugins:usersettings:save:ok' => "Configuració del usuari per al plugin %s desada",
631  'plugins:usersettings:save:fail' => "Ha ocorregut un error al intentar desar la configuració de l'usuari per al plugin %s",
632  'item:object:plugin' => 'Plugins',
633 
634  'admin:plugins' => "Plugins",
635  'admin:plugins:activate_all' => 'Activar tots',
636  'admin:plugins:deactivate_all' => 'Desactivar tots',
637  'admin:plugins:activate' => 'Activar',
638  'admin:plugins:deactivate' => 'Desactivar',
639  'admin:plugins:description' => "Aquest panell li permet controlar i configurar les ferramentes instal·lades en el seu lloc",
640  'admin:plugins:opt:linktext' => "Configurar ferramentes..",
641  'admin:plugins:opt:description' => "Configurar les ferramentes instal·lades en el lloc. ",
642  'admin:plugins:label:id' => "ID",
643  'admin:plugins:label:name' => "Nom",
644  'admin:plugins:label:author' => "Autor",
645  'admin:plugins:label:copyright' => "Copyright",
646  'admin:plugins:label:categories' => 'Categoríes',
647  'admin:plugins:label:licence' => "Licència",
648  'admin:plugins:label:website' => "URL",
649  'admin:plugins:label:info' => "Informació",
650  'admin:plugins:label:files' => "Arxius",
651  'admin:plugins:label:resources' => "Recursos",
652  'admin:plugins:label:screenshots' => "Captures de pantalla",
653  'admin:plugins:label:repository' => "Codi",
654  'admin:plugins:label:bugtracker' => "reportar problema",
655  'admin:plugins:label:donate' => "Donar",
656  'admin:plugins:label:moreinfo' => 'més informació',
657  'admin:plugins:label:version' => 'Versió',
658  'admin:plugins:label:location' => 'Ubicació',
659  'admin:plugins:label:contributors' => 'Col·laboradors',
660  'admin:plugins:label:contributors:name' => 'Nom',
661  'admin:plugins:label:contributors:email' => 'Correu Electrònico',
662  'admin:plugins:label:contributors:website' => 'Lloc Web',
663  'admin:plugins:label:contributors:username' => 'Nom d\'Usuari de la Comunitat',
664  'admin:plugins:label:contributors:description' => 'Descripció completa',
665  'admin:plugins:label:dependencies' => 'Dependències',
666 
667  'admin:plugins:warning:unmet_dependencies' => 'Aquest plugin té dependències desconegudes i no s\'activarà. Consulteu les dependències avall de més informació',
668  'admin:plugins:warning:invalid' => '%s no es un plugin Elgg vàlid. Visiteu <a href=\'http://docs.elgg.org/Invalid_Plugin\'>la Documentació Elgg</a> per a consells de solució de problemes',
669  'admin:plugins:warning:invalid:check_docs' => 'Mira <a href=\'http://learn.elgg.org/en/stable/appendix/faqs.html\'>la documentació d\'Elgg</a> on trobaràs consells de resolució de problemes.',
670  'admin:plugins:cannot_activate' => 'no es pot activar',
671  'admin:plugins:cannot_deactivate' => 'no es pot desactivar',
672  'admin:plugins:already:active' => 'Els plugins seleccionats ja estàn actius.',
673  'admin:plugins:already:inactive' => 'Els plugins seleccionats ja no estàn actius',
674 
675  'admin:plugins:set_priority:yes' => "Reordenar %s",
676  'admin:plugins:set_priority:no' => "No es pot reordenar %s",
677  'admin:plugins:set_priority:no_with_msg' => "No s'ha pogut reordenar %s. Erro: %s",
678  'admin:plugins:deactivate:yes' => "Desactivar %s",
679  'admin:plugins:deactivate:no' => "No es pot desactivar %s",
680  'admin:plugins:deactivate:no_with_msg' => "No es pot desactivar %s. Error: %s",
681  'admin:plugins:activate:yes' => "Activat %s",
682  'admin:plugins:activate:no' => "No es pot activar %s",
683  'admin:plugins:activate:no_with_msg' => "No es pot activar %s. Error: %s",
684  'admin:plugins:categories:all' => 'Totes les categoríes',
685  'admin:plugins:plugin_website' => 'Lloc del plugin',
686  'admin:plugins:author' => '%s',
687  'admin:plugins:version' => 'Versió %s',
688  'admin:plugin_settings' => 'Configuració del plugin',
689  'admin:plugins:warning:unmet_dependencies_active' => 'El plugin es troba actiu, pero posseeix dependències desconegudes. Pot ser que es troben problemes amb el seu funcionament. Visita el link \'més informació\' avall per a detalls',
690 
691  'admin:plugins:dependencies:type' => 'Tipus',
692  'admin:plugins:dependencies:name' => 'Nom',
693  'admin:plugins:dependencies:expected_value' => 'Valor de Test',
694  'admin:plugins:dependencies:local_value' => 'Valor Actual',
695  'admin:plugins:dependencies:comment' => 'Comentari',
696 
697  'admin:statistics:description' => "Aquest és un resum de les estadístiques del lloc. Si necesites estadístiques més avançades, hi ha disponible una funcionalitat d'administració profesional",
698  'admin:statistics:opt:description' => "Veure informació estadística sobre usuaris i objectes en el lloc",
699  'admin:statistics:opt:linktext' => "Veure estadístiques..",
700  'admin:statistics:label:basic' => "Estadístiques bàsiques del lloc",
701  'admin:statistics:label:numentities' => "Entitats del lloc",
702  'admin:statistics:label:numusers' => "Cantitat d'usuaris",
703  'admin:statistics:label:numonline' => "Cantitat d'usuaris connectats",
704  'admin:statistics:label:onlineusers' => "Usuaris connectats en aquest moment",
705  'admin:statistics:label:admins'=>"Admins",
706  'admin:statistics:label:version' => "Versió d'Elgg",
707  'admin:statistics:label:version:release' => "Release",
708  'admin:statistics:label:version:version' => "Versió",
709 
710  'admin:server:label:php' => 'PHP',
711  'admin:server:label:web_server' => 'Servidor Web',
712  'admin:server:label:server' => 'Servidor',
713  'admin:server:label:log_location' => 'Localització dels registres',
714  'admin:server:label:php_version' => 'Versió de PHP',
715  'admin:server:label:php_ini' => 'Ubicació del arxiu PHP ini',
716  'admin:server:label:php_log' => 'Registres de PHP',
717  'admin:server:label:mem_avail' => 'Memòria disponible',
718  'admin:server:label:mem_used' => 'Memòria gastada',
719  'admin:server:error_log' => "Registre d'errors del servidor Web",
720  'admin:server:label:post_max_size' => 'Tamany màxim de les peticions POST',
721  'admin:server:label:upload_max_filesize' => 'Tamany màxim de les pujades',
722  'admin:server:warning:post_max_too_small' => '(Nota: post_max_size deu ser major que el tamany indicat aquí per habilitar les pujades)',
723  'admin:server:label:memcache' => 'Memcache',
724  'admin:server:memcache:inactive' => '
725  Memcache no està configurat en aquest servidor o encara no ha estat configurat en Elgg config.
726  Per a millorar el rendiment, es recomana activar i configurar memcache.
727  ',
728 
729  'admin:user:label:search' => "Trobar usuaris:",
730  'admin:user:label:searchbutton' => "Cercar",
731 
732  'admin:user:ban:no' => "No pots bloquejar a l'usuari",
733  'admin:user:ban:yes' => "Usuari bloquejat",
734  'admin:user:self:ban:no' => "No pots bloquejar-te a tú mateix",
735  'admin:user:unban:no' => "No pots desbloquejar al usuari",
736  'admin:user:unban:yes' => "Usuari desbloquejat",
737  'admin:user:delete:no' => "No pots eliminar al usuari",
738  'admin:user:delete:yes' => "L'usuari %s ha estat eliminat",
739  'admin:user:self:delete:no' => "No pots eliminar-te a tú mateix",
740 
741  'admin:user:resetpassword:yes' => "Contrasenya restablescuda, es notificará al usuari",
742  'admin:user:resetpassword:no' => "No es pot restablir la contrasenya",
743 
744  'admin:user:makeadmin:yes' => "L'usuari és ara un administrador",
745  'admin:user:makeadmin:no' => "No s'ha pogut establir a l'usuari com a administrador",
746 
747  'admin:user:removeadmin:yes' => "L'usuari ja no és administrador",
748  'admin:user:removeadmin:no' => "No es poden llevar els privilegis d'administrador d'aquest usuari",
749  'admin:user:self:removeadmin:no' => "No pots llevar els teus propis privilegis d'administrador",
750 
751  'admin:appearance:menu_items' => 'Elements del Menú',
752  'admin:menu_items:configure' => 'Configurar els elements del menú principal',
753  'admin:menu_items:description' => 'Selecciona quins elements del menú desitja mostrar com enllaços favorits. Els items no utilitzats es trobarán en el item \'Més\' al final de la llista',
754  'admin:menu_items:hide_toolbar_entries' => 'Llevar enllaços del menú de la barra de ferramentes?',
755  'admin:menu_items:saved' => 'Elements del menú desats',
756  'admin:add_menu_item' => 'Agregar un element del menú personalitzat',
757  'admin:add_menu_item:description' => 'Completa el nom per a mostrar i la direció url per agregar un element de menú personalitzat',
758 
759  'admin:appearance:default_widgets' => 'Widgets per defecte',
760  'admin:default_widgets:unknown_type' => 'Tipus de widget desconegut',
761  'admin:default_widgets:instructions' => 'Agregar, llevar, moure i configurar els widgets per defecte en la página de widget seleccionada',
762 
763  'admin:robots.txt:instructions' => "Editar el robots.txt d'aquest lloc a continuació",
764  'admin:robots.txt:plugins' => "Plugins estàn agregant el següent a l'arxiu robots.txt",
765  'admin:robots.txt:subdir' => "La ferramenta de robots.txt no funcionará perquè Elgg està instal·lat en un sub-directori",
766  'admin:robots.txt:physical' => "La ferramenta robots.txt no funcionarà perquè hi ha un arxiu físic robots.txt",
767 
768  'admin:maintenance_mode:default_message' => 'El lloc no està disponible per manteniment',
769  'admin:maintenance_mode:instructions' => 'El Mode de Manteniment solament deu ser utilitzat per a actualitzacions i altres canvis d\'importància en el lloc.
770 Quan aquest mode està activat, solament els administradors poden ingressar i vore el lloc',
771  'admin:maintenance_mode:mode_label' => 'Mode de Manteniment',
772  'admin:maintenance_mode:message_label' => 'Missatge que es mostrarà als usuaris quan el mode de manteniment estiga activat',
773  'admin:maintenance_mode:saved' => 'Les configuracions del mode de manteniment han estat desades',
774  'admin:maintenance_mode:indicator_menu_item' => 'El lloc està en mode de manteniment',
775  'admin:login' => 'Entrada d\'Administradors',
776 
781  'usersettings:description' => "El panell de configuració permet parametritzar les seves preferències personals, desde l'administració d'usuaris al comportament dels plugins. Selecciona una opció avall per començar",
782 
783  'usersettings:statistics' => "Les seues estadístiques",
784  'usersettings:statistics:opt:description' => "Veure informació estadística d'usuaris i objectes en la xarxa",
785  'usersettings:statistics:opt:linktext' => "Estadístiques del compte",
786 
787  'usersettings:statistics:login_history' => "Historial d'inici de sessió",
788  'usersettings:statistics:login_history:date' => "Data",
789  'usersettings:statistics:login_history:ip' => "Direcció IP",
790 
791  'usersettings:user' => "Les seues preferències",
792  'usersettings:user:opt:description' => "Açò li permet establir les seues preferències",
793  'usersettings:user:opt:linktext' => "Modificar les seues preferències",
794 
795  'usersettings:plugins' => "Ferramentes",
796  'usersettings:plugins:opt:description' => "Preferències de Configuració per a les seues ferramentes actives",
797  'usersettings:plugins:opt:linktext' => "Configure les seues ferramentes",
798 
799  'usersettings:plugins:description' => "Aquest panell li permet establir les seues preferènciespersonals per a les ferramentes habilitades per l'administrador del sistema",
800  'usersettings:statistics:label:numentities' => "El seu contingut",
801 
802  'usersettings:statistics:yourdetails' => "Els seus detalls",
803  'usersettings:statistics:label:name' => "Nom complet",
804  'usersettings:statistics:label:email' => "Email",
805  'usersettings:statistics:label:membersince' => "Membre desde",
806  'usersettings:statistics:label:lastlogin' => "Últim accés",
807 
812  'river:all' => 'Activitat de tota la xarxa',
813  'river:mine' => 'La meua Activitat',
814  'river:owner' => 'Activitat de %s',
815  'river:friends' => 'Activitat d\'Amics',
816  'river:select' => 'Mostrar %s',
817  'river:comments:more' => '%u més',
818  'river:comments:all' => 'Veure tots els comentaris de %u',
819  'river:generic_comment' => 'comentat en %s %s',
820 
821  'friends:widget:description' => "Mostra alguns dels teus amics",
822  'friends:num_display' => "Cantitat d'amics a mostrar",
823  'friends:icon_size' => "tamany de la icona",
824  'friends:tiny' => "molt petit",
825  'friends:small' => "petit",
826 
831  'icon:size' => "Tamany de la icona",
832  'icon:size:topbar' => "Barra principal",
833  'icon:size:tiny' => "Molt petit",
834  'icon:size:small' => "Petit",
835  'icon:size:medium' => "Mitjà",
836  'icon:size:large' => "Gran",
837  'icon:size:master' => "Original",
838 
843  'save' => "Desar",
844  'reset' => 'Reiniciar',
845  'publish' => "Publicar",
846  'cancel' => "Cancel·lar",
847  'saving' => "Desant..",
848  'update' => "Actualitzar",
849  'preview' => "Previsualitzar",
850  'edit' => "Editar",
851  'delete' => "Eliminar",
852  'accept' => "Acceptar",
853  'reject' => "Rebutjar",
854  'decline' => "Declinar",
855  'approve' => "Aprovar",
856  'activate' => "Activar",
857  'deactivate' => "Desactivar",
858  'disapprove' => "Desaprovar",
859  'revoke' => "Revocar",
860  'load' => "Carregar",
861  'upload' => "Pujar",
862  'download' => "Descarregar",
863  'ban' => "Bloquejar",
864  'unban' => "Desbloquejar",
865  'banned' => "Bloquejat",
866  'enable' => "Habilitar",
867  'disable' => "Deshabilitar",
868  'request' => "Sol·licitud",
869  'complete' => "Completa",
870  'open' => 'Obrir',
871  'close' => 'Tancar',
872  'hide' => 'Amagar',
873  'show' => 'Mostrar',
874  'reply' => "Respondre",
875  'more' => 'Més',
876  'more_info' => 'Més informació',
877  'comments' => 'Comentaris',
878  'import' => 'Importar',
879  'export' => 'Exportar',
880  'untitled' => 'Sense títol',
881  'help' => 'Ajuda',
882  'send' => 'Enviar',
883  'post' => 'Publicar',
884  'submit' => 'Enviar',
885  'comment' => 'Comentar',
886  'upgrade' => 'Actualitzar',
887  'sort' => 'Ordenar',
888  'filter' => 'Filtrar',
889  'new' => 'Nou',
890  'add' => 'Afegir',
891  'create' => 'Crear',
892  'remove' => 'Eliminar',
893  'revert' => 'Revertir',
894 
895  'site' => 'Lloc Web',
896  'activity' => 'Activitat',
897  'members' => 'Membres',
898  'menu' => 'Menú;',
899 
900  'up' => 'Dalt',
901  'down' => 'Baix',
902  'top' => 'Cap de pàgina',
903  'bottom' => 'Peu de pàgina',
904  'right' => 'Dreta',
905  'left' => 'Esquerra',
906  'back' => 'Endarrere',
907 
908  'invite' => "Convidar",
909 
910  'resetpassword' => "Restablir contrasenya",
911  'changepassword' => "Cambiar contrasenya",
912  'makeadmin' => "Fer administrador",
913  'removeadmin' => "Llevar administrador",
914 
915  'option:yes' => "Sí",
916  'option:no' => "No",
917 
918  'unknown' => 'Desconegut',
919  'never' => 'Mai',
920 
921  'active' => 'Actiu',
922  'total' => 'Total',
923 
924  'ok' => 'OK',
925  'any' => 'Qualsevol',
926  'error' => 'Error',
927 
928  'other' => 'Altre',
929  'options' => 'Opcions',
930  'advanced' => 'Avançat',
931 
932  'learnmore' => "Click aquí per a veure més",
933  'unknown_error' => 'Error desconegut',
934 
935  'content' => "contingut",
936  'content:latest' => 'última activitat',
937  'content:latest:blurb' => 'Alternativament, click aquí per a veure l\'últim contingut en tota la xarxa',
938 
939  'link:text' => 'veure link',
940 
945  'question:areyousure' => '¿Estàs segur?',
946 
951  'status' => 'Estat',
952  'status:unsaved_draft' => 'Borrador sense desar',
953  'status:draft' => 'Borrador',
954  'status:unpublished' => 'Sense Publicar',
955  'status:published' => 'Publicat',
956  'status:featured' => 'Destacat',
957  'status:open' => 'Obert',
958  'status:closed' => 'Tancat',
959 
964  'sort:newest' => 'Més nou',
965  'sort:popular' => 'Popular',
966  'sort:alpha' => 'Alfabètic',
967  'sort:priority' => 'Prioridad',
968 
973  'title' => "Títol",
974  'description' => "Descripció",
975  'tags' => "Etiquetes",
976  'all' => "Tot",
977  'mine' => "Meu",
978 
979  'by' => 'per',
980  'none' => 'res',
981 
982  'annotations' => "Anotacions",
983  'relationships' => "Relacions",
984  'metadata' => "Metadades",
985  'tagcloud' => "Núbol de etiquetes",
986 
987  'on' => 'Habilitat',
988  'off' => 'Deshabilitat',
989 
994  'edit:this' => 'Editar',
995  'delete:this' => 'Eliminar',
996  'comment:this' => 'Comentar',
997 
1002  'deleteconfirm' => "Estàs segur de que vols eliminar aquest item?",
1003  'deleteconfirm:plural' => "Estàs segur de que desitjes eliminar aquestos items?",
1004  'fileexists' => "El fitxer ja s'ha pujat. Per reemplaçar-ho, selecciona:",
1005 
1010  'useradd:subject' => 'Compte d\'usuari creat',
1011  'useradd:body' => '
1012  %s,
1013 
1014 El seu compte d\'usuari ha estat creat en %s. Per a iniciar sessió visita:
1015 
1016  %s
1017 
1018 E inicia sessió amb les següents credencials:
1019 
1020  Usuari: %s
1021  Contrasenya: %s
1022 
1023 Una vegada autentificat, li recomanem que modifique la seua contrasenya.
1024  ',
1025 
1030  'systemmessages:dismiss' => "click per a tancar",
1031 
1032 
1037  'importsuccess' => "Importació amb èxit",
1038  'importfail' => "Error al importar dades",
1039 
1044  'friendlytime:justnow' => "ara",
1045  'friendlytime:minutes' => "fa %s minuts",
1046  'friendlytime:minutes:singular' => "fa un minut",
1047  'friendlytime:hours' => "fa %s hores",
1048  'friendlytime:hours:singular' => "fa una hora",
1049  'friendlytime:days' => "fa %s díes",
1050  'friendlytime:days:singular' => "ahir",
1051  'friendlytime:date_format' => 'j F Y @ g:ia',
1052 
1053  'friendlytime:future:minutes' => "en %s minuts",
1054  'friendlytime:future:minutes:singular' => "en un minut",
1055  'friendlytime:future:hours' => "en %s hores",
1056  'friendlytime:future:hours:singular' => "en una hora",
1057  'friendlytime:future:days' => "en %s díes",
1058  'friendlytime:future:days:singular' => "demà",
1059 
1060  'date:month:01' => 'Gener %s',
1061  'date:month:02' => 'Febrer %s',
1062  'date:month:03' => 'Març %s',
1063  'date:month:04' => 'Abril %s',
1064  'date:month:05' => 'Maig %s',
1065  'date:month:06' => 'Juny %s',
1066  'date:month:07' => 'Juliol %s',
1067  'date:month:08' => 'Agost %s',
1068  'date:month:09' => 'Septembre %s',
1069  'date:month:10' => 'Octubre %s',
1070  'date:month:11' => 'Novembre %s',
1071  'date:month:12' => 'Decembre %s',
1072 
1073  'date:month:short:01' => 'Gen %s',
1074  'date:month:short:02' => 'Feb %s',
1075  'date:month:short:03' => 'Mar %s',
1076  'date:month:short:04' => 'Abr %s',
1077  'date:month:short:05' => 'Mai %s',
1078  'date:month:short:06' => 'Jun %s',
1079  'date:month:short:07' => 'Jul %s',
1080  'date:month:short:08' => 'Ago %s',
1081  'date:month:short:09' => 'Sep %s',
1082  'date:month:short:10' => 'Oct %s',
1083  'date:month:short:11' => 'Nov %s',
1084  'date:month:short:12' => 'Dic %s',
1085 
1086  'date:weekday:0' => 'Diumenge',
1087  'date:weekday:1' => 'Dilluns',
1088  'date:weekday:2' => 'Dimarts',
1089  'date:weekday:3' => 'Dimecres',
1090  'date:weekday:4' => 'Dijous',
1091  'date:weekday:5' => 'Divendres',
1092  'date:weekday:6' => 'Dissabte',
1093 
1094  'date:weekday:short:0' => 'Diu',
1095  'date:weekday:short:1' => 'Dil',
1096  'date:weekday:short:2' => 'Dim',
1097  'date:weekday:short:3' => 'Dic',
1098  'date:weekday:short:4' => 'Dij',
1099  'date:weekday:short:5' => 'Div',
1100  'date:weekday:short:6' => 'Dis',
1101 
1102  'interval:minute' => 'Cada minut',
1103  'interval:fiveminute' => 'Cada cinc minuts',
1104  'interval:fifteenmin' => 'Cada quinze minuts',
1105  'interval:halfhour' => 'Cada mitja hora',
1106  'interval:hourly' => 'Cada hora',
1107  'interval:daily' => 'Diari',
1108  'interval:weekly' => 'Semanal',
1109  'interval:monthly' => 'Mensual',
1110  'interval:yearly' => 'Anual',
1111  'interval:reboot' => 'Cada reinici',
1112 
1117  'installation:sitename' => "El nom del lloc web:",
1118  'installation:sitedescription' => "Breu descripció del lloc web (opcional):",
1119  'installation:wwwroot' => "URL del lloc web:",
1120  'installation:path' => "El path complet a la instal·lació d'Elgg:",
1121  'installation:dataroot' => "El path complet al directori de dades:",
1122  'installation:dataroot:warning' => "Deus crear aquest directori manualment. Deus trobar-te en un directori diferent al de la instal·lació d'Elgg",
1123  'installation:sitepermissions' => "Permissos d'accés per defecte:",
1124  'installation:language' => "Llenguatge per defecte per al lloc web:",
1125  'installation:debug' => "El mode Debug proveeix informació extra que pot utilitzar-se per a evaluar eventualitats. Pot alentir el funcionament del sistema i deu de utilitzar-se solament quan es detecten problemes:",
1126  'installation:debug:label' => "Nivell del registre:",
1127  'installation:debug:none' => 'Desactivar mode Debug (recomanat)',
1128  'installation:debug:error' => 'Mostrar solament errors crítics',
1129  'installation:debug:warning' => 'Mostrar solament alertes crítiques',
1130  'installation:debug:notice' => 'Mostrar tots els errors, alertes e informacions de events',
1131  'installation:debug:info' => 'Registrar tot',
1132 
1133  // Walled Garden support
1134  'installation:registration:description' => 'El registre d\'usuaris es troba habilitat per defecte. Pot deshabilitar-lo per a impedir que nous usuaris es registren per si mateixos',
1135  'installation:registration:label' => 'Permetre el registre de nous usuaris',
1136  'installation:walled_garden:description' => 'Habilitar al lloc web per a executar-se com una xarxa privada. Açò impedirà a usuaris no registrats visualitzar qualsevol pàgina del lloc web, exceptuant les establescudes com a públiques',
1137  'installation:walled_garden:label' => 'Restringir pàgines a usuaris registrats',
1138 
1139  'installation:view' => "Ingresse la vista que es visualitzará per defecte en el lloc web o deixe açò en blanc per a la vista per defecte (si tens dubtes, deixeu-ho com per defecte):",
1140 
1141  'installation:siteemail' => "Direcció d'Email del lloc web (utilitzada per a enviar correus electrònics desde el sistema):",
1142  'installation:siteemail:help' => "Warning: Do no use an email address that you may have associated with other third-party services, such as ticketing systems, that perform inbound email parsing, as it may expose you and your users to unintentional leakage of private data and security tokens. Ideally, create a new dedicated email address that will serve only this website.",
1143  'installation:default_limit' => "Nombre per defecte d'elements per pàgina",
1144 
1145  'admin:site:access:warning' => "Les modificacions en el control d'accessos solament tindrá impacte en els accessos futurs",
1146  'installation:allow_user_default_access:description' => "Si es selecciona, se'ls permetrà als usuaris establir el seu propi nivell d'accès per defecte que pot sobreescriure els nivells d'accès del sistema",
1147  'installation:allow_user_default_access:label' => "Permetre l'accès per defecte dels usuaris",
1148 
1149  'installation:simplecache:description' => "La caché simple aumenta el rendiment emmagatzemant contingut estàtic, com fulles CSS i arxius JavaScript. Normalment es desitja tindre-la activada",
1150  'installation:simplecache:label' => "Utilitzar caché simple (recomanat)",
1151 
1152  'installation:cache_symlink:description' => "L'enllaç simbòlic al directori de caché simple permet que el servidor serveixi vistes estàtiques sense pasar pel motor, lo qual millora consideràblement el rendiment i redueix la càrrega del servidor",
1153  'installation:cache_symlink:label' => "Utilitzar un enllaç simbòlic per al directori de caché simple (recomanat)",
1154  'installation:cache_symlink:warning' => "S'ha creat el enllaç simbòlic. Si, per algun motiu, vols llevar l'enllaç, esborra l'enllaç simbòlic al directori del teu servidor",
1155  'installation:cache_symlink:paths' => 'L\'enllaç simbòlic correctament configurat deu vincular-se desde <i>%s</i> a <i>%s</i>',
1156  'installation:cache_symlink:error' => "No es pot generar l'enllaç simbòlic per la configuració del vostre servidor. Si us plau, consulteu el manual per a crear manualment l'enllaç simbòlic",
1157 
1158  'installation:minify:description' => "El simple caché pot també millorar el rendiment perquè comprimeix els arxius JavaScript i CSS. (Requereix que simple caché estiga habilitat.)",
1159  'installation:minify_js:label' => "Comprimir JavaScript (recomanat)",
1160  'installation:minify_css:label' => "Comprimir CSS (recomanat)",
1161 
1162  'installation:htaccess:needs_upgrade' => "Deu actualitzar l'arxiu .htaccess per a que la ruta s'injecte en el paràmetre GET __elgg_uri (pots utilitzar install/config/htaccess.dist com a guía)",
1163  'installation:htaccess:localhost:connectionfailed' => "Elgg no pot connectar-se a sí mateix per a posar a prova les regles de substitució. Assegureu-vos de que «curl» està funcionant, i de que no existeixen restriccions per direcció IP que impedeixin les connexions locals al propi servidor (localhost).",
1164 
1165  'installation:systemcache:description' => "La caché del sistema decrementa el temps de càrrega del motor d'Elgg cacheant dades a fitchers.",
1166  'installation:systemcache:label' => "Gastar la caché del sistema (recomanat)",
1167 
1168  'admin:legend:system' => 'Sistema',
1169  'admin:legend:caching' => 'Caché',
1170  'admin:legend:content_access' => 'Accés del Contingut',
1171  'admin:legend:site_access' => 'Accés del Lloc Web',
1172  'admin:legend:debug' => 'Depuració i registre',
1173 
1174  'upgrading' => 'Actualitzant..',
1175  'upgrade:core' => 'La instal·lació d\'Elgg ha estat actualitzada',
1176  'upgrade:unlock' => 'Desbloquejar actualització',
1177  'upgrade:unlock:confirm' => "La base de dades està bloquejada per una altra actualització. Executar actualitzacions concurrents és perillós. Solament hauries de continuar si saps que no hi ha una altra actualització executant-se. Desbloquejar?",
1178  'upgrade:locked' => "No es pot actualitzar. Una altra actualització està executant-se. Per a lliberar el bloqueig d'actualitzacions, visita la secció d'Administració.",
1179  'upgrade:unlock:success' => "Desbloqueig d'Actualització amb èxit.",
1180  'upgrade:unable_to_upgrade' => 'No es pot actualitzar',
1181  'upgrade:unable_to_upgrade_info' =>
1182  'Aquesta versió no es pot actualitzar degut a què s\'han detectat vistes legades d\'altres versions en el directori de les vistes del core d\'Elgg. Aquestes vistes son obsoletes i tenen que ser eliminades per al correcte funcionament d\'Elgg. Si no has fet canvis en el core d\'Elgg, pots simplement eliminar el directori de vistes i reemplaçar-lo amb el citat directori de un dels paquets més recents d\'Elgg, descarregant-lo de <a href="http://elgg.org">elgg.org</a>.<br /><br />
1183 
1184  Si necessites instruccions detallades, si us plau visita la <a href="http://learn.elgg.org/en/stable/admin/upgrading.html">
1185  documentació d\'Actualització d\'Elgg</a>. Si necessites suport, escriu describint el teu problema en els
1186  <a href="http://community.elgg.org/pg/groups/discussion/">Foros de Suport de la Comunitat</a>.',
1187 
1188  'update:twitter_api:deactivated' => 'La API de Twitter (anteriorment Twitter Service) s\'ha desactivat durant l\'actualització. Si us plau activeu-la manualment si es requereix',
1189  'update:oauth_api:deactivated' => 'La API de OAuth (anteriorment OAuth Lib) s\'ha desactivat durant l\'actualització. Si us plau activeu-la manualment si es requereix',
1190  'upgrade:site_secret_warning:moderate' => "Te recomanem que regeneres la clau del teu lloc web per a millorar la seguretat del sistema. Veure Configuració > Preferències > Avançat",
1191  'upgrade:site_secret_warning:weak' => "Te recomanem fortament que regeneres la clau del teu lloc web per a millorar la seguretat del sistema. Veure Configuració > Preferències > Avançat",
1192 
1193  'deprecated:function' => '%s() ha quedat obsoleta per %s()',
1194 
1195  'admin:pending_upgrades' => 'Aquest lloc té actualitzacions pendents que requereixen la teua atenció immediata',
1196  'admin:view_upgrades' => 'Veure actualitzacions pendents',
1197  'item:object:elgg_upgrade' => 'Actualitzacions del lloc',
1198  'admin:upgrades:none' => 'La teua instal·lació està al día!',
1199 
1200  'upgrade:item_count' => 'Hi ha <b>%s</b> elements que és necessari actualitzar.',
1201  'upgrade:warning' => '<b>Avís:</b> ¡En un lloc web gran aquesta actualització pot comportar un temps significatiu!',
1202  'upgrade:success_count' => 'Actualitzat:',
1203  'upgrade:error_count' => 'Errors:',
1204  'upgrade:river_update_failed' => 'No ha sigut possible actualitzar l\'entrada del River per al element amb identificador «%s».',
1205  'upgrade:timestamp_update_failed' => 'No ha sigut possible actualitzar els temps del element amb identificador «%s».',
1206  'upgrade:finished' => 'S\'ha completat l\'actualització.',
1207  'upgrade:finished_with_errors' => '<p>Han ocorregut errors durant l\'actualització. Actualitze la pàgina i probe a executar l\'actualització de nou.</p></p><br />
1208 Si el error es repiteix, cerca la causa en el registre d\'errors del servidor. Pots cercar ajuda per a solventar el problema en el <a href="http://community.elgg.org/groups/profile/179063/elgg-technical-support">grup d\'assistència tècnica</a> de la comunitat d\'Elgg.</p>',
1209 
1210  // Strings specific for the database guid columns reply upgrade
1211  'admin:upgrades:database_guid_columns' => 'Alinear columnes GUID de la base de dades',
1212 
1217  'welcome' => "Benvingut",
1218  'welcome:user' => 'Benvingut %s',
1219 
1224  'email:from' => 'De',
1225  'email:to' => 'Per a',
1226  'email:subject' => 'Assumpte',
1227  'email:body' => 'Cos',
1228 
1229  'email:settings' => "Configuració d'Email",
1230  'email:address:label' => "Direcció d'Email",
1231 
1232  'email:save:success' => "Noves direccions de correu desades.",
1233  'email:save:fail' => "No s'ha pogut desar la nova direcció d'Email",
1234 
1235  'friend:newfriend:subject' => "%s t'ha afegit com a amic!",
1236  'friend:newfriend:body' => "%s t'ha afegit com a amic!
1237 
1238 Per a visualitzar el seu perfil fes click aquí:
1239 
1240  %s
1241 
1242 Si us plau, no contestes a aquest correu electrònic",
1243 
1244  'email:changepassword:subject' => "Contrasenya canviada!",
1245  'email:changepassword:body' => "Hola %s,
1246 
1247 La teua contrasenya ha estat canviada.",
1248 
1249  'email:resetpassword:subject' => "Contrasenya reestablerta!",
1250  'email:resetpassword:body' => "Hola %s,
1251 
1252 La teva contrasenya ha estat reestablerta a: %s",
1253 
1254  'email:changereq:subject' => "Sol·licitud de canvi de contrasenya.",
1255  'email:changereq:body' => "Hola %s,
1256 
1257 Algú (desde la direcció IP %s) ha sol·licitat un canvi de contrasenya per al teu compte.
1258 
1259 Si has sigut tu, utilitza l'enllaç inferior. Si no és així, pots ignorar aquest missatge.
1260 
1261 %s
1262 ",
1263 
1268  'default_access:settings' => "El teu nivell d'accés per defecte",
1269  'default_access:label' => "Accés per defecte",
1270  'user:default_access:success' => "El nivell d'accés per defecte ha estat desat",
1271  'user:default_access:failure' => "El nivell d'accés per defecte no ha pogut ser desat",
1272 
1277  'comments:count' => "%s comentaris",
1278  'item:object:comment' => 'Comentaris',
1279 
1280  'river:comment:object:default' => '%s ha comentat en %s',
1281 
1282  'generic_comments:add' => "Comentar",
1283  'generic_comments:edit' => "Editar comentari",
1284  'generic_comments:post' => "Publicar un comentari",
1285  'generic_comments:text' => "Comentar",
1286  'generic_comments:latest' => "Últims comentaris",
1287  'generic_comment:posted' => "S'ha publicat el seu comentari",
1288  'generic_comment:updated' => "El comentari ha estat canviat exitosament.",
1289  'generic_comment:deleted' => "S'ha llevat el seu comentari",
1290  'generic_comment:blank' => "Ho sentim, deus ingressar algun comentari abans de poder desar-lo",
1291  'generic_comment:notfound' => "Ho sentim. No hem trobat el comentari especificat.",
1292  'generic_comment:notfound_fallback' => "Ho sentim. No hem trobat el comentari especificat, però te hem redirigit a la pàgina on es va comentar.",
1293  'generic_comment:notdeleted' => "Ho sentim, no s'ha pogut eliminar el comentari",
1294  'generic_comment:failure' => "Un error no especificat ha ocorregut al desar el comentari.",
1295  'generic_comment:none' => 'Sense comentaris',
1296  'generic_comment:title' => 'Comentari de %s',
1297  'generic_comment:on' => '%s en %s',
1298  'generic_comments:latest:posted' => 'Ha publicat un',
1299 
1300  'generic_comment:email:subject' => 'Tens un nou comentari!',
1301  'generic_comment:email:body' => "Tens un nou comentari en el item '%s' de %s. Diu:
1302 
1303 
1304  %s
1305 
1306 
1307 Per a contestar o veure el item original, fes click aquí:
1308 
1309  %s
1310 
1311 Per a veure el perfil de %s, fes click aquí:
1312 
1313  %s
1314 
1315 Si us plau, no contesteu a aquest correu",
1316 
1321  'byline' => 'Per %s',
1322  'byline:ingroup' => 'en el grup %s',
1323  'entity:default:strapline' => 'Creat %s per %s',
1324  'entity:default:missingsupport:popup' => 'Aquesta entitat no pot mostrar-se correctament. Açò pot ser degut a que el suport provist per un plugin ja no es troba instal·lat',
1325 
1326  'entity:delete:item' => 'Element',
1327  'entity:delete:item_not_found' => 'No s\'ha trobat l\'element',
1328  'entity:delete:permission_denied' => 'No tens permisos per a esborrar aquest element',
1329  'entity:delete:success' => '%s s\'ha esborrat.',
1330  'entity:delete:fail' => '%s no s\'ha pogut esborrar.',
1331 
1332  'entity:can_delete:invaliduser' => 'No es pot comprovar canDelete() per al user_guid [%s] perquè l\'usuari no existeix.',
1333 
1338  'actiongatekeeper:missingfields' => 'En el formulari falten __token o camps __ts',
1339  'actiongatekeeper:tokeninvalid' => "La pàgina que estaves navegant ha expirat. Si us plau, proveu de nou.",
1340  'actiongatekeeper:timeerror' => 'La pàgina que estaves navegant ha expirat. Si us plau, refresqueu la pàgina e intenteu-ho novament',
1341  'actiongatekeeper:pluginprevents' => 'Ho sentim. No s\'ha pogut enviar el formulari per motius desconeguts.',
1342  'actiongatekeeper:uploadexceeded' => 'El tamany del(els) arxiu(s) supera el màxim establescut',
1343  'actiongatekeeper:crosssitelogin' => "Ho sentim, accedir desde un domini diferent no està permès. Si us plau, intenteu-ho de nou.",
1344 
1349  'word:blacklist' => 'i, el, aleshores, però, de ell, de ella, ell, u, no, a més, alrededor, ara, per tant, malgrat això, encara, igualment, d\'una altra manera, per tant, invèrsament, més aviat, consequentment, a més, no obstant, en canvi, mentrestant, d\'acord amb, açò, pareix, què, qui, quins, qui sigui, qui sigui qui',
1350 
1355  'tag_names:tags' => 'Tags',
1356 
1361  'js:security:token_refresh_failed' => 'Fallada al contactar %s. Pot ser que experimentes problemes al desar contingut. Si us plau refresca la pàgina.',
1362  'js:security:token_refreshed' => 'La connexió a %s ha estat restaurada!',
1363  'js:lightbox:current' => "imatge %s de %s",
1364 
1368  'elgg:powered' => "Creat amb Elgg",
1369 
1374  "aa" => "Àfar",
1375  "ab" => "Abkhaz",
1376  "af" => "Afrikaans",
1377  "am" => "Amhàric",
1378  "ar" => "Àrab",
1379  "as" => "Assamès",
1380  "ay" => "Aimara",
1381  "az" => "Àzeri",
1382  "ba" => "Baixkir",
1383  "be" => "Bielorús",
1384  "bg" => "Búlgar",
1385  "bh" => "Bihari",
1386  "bi" => "Bislama",
1387  "bn" => "Bengalí; Bangla",
1388  "bo" => "Tibetà",
1389  "br" => "Bretó",
1390  "ca" => "Català",
1391  "cmn" => "Xinès Mandarí", // ISO 639-3
1392  "co" => "Cors",
1393  "cs" => "Txec",
1394  "cy" => "Gal·lès",
1395  "da" => "Danès",
1396  "de" => "Alemà",
1397  "dz" => "Dzongka",
1398  "el" => "Grec",
1399  "en" => "Anglès",
1400  "eo" => "Esperanto",
1401  "es" => "Castellá",
1402  "et" => "Estonià",
1403  "eu" => "Basc; Èuscar",
1404  "eu_es" => "Euskera (Espanya)",
1405  "fa" => "Persa",
1406  "fi" => "Finès; Finlandès",
1407  "fj" => "Fijià",
1408  "fo" => "Feroès",
1409  "fr" => "Francès",
1410  "fy" => "Frisó",
1411  "ga" => "Irlandès; Gaèlic irlandès",
1412  "gd" => "Gaèlic; Gaèlic escocès",
1413  "gl" => "Gallec",
1414  "gn" => "Guaraní",
1415  "gu" => "Gujarati",
1416  "he" => "Hebreu",
1417  "ha" => "Haussa",
1418  "hi" => "Hindi",
1419  "hr" => "Serbocroat",
1420  "hu" => "Hongarès",
1421  "hy" => "Armeni",
1422  "ia" => "Interlingua",
1423  "id" => "Indonesi; Malai",
1424  "ie" => "Interllengua",
1425  "ik" => "Esquimal; Inupiaq",
1426  //"in" => "Indonesian",
1427  "is" => "Islandès",
1428  "it" => "Italià",
1429  "iu" => "Esquimal; Inuktitut",
1430  "iw" => "Hebreu (obsolet)",
1431  "ja" => "Japonès",
1432  "ji" => "Yiddish (obsolete)",
1433  "jw" => "Javanès",
1434  "ka" => "Georgià",
1435  "kk" => "Kazakh",
1436  "kl" => "Esquimal; kalaallisut",
1437  "km" => "khmer",
1438  "kn" => "Kannada",
1439  "ko" => "Coreà",
1440  "ks" => "caixmiri",
1441  "ku" => "kurd",
1442  "ky" => "kirguís",
1443  "la" => "Llatí",
1444  "ln" => "Lingala",
1445  "lo" => "Lao; Laosià",
1446  "lt" => "Lituà",
1447  "lv" => "Letó",
1448  "mg" => "Malgaix",
1449  "mi" => "Maori",
1450  "mk" => "Macedònic",
1451  "ml" => "Malaialam",
1452  "mn" => "Mongol; Khalkha",
1453  "mo" => "Moldau",
1454  "mr" => "Marathi",
1455  "ms" => "Malai",
1456  "mt" => "Maltès",
1457  "my" => "Birmà",
1458  "na" => "Nauruà",
1459  "ne" => "Nepalès",
1460  "nl" => "Holandès; Neerlandès",
1461  "no" => "Noruec",
1462  "oc" => "Occità",
1463  "om" => "Oromo",
1464  "or" => "Oriya",
1465  "pa" => "Panjabi",
1466  "pl" => "Polonès",
1467  "ps" => "Paixtu",
1468  "pt" => "Portuguès",
1469  "pt_br" => "Portuguès (Brasil)",
1470  "qu" => "Quítxua",
1471  "rm" => "Retoromànic",
1472  "rn" => "Rundi",
1473  "ro" => "Romanès",
1474  "ro_ro" => "Romanès (Romanía)",
1475  "ru" => "Rus",
1476  "rw" => "Ruanda",
1477  "sa" => "Sànscrit",
1478  "sd" => "Sindhi",
1479  "sg" => "Sango",
1480  "sh" => "Serbocroat",
1481  "si" => "Singalès",
1482  "sk" => "Eslovac",
1483  "sl" => "Eslovè; Eslovènic",
1484  "sm" => "Samoà",
1485  "sn" => "Shona",
1486  "so" => "Somali",
1487  "sq" => "Albanès",
1488  "sr" => "Serbi",
1489  "sr_latin" => "Serbi (Llatí)",
1490  "ss" => "Swazi",
1491  "st" => "Sotho del sud",
1492  "su" => "Sondanès",
1493  "sv" => "Suec",
1494  "sw" => "Suahili",
1495  "ta" => "Tàmil",
1496  "te" => "Telugu",
1497  "tg" => "Tadjik",
1498  "th" => "Tailandès",
1499  "ti" => "Tigrinya",
1500  "tk" => "Turcman",
1501  "tl" => "Tagàlog",
1502  "tn" => "Tswana",
1503  "to" => "Tongalès",
1504  "tr" => "Turc",
1505  "ts" => "Tsonga",
1506  "tt" => "Tàrtar",
1507  "tw" => "Twi",
1508  "ug" => "Uigur",
1509  "uk" => "ucraïnès",
1510  "ur" => "Urdú",
1511  "uz" => "Uzbek",
1512  "vi" => "Vietnamita",
1513  "vo" => "volapük",
1514  "wo" => "Wòlof",
1515  "xh" => "Xosa",
1516  //"y" => "Yiddish",
1517  "yi" => "judeoalemany; jiddisch",
1518  "yo" => "Ioruba",
1519  "za" => "Zhuang",
1520  "zh" => "Xinès",
1521  "zh_hans" => "Xinès Simplificat",
1522  "zu" => "Zulu",
1523 
1524  "field:required" => 'Requerit',
1525 
1526 );